Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelseredigerad %Y-03-06 kl. 11:27

Organization

Term:

2015-03-31 - 2017-12-31

Manager :

Lärkans styrelse har flera möten under året, delegationen bara de för stadgeenliga beslut. Uppdraget är arvoderat.

I styrelsen har ÅAS två studentrepresentanter, ÅAS söker nu en ny person till uppdraget då en av våra representanter avgått.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter:

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall for denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att: 1. Representera stiftelsen. 2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut. 3. Förvalta stiftelsens egendom. 4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. 5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden. 6. Uppgöra nödiga reglementen for funktionärerna. 7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen. 8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna. 9. Tillsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.

De sittande studentrepresentanterna

Axel Pakarinen

Medlem:
2023-04-12 - 2024-03-31

Ej suppleanter

Professorerna

Universitetets representanter