Svenska Handelshögskolans studentkår

Halloped-ansökningssystem

Centralförvaltning

Akademiska rådet

2014-03-11

Högskolan har ett akademiskt råd med uppgift att 1. utveckla och utvärdera utbildning och forskning vid högskolan 2. på begäran av styrelsen avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning 3. godkänna undervisningsplaner och fastställa förhörsschema 4. utse sakkunniga och uppgöra tjänsteförslag vid professorsutnämningar 5. utse granskare för pro gradu- och licentiatavhandlingar samt förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar 6. bedöma och godkänna pro gradu-, licentiat- och doktorsavhandlingar.

http://www.hanken.fi/public/akademiskaradet

Enhetsrådet i Vasa

2014-03-11

http://www.hanken.fi/public/enhetsradetivasa

Högskolans styrelse

2014-03-11

Styrelsen är det högsta beslutande organet i Hanken. Styrelsen gör beslut i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi och medelsförvaltning. Även resultatavtalet med undervisningsministeriet ska godkännas av styrelsen. Den väljer rektor och beslutar om antagningen.

http://www.hanken.fi/public/styrelse

Univeristetskollegium

2014-03-11

Universitetskollegiets medlemmar representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Till kollegiets uppgifter hör bland annat att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt akademiska rådet.

http://www.hanken.fi/public/universitetskollegium

Fristående institutioner

Direktion för foskning och internationella ärenden

2014-03-26

Direktionen har till uppgift att a) göra framställningar för utvecklande av forskningen, forskarutbildningen, internationaliseringen och det internationella kvalitetsarbetet b) årligen godkänna ett förslag till resultatavtal och budget för följande kalenderår och senast inom februari månad en verksamhetsberättelse för föregående kalenderår, samt c) till rektor avge utlåtande angående rekrytering av direktör och göra förslag till anställning av övrig personal.

Direktion för språk och affärskommunikation

2014-04-03

Direktionen har till uppgift att a) göra framställningar för utvecklande av språkundervisningen b) årligen godkänna ett förslag till resultatavtal och budget för följande kalenderår och senast inom februari månad en verksmahetsberättelse för föregående kalenderår, samt c) till rektor avge utlåtande angående rekrytering av direktör.

Rådet för informationstjänster och informationsteknik (ITR)

2014-03-26

Rådet för informationstjänster och informationsteknik har till uppgift att 1) ge förslag till utveckling av informationsmiljön 2) övervaka kvalitetssäkringen och samarbetet för utveckling av informationsmiljön 3) årligen ta del av och vid behov ge utlåtande om andra enheters rapportering av projekt gällande informationstjänster och informationsteknik; 4) ge utlåtande till rektor om IKT-satsningar och system som berör flera enheter och påverkar personalens arbetsprocesser 5) utse projektgrupper för utveckling av specifika områden inom högskolans informationsmiljö 6) fungera som direktion för biblioteket och datacentralen i enlighet med vad som närmare bestäms i 4 § av instruktionen för biblioteket och instruktionen för datacentralen.

Institutioner

Institutionsrådet för ekonomi och ekonomisk statistik

2014-03-12

Institutionsrådet skall behandla följande frågor:

1) utveckla, följa upp och utvärdera institutionens verksamhet 2) göra förslag till undervisningsplan 3) göra förslag till budget för institutionen 4) göra förslag till personalplan för institutionen 5) föreslå institutionens representant i akademiska rådet, och 6) göra framställning om rekrytering och anställning av annan undervisnings- och forskningspersonal än professorer.

Institutionsrådet för entreprenörskap, företagsledning och organisation

2014-03-27

Institutionsrådet skall behandla följande frågor:

1) utveckla, följa upp och utvärdera institutionens verksamhet 2) göra förslag till undervisningsplan 3) göra förslag till budget för institutionen 4) göra förslag till personalplan för institutionen 5) föreslå institutionens representant i akademiska rådet, och 6) göra framställning om rekrytering och anställning av annan undervisnings- och forskningspersonal än professorer.

Institutionsrådet för marknadsföring och logistik

2014-03-27

Institutionsrådet skall behandla följande frågor:

1) utveckla, följa upp och utvärdera institutionens verksamhet 2) göra förslag till undervisningsplan 3) göra förslag till budget för institutionen 4) göra förslag till personalplan för institutionen 5) föreslå institutionens representant i akademiska rådet, och 6) göra framställning om rekrytering och anställning av annan undervisnings- och forskningspersonal än professorer.

Institutionsrådet för nationalekonomi

2014-03-12

Institutionsrådet skall behandla följande frågor:

1) utveckla, följa upp och utvärdera institutionens verksamhet 2) göra förslag till undervisningsplan 3) göra förslag till budget för institutionen 4) göra förslag till personalplan för institutionen 5) föreslå institutionens representant i akademiska rådet, och 6) göra framställning om rekrytering och anställning av annan undervisnings- och forskningspersonal än professorer.

Institutionsrådet för redovisning och handelsrätt

2014-04-08

Institutionsrådet skall behandla följande frågor:

1) utveckla, följa upp och utvärdera institutionens verksamhet 2) göra förslag till undervisningsplan 3) göra förslag till budget för institutionen 4) göra förslag till personalplan för institutionen 5) föreslå institutionens representant i akademiska rådet, och 6) göra framställning om rekrytering och anställning av annan undervisnings- och forskningspersonal än professorer.

Övrig förvaltning

Matrådet

2014-04-03

Matrådets största uppgift är att utveckla Amicas verksamhet på Hankens campus. I rådet sitter två studeranderepresentanter samt representanter från Hanken och Amicas personal. Matrådet har möten fyra fånger om året.