Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Svenska lärarhögskolans (Lärkan) bostadsstiftelses styrelseredigerad %Y-05-12 kl. 13:03

Organ

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse

Sökes

2 ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-03-04

Ansökningstid

2016-03-04 - 2016-03-20

Verksamhetsperiod

2016-04-01 - 2017-04-30

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Studentrepresentanterna väljs på kårfullmäktiges möte onsdag 30.3.2016.

Svenska lärarhögskolan Lärkans bostadsstiftelse har två studentbostadshus, som inrymmer ca 200 studerande i Vasa.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter:

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall for denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att:
1. Representera stiftelsen.
2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut.
3. Förvalta stiftelsens egendom.
4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter.
5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden.
6. Uppgöra nödiga reglementen for funktionärerna.
7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen.
8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna.
9. Tilsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.

Valbar är den studerande som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda. Ur intressemotiveringen bör framgå matrikelnummer.