H

Tampereen ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Koulutusneuvostoredigerad %Y-10-01 kl. 12:54

Organization

Tampereen yliopisto - Koulutusneuvosto

Term:

2019-01-01 - 2021-12-31

Manager :

Koulutusneuvosto tukee yliopiston edellytyksiä edistää tieteellistä ja taiteellista sivistystä ja antaa korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavan osaamisen jatkuvaa karttumista. Neuvosto toimii yliopiston monialaisen ja monitieteisen kehittämistyön välineenä.

Koulutusneuvoston tehtävänä on:

1) tukea yliopiston koulutusstrategian laatimista ja seurata sen toteuttamista;

2) valmistella tutkintokoulutukseen (perus- ja jatkokoulutus), opintohallintoon, opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen kehittmäiseen liittyvistä asioista;

3) valmistella jatkuvan oppimisen edistämiseen liittyviä käytäntöjä ja toimintamalleja;

4) tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelijakokemusta sekä pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämistä;

5)tukea koulutuksen toimenpidesuunnitelman laatimista ja edistää sen jalkauttamista yksiköihin;

6) arvioida koulutuksen laatua;

7) edistää koulutuksen hyvien käytäntöjen leviämistä yhteisössä sekä koulutukseen liittyvien päätösten ja säännöstöjen jalkauttamista yksiköihin;

8) tukea tutkinto-ohjelmia koulutuksen toteuttamisessa;

9) toimia johdon tukena koko yhteisöä koskevissa koulutusasioissa;

10) tehdä konsistorille ja rehtorille koulutukseen liittyviä aloitteita;

11) seurata ja käydä koulutuspoliittista keskustelua;

12) tukea tothtorikoulutuksen opeutssuunnitelman ja opintohallinnon kehittämistä ja laadun varmistamista;

13) käsitellä ja toteuttaa muut sille annetut tehtävät.

Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 16-18 jäsentä. Jäsenistä vähintään 5 ovat koulutusvaradekaaneja tai tutkinto-ohjelmavastaavia, 5 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön edustajaa siten, että kaikista tiedekunnista on edustus. Lisäksi neuvostoon kuuluu neljä opiskelijaedustajaa. Jäsenenä on myös Tampereen ammattikorkeakoulun koulutusvararehtori. Pysyviä asiantuntijajäseniä ovat edustajat kielikeskuksesta, kirjastosta skä ylioppilaksunnan koulutuspoliittinen asiantuntija ja yliopistopedagogiikan asiantuntija.

Opiskelijajäsenen toimikausi on 2+1 vuotta.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter