Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademi

Ansökningstid:

2019-04-01 - 2019-05-15

Beskrivning:

Grundutbildningsnämndens uppgifter ÅA:s förvaltningsinstruktion 11§:

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant.

Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att

1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten,

2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den,

3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud,

4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer,

5) uppgöra förslag till examensstadga,

6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin,

7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt för uppdraget relevant kort meritförteckning (all text i samma ruta). ÅAS fullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna och besluter om förslag till val.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655

Då du lämnat in ansökan får du en bekräftelse till din abo.fi-e-post. Om du inte får en bekräftelse; kontakta studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi

Delegationen för Åbo Akademi i Vasa

Ansökningstid:

2019-04-08 - 2019-04-25

Beskrivning:

Delegationens uppgifter fastställs i förvaltningsinstruktionen för Åbo Akademi:

Rektor tillsätter en delegation för Åbo Akademi i Vasa för en mandatperiod på två år. Medlemmar utses på förslag av de akademiska resultatenheterna och de fristående enheterna med verksamhet i Vasa samt av studentkåren.

Delegationen har utöver ordföranden minst 6 och högst 9 medlemmar av vilka minst två är externa och minst en representant för de studerande.

Till delegationens uppgifter hör att: 1) utveckla Åbo Akademis samhällskontakter i Vasa och samarbetet med övriga universitet och högskolor i regionen, samt att 2) fungera som utlåtandeinstans i frågor som särskilt berör verksamheten i Vasa.

Eventuell intervu på fullmäktiges valutskotts möte 2.5.2019. Har du frågor om uppdraget eller valet av studentrepresentant; kontakta gärna studentombud Petra Lindblad som fungerar som valutskottets sekreterare; petra@studentkaren.fi 02-215 4655.

FSF:s delegation för utvecklingssamarbete

Ansökningstid:

2019-04-23 - 2019-05-15

Beskrivning:

Inspireras du av global påverkan och att främja utbildning internationellt? Bryr du dig om klimatförändringen? Är du en envis kommuni-katör, nätverkare eller finansieringsexpert? Brinner du för att få dela med dig av din kunskap till värl-den? Eller finns det sådana personer i din studentkår?

Vi söker idérika, engagerade och motiverade medlemmar till Finlands studentkårers förbunds (FSF) delegation för utvecklingssamarbete. FSF representerar 15 medlemsorganisationer och 135 000 universitetsstuderande. Delegationen för utvecklingssamarbete fungerar som rådgivande organ för FSF:s styrelse i frågor som handlar om utvecklingssamarbete. Delegationen administrerar även FSF:s projekt inom utvecklingssamarbete tillsammans med sakkunnig för utvecklingssamarbete.

Vi förväntar oss inte att du är ett proffs på utvecklingssamarbete - det räcker bra med att ha vilja och motivation att lära sig nytt om utvecklingssamarbete och global uppfostran. Vi förväntar oss att KENKKU-medlemmarna motiverat åtar sig sina uppgifter, men KENKKU är också avsedd för att utveckla personlig kompetens. KENKKU-medlemmar förväntas delta i de flesta möten under sin tid i KENKKU.

KENKKU:s medlemmar 2019-2020 får vid sidan av att organisera och administrera Etiopien-projektet, också delta i planerandet av nya potentiella projekt och arbetsformer, såsom utvecklandet av företagssamarbete. Mandatperioden börjar i augusti 2019 och slutat i augusti 2020. Till delegationen väljs 15 medlemmar, av vilka en del fortsätter från den tidigare mandatperioden delegationen har möten ca en gång i månaden i Helsingfors, frånsett sommarmånaderna, och jobbar vid behov också på distans. Under mötena bjuds det på lunch och medlemmarnas resor ersätts enligt FSF:s reseinstruktion.

KENKKU-medlemmar är uppdelade i små grupper. För var och en av dem kommer att bestämmas ansvarsperson, som ser till att grupparbetet fungerar bra. Vi söker nu medlemmar med kunskap inom olika områden:

  1. Team för kommunikation och påverkan

Kommunikations-koordinatorn ser till att vårt utvecklingssamarbete syns på sociala medier, skapar innehåll och kom-mer med idéer för hur kommunikationen kunde utvecklas. Teamet hjälper till i påverkansarbetet t.ex. genom att delta i offentliga debatten om aktuella ärenden.

  1. Etiopiens administrationsgrupp

Teamet administrerar Etiopiens utvecklingssamarbetes-projekt och bekantar sig med årsrapporter och planer, samt är i kontakt med lokala partners. Gruppmedlemmar behöver ha intresse för administrativa delen av projekt inom utvecklingssamarbete, förmåga för självständigt arbete samt förmåga att arbeta på engelska. Etiopien-projektet