H

Tampereen ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Opiskelijan opas ja intratoiminnot -ohjausryhmä

2019-02-07

Opiskelijan opas sisältää opinto-opastiedot (opetussuunnitelmat ja –tarjonta) sekä staattisen ohjeistuksen. Opiskelijan opas tulee olemaan julkinen, mutta samalla osa korkeakouluyhteisön yhteistä intraa.

Opiskelijan intratoiminnot tulevat sisältämään mm. opintokalenterin ilmoituksia taustajärjestelmistä sekä tulevien tenttien, omien kurssien ja uusimpien suoritusten listauksen. Opiskelijan intratoiminnoista on tehty määrittely, jonka pohjalta ollaan suunniteltu toteutusta. Opiskelijan intratoiminnot otetaan yliopisto-opiskelijoille käyttöön vuonna 2020, jolloin käyttöön otetaan myös Sisu-järjestelmä.

Ohjausryhmä kokoontuu arviolta maksimissaan noin kerran kuukaudessa ja kokoontumistiheys riippuu mm. siitä, miten projektissa tulee eteen ohjausryhmän päätöksiä vaativia asioita. Ohjausryhmäkokoukset eivät työllistä kovin paljon, mutta materiaaleihin tutustuminen saattaa välillä viedä hieman aikaa.

Tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmä

2019-02-28

Tampereen yliopistolle perustetaan tekniikan koulutuksen koordinaatioryhmä. Ryhmän tehtävänä on toimia diplomi-insinöörin ja arkkitehtuurin -koulutuksen verkostona uudessa Tampereen yliopistossa. Toimielimessä käsiteltäviä asioita ovat muun muassa DI/A-valintaperusteet, tekniikan opiskelijarekrytointi ja –markkinointi, tekniikan kansallinen yhteistyö (esim. Fitech) sekä tekniikan kv-ohjelmien kehittäminen.

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää Tampereen yliopiston läsnä oleva tekniikan alan opiskelija. Tekniikan alan opiskelijaksi lasketaan Tampereen yliopistolla tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa suorittava henkilö.

Tietoarkiston neuvottelukunta

2019-09-30

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto perustettiin Tampereen yliopiston yhteyteen opetusministeriön päätöksellä. Toiminta alkoi vuoden 1999 alussa. Uudessa Tampereen yliopistossa Tietoarkiston tehtävä on määritelty seuraavasti: ”Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on yliopiston valtakunnallista tehtävää hoitava erillisyksikkö, joka arkistoi ja välittää jatkokäyttöön sähköisiä tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoja.” Tietoarkisto on alansa kansainvälisen infrastruktuurin, CESSDA ERICin, palveluntuottaja Suomessa.

Tietoarkisto on Tampereen yliopistolle osoitettu valtakunnallinen erityistehtävä. On tärkeää, että Tietoarkiston palveluja hyödyntävällä tiedeyhteisöllä ja muilla yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus seurata ja arvioida palvelujen kehitystä ja toimintaa.

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

2019-10-01

Tampereen yliopiston johtosäännön (15 §) mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: viisi professorijäsentä, viisi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä viisi opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin määräämä varadekaani. Tiedekunnalla on kokousvalmistelija, joka toimii sihteerinä kokouksissa.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

2) tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

3) hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

4) seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

5) tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

6) vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

7) päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista;

8) käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

9) hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

10) muut dekaanin määräämät tehtävät ja muut tiedekuntaneuvoston tehtäväksi annetut asiat.

Johtamisen ja talouden tiedekunta

Johtamisen ja talouden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

2019-10-01

Tampereen yliopiston johtosäännön (15 §) mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: viisi professorijäsentä, viisi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä viisi opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin määräämä varadekaani. Tiedekunnalla on kokousvalmistelija, joka toimii sihteerinä kokouksissa.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

2) tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

3) hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

4) seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

5) tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

6) vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

7) päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista;

8) käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

9) hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

10) muut dekaanin määräämät tehtävät ja muut tiedekuntaneuvoston tehtäväksi annetut asiat.

