Svenska Handelshögskolans studentkår

Halloped-ansökningssystem

Direktion för foskning och internationella ärendenredigerad %Y-03-26 kl. 18:30

Organization

Svenska Handelshögskolan - Fristående institutioner - Centret för forskning och internationella ärenden

Term:

Manager :

Direktionen har till uppgift att a) göra framställningar för utvecklande av forskningen, forskarutbildningen, internationaliseringen och det internationella kvalitetsarbetet b) årligen godkänna ett förslag till resultatavtal och budget för följande kalenderår och senast inom februari månad en verksamhetsberättelse för föregående kalenderår, samt c) till rektor avge utlåtande angående rekrytering av direktör och göra förslag till anställning av övrig personal.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter