Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Amican ravintolatoimikunta, Joensuu

5.10.2015

Amican ravintolatoimikunta kerää palautetta ja kehittää paikallisten Amica-ravintoloiden toimintaa, ruokalistoja, ulkonäköä ja käyttökokemuksia. Toimikunnissa suunnitellaan myös paikallisesti ajankohtaisia asioita, mm. teemaviikkoja.

Amican ravintolatoimikunta, Kuopio

5.10.2015

Amican ravintolatoimikunta kerää palautetta ja kehittää paikallisten Amica-ravintoloiden toimintaa, ruokalistoja, ulkonäköä ja käyttökokemuksia. Toimikunnissa suunnitellaan myös paikallisesti ajankohtaisia asioita, mm. teemaviikkoja.

Kestävän kehityksen neuvottelukunta

5.10.2015

UEF on strategiassaan vuosille 2015-2020 http://www.uef.fi/fi/strategia tunnistanut neljä kestävään kehitykseen läheisesti liittyvää maailmanlaajuista haastetta, joihin pyrimme tutkimuksemme ja koulutuksemme avulla löytämään tieteidenvälisiä ratkaisuja.

Maailmanlaajuiset haasteet ovat: • Ikääntyvien elintavat ja terveys • Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa • Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat • Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys

Yliopiston tutkimukselta ja koulutukselta odotetaan siis taitoa rakentaa vastuullista ja kestävää tulevaisuutta.

Neuvottelukunta edistää ja seuraa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteutumista yliopiston alueella ja henkilökunnan toiminnoissa sekä suorittaa vuosittaiset kestävän kehityksen auditoinnit.

Muutoksenhakulautakunta

3.12.2013

Opiskelijavalintaa, opiskeluoikeuden menettämistä ja opintosuoritusten arvostelua koskevien oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten hallitus asettaa toimikaudekseen yliopiston muutoksenhakulautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Muutoksenhakulautakunnan uuden jäsenen tai varajäsenen kesken kauden määrää rehtori.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla professori. Jäsenistä ja varajäsenistä kaksi on muita opettajia ja kaksi opiskelijoita. Jäseniä tulee olla kussakin ryhmässä yhtä paljon molemmilta kampuksilta.

Filosofinen tiedekunta

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

13.11.2012

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta, opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja sihteerinä tiedekunnan johtava hallintopäällikkö. Hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. (Hallintojohtosääntö 11 §)

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on lueteltu yliopiston hallintojohtosäännössä: http://www.uef.fi/uef/hallinto-ja-organisaatio

Joensuun toimipaikkayksikkö

YTHS:n Joensuu-Savonlinnan terveyspalveluyksikön johtokunta

5.10.2015

YTHS:n paikallishallinto koostuu johtoryhmästä ja johtokunnasta. Johtoryhmässä on pelkästään YTHS:n työntekijöitä, mutta johtokunnassa on laajempi edustus sekä yliopistolta että opiskelijoista. YTHS:n johtosäännön mukaan jokaisella säätiön terveyspalveluyksiköllä on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahden jäsenen tulee edustaa terveydenpalveluyksikön toimipiiriin kuuluvia ylioppilaskuntia.

YTHS:n Joensuun terveystyöryhmä

5.10.2015

YTHS:n terveystyöryhmissä pohditaan paikallisesti kampuksen erityispiirteitä terveyteen liittyen ja käydään läpi tempauksia ja teemaviikkoja, joilla edistetään yliopistolaisten terveyttä ja jaksamista.

Keskushallinto

Opintotukilautakunta

13.11.2012

Itä-Suomen yliopiston opintotukilautakunnassa on kahdeksan jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Opintotukilautakunnan jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Opintotukilautakunnan kokouksiin voidaan kutsua lisäksi asiantuntijoita. Yliopisto on tehnyt Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehtävien hoitamisesta opintotukilautakunnassa opintotukilain 9 a §:n ja opintotukiasetuksen 10 §:n mukaisesti.

Yhdenvertaisuustoimikunta

19.1.2015

Itä-Suomen yliopistossa toimii rehtorin asettama yhdenvertaisuustoimikunta, jonka tehtävänä on mm. edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista sekä edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa, huolehtia, että yliopistossa on jatkuvasti voimassa oleva ja tarkoituksenmukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma, seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumista, edistää tasa-arvomyönteisen ja yhdenvertaisuuteen nähden avarakatseisen mielipideilmaston kehittymistä yliopistossa, laatia selvityksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Itä-Suomen yliopistossa, tiedottaa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuusasioista ja tukea henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä kannanottoja, kehittää yhteistyötä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa muiden korkeakoulujen kanssa, ottaa kantaa havaitsemiinsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin yliopistossa sekä ja auttaa toiminnallaan henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa laatimalla selvityksiä, antamalla lausuntoja sekä tekemällä aloitteita.

Yliopistokollegio

13.11.2012

Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Sen tärkeimpänä tehtävänä on päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikaudesta. Se valitsee myös hallituksen ns. ulkopuoliset jäsenet, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja rehtoreille. Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä. Yliopistokollegion jäsenistä 8 edustaa professoreita, 8 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 8 opiskelijoita. Yliopistokollegion toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijoita edustavien jäsenten toimikausi on kuitenkin kaksi kalenterivuotta.

Yliopistokollegion jäsenet ja (varajäsenet) seuraavaksi nelivuotiskaudeksi on valittu 1.1.2010 alkaen (opiskelijajäsenet ajalle 1.1.2012 - 31.12.2013):

Yliopiston hallitus

11.9.2013

Hallitus päättää yliopiston toiminnan keskeisistä tavoitteista ja strategiasta. Hallitus valitsee myös yliopiston rehtorit.

Itä-Suomen yliopiston hallituksessa on 10 jäsentä, joista neljä yliopistoyhteisön ulkopuolelta.

Kuopion toimipaikkayksikkö

YTHS:n Kuopion terveyspalveluyksikön johtokunta

5.10.2015

YTHS:n paikallishallinto koostuu johtoryhmästä ja johtokunnasta. Johtoryhmässä on pelkästään YTHS:n työntekijöitä, mutta johtokunnassa on laajempi edustus sekä yliopistolta että opiskelijoista. YTHS:n johtosäännön mukaan jokaisella säätiön terveyspalveluyksiköllä on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahden jäsenen tulee edustaa terveydenpalveluyksikön toimipiiriin kuuluvia ylioppilaskuntia.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

13.11.2012

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta, opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja sihteerinä tiedekunnan johtava hallintopäällikkö. Hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. (Hallintojohtosääntö 11 §)

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on lueteltu yliopiston hallintojohtosäännössä: http://www.uef.fi/uef/hallinto-ja-organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

13.11.2012

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta, opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja sihteerinä tiedekunnan johtava hallintopäällikkö. Hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. (Hallintojohtosääntö 11 §)

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on lueteltu yliopiston hallintojohtosäännössä: http://www.uef.fi/uef/hallinto-ja-organisaatio

Valtuuskunta

YTHS:n valtuuskunta

5.11.2012

Joulukuussa 2009 vahvistetun sääntöuudistuksen myötä valtuuskuntaan kuuluu vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä. OKM, THL, Kela, Suomen Kuntaliitto sekä YTHS:n henkilöstö voivat kukin nimetä valtuuskuntaan yhden jäsenen. SYL voi nimetä 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan talousarvio sekä hyväksytään toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

5.8.2013

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta, opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja sihteerinä tiedekunnan johtava hallintopäällikkö. Hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. (Hallintojohtosääntö 11 §)

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on lueteltu yliopiston hallintojohtosäännössä: http://www.uef.fi/uef/hallinto-ja-organisaatio