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

2019-10-01

Tampereen yliopiston johtosäännön (15 §) mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: viisi professorijäsentä, viisi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä viisi opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin määräämä varadekaani. Tiedekunnalla on kokousvalmistelija, joka toimii sihteerinä kokouksissa.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

2) tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

3) hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

4) seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

5) tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

6) vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

7) päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista;

8) käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

9) hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

10) muut dekaanin määräämät tehtävät ja muut tiedekuntaneuvoston tehtäväksi annetut asiat.

Konsistori

Konsistori

2019-10-01

Konsistori on yliopistolain tarkoittama säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Konsistorissa toimii 19 jäsentä: 8 professorijäsentä, 6 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustajaa sekä 5 opiskelijajäsentä.

Johtosäännön mukaan konsistorin puheenjohtajana toimii provosti. Varapuheenjohtajan valitsee konsistori professorijäsentensä keskuudesta.

Konsistorin tehtävänä on:

1) nimittää säätiöyliopiston hallituksen jäsenet säätiöyliopiston perustajia kuultuaan;

2) päättää hallituksen jäsenten toimikauden pituudesta;

3) seurata ja kehittää yliopiston tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

4) perustaa ja lakkauttaa tutkinto-ohjelma;

5) päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista;

6) päättää opiskelijoiden valintaperusteista;

7) päättää tutkintosäännöstä sekä opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä;

8) asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikeisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut elimet sekä määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet;

9) käsitellä muut sen tehtäväksi annetut asiat.

Konsistori voi siirtää tehtävät 5) ja 6) yltä tiedekuntaneuvostolle.

Koulutusneuvosto

Koulutusneuvosto

2019-10-01

Koulutusneuvosto tukee yliopiston edellytyksiä edistää tieteellistä ja taiteellista sivistystä ja antaa korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavan osaamisen jatkuvaa karttumista. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Koulutusneuvoston tehtävänä on:

1) tukea yliopiston koulutusstrategian laatimista ja seurata sen toteuttamista;

2) valmistella tutkintokoulutukseen (perus- ja jatkokoulutus), opintohallintoon, opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen kehittmäiseen liittyvistä asioista;

3) valmistella jatkuvan oppimisen edistämiseen liittyviä käytäntöjä ja toimintamalleja;

4) tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelijakokemusta sekä pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämistä;

5)tukea koulutuksen toimenpidesuunnitelman laatimista ja edistää sen jalkauttamista yksiköihin;

6) arvioida koulutuksen laatua;

7) edistää koulutuksen hyvien käytäntöjen leviämistä yhteisössä sekä koulutukseen liittyvien päätösten ja säännöstöjen jalkauttamista yksiköihin;

8) tukea tutkinto-ohjelmia koulutuksen toteuttamisessa;

9) toimia johdon tukena koko yhteisöä koskevissa koulutusasioissa;

10) tehdä konsistorille ja rehtorille koulutukseen liittyviä aloitteita;

11) seurata ja käydä koulutuspoliittista keskustelua;

12) tukea tothtorikoulutuksen opeutssuunnitelman ja opintohallinnon kehittämistä ja laadun varmistamista;

13) käsitellä ja toteuttaa muut sille annetut tehtävät.

Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 16-18 jäsentä. Jäsenistä vähintään 5 ovat koulutusvaradekaaneja tai tutkinto-ohjelmavastaavia, 5 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön edustajaa siten, että kaikista tiedekunnista on edustus. Lisäksi neuvostoon kuuluu neljä opiskelijaedustajaa. Jäsenenä on myös Tampereen ammattikorkeakoulun koulutusvararehtori. Pysyviä asiantuntijajäseniä ovat edustajat kielikeskuksesta, kirjastosta skä ylioppilaksunnan koulutuspoliittinen asiantuntija ja yliopistopedagogiikan asiantuntija.

Opiskelijajäsenen toimikausi on 2+1 vuotta.

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

2019-10-01

Tampereen yliopiston johtosäännön (15 §) mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: viisi professorijäsentä, viisi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä viisi opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin määräämä varadekaani. Tiedekunnalla on kokousvalmistelija, joka toimii sihteerinä kokouksissa.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

2) tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

3) hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

4) seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

5) tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

6) vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

7) päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista;

8) käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

9) hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

10) muut dekaanin määräämät tehtävät ja muut tiedekuntaneuvoston tehtäväksi annetut asiat.

Muutoksenhakulautakunta

Muutoksenhakulautakunta

2019-01-11

Muun opintosuorituksen kuin lisensiaatintutkimuksen, väitöskirjan tai syventäviin opintoihin kuuluvat opinnäytteen arvioitia sekä opintojen tai osaamisen hyväksilukemista koskevan oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on ratkaista mainitut oikaisuvaatimukset.

Muutoksenhakulautakuntaan kuuluu 3 professoria, 3 muuta opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustajaa ja 3 opiskelijaa (joista 1 on jatko-opiskelija). Kaikille jäsenille nimetään myös henkilökohtaiset varajäsenet.

Muutoksen hakulautakunnan toimikausi on neljä vuotta ja opiskelijajäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi.

Rakennetun ympäristön tiedekunta

Rakennetun ympäristön tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

2019-10-01

Tampereen yliopiston johtosäännön (15 §) mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: viisi professorijäsentä, viisi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä viisi opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin määräämä varadekaani. Tiedekunnalla on kokousvalmistelija, joka toimii sihteerinä kokouksissa.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

2) tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

3) hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

4) seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

5) tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

6) vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

7) päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista;

8) käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

9) hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

10) muut dekaanin määräämät tehtävät ja muut tiedekuntaneuvoston tehtäväksi annetut asiat.

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

2019-10-01

Tampereen yliopiston johtosäännön (15 §) mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: viisi professorijäsentä, viisi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä viisi opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin määräämä varadekaani. Tiedekunnalla on kokousvalmistelija, joka toimii sihteerinä kokouksissa.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

2) tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

3) hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

4) seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

5) tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

6) vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

7) päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista;

8) käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

9) hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

10) muut dekaanin määräämät tehtävät ja muut tiedekuntaneuvoston tehtäväksi annetut asiat.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto

2019-10-01

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto tukee yliopiston edellytyksiä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston tehtävänä on:

1) valmistella yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä asioita;

2) tehdä yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen liittyviä aloitteita;

3) tukea yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimenpideohjelman laatimista;

4) käsitellä ja toteuttaa muut sille annetut tehtävät.

Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 14-18 jäsentä, siten, että jokaisesta tiedekunnasta on edustus. Jäsenillä tulee olla kokemusta tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta rakentavasta toiminnasta. Neuvostoon kuuluu myös opiskelijoiden edustajia yliopistosta 3 ja ammattikorkeakoulusta 1. Kokoonpanoon kuuluu kaksi ammattikorkeakoulun edustajaa.

Opiskelijajäsenten toimikausi on 2+1 vuotta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

2019-10-01

Tampereen yliopiston johtosäännön (15 §) mukaan kussakin tiedekunnassa on tiedekuntaneuvosto.

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu enintään viisitoista jäsentä: viisi professorijäsentä, viisi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä viisi opiskelijajäsentä. Kullekin heistä valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin määräämä varadekaani. Tiedekunnalla on kokousvalmistelija, joka toimii sihteerinä kokouksissa.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista;

2) tehdä konsistorille ehdotus tutkinto-ohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta;

3) hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat konsistorin vahvistettaviksi;

4) seurata ja kehittää tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta, vaikuttavuutta ja laatua;

5) tehdä ehdotus rehtorille aloittavien opiskelijoiden määrästä ja konsistorille opiskelijoiden valintaperusteista;

6) vahvistaa tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit;

7) päättää opinnäytteiden arviointiperusteista sekä päättää jatkotutkintojen opinnäytteiden arvioinnista;

8) käsitellä opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opinnäytteitä koskevat oikaisupyynnöt;

9) hoitaa tiedekuntaneuvostolle määrätyt rekrytointiin liittyvät tehtävät;

10) muut dekaanin määräämät tehtävät ja muut tiedekuntaneuvoston tehtäväksi annetut asiat.