Svenska Handelshögskolans studentkår

Halloped-ansökningssystem

Akademiska rådetredigerad %Y-03-11 kl. 11:31

Organization

Svenska Handelshögskolan - Centralförvaltning - Akademiska rådet

Term:

2013-01-01 - 2015-12-31

Manager :

Högskolan har ett akademiskt råd med uppgift att 1. utveckla och utvärdera utbildning och forskning vid högskolan 2. på begäran av styrelsen avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning 3. godkänna undervisningsplaner och fastställa förhörsschema 4. utse sakkunniga och uppgöra tjänsteförslag vid professorsutnämningar 5. utse granskare för pro gradu- och licentiatavhandlingar samt förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar 6. bedöma och godkänna pro gradu-, licentiat- och doktorsavhandlingar.

http://www.hanken.fi/public/akademiskaradet

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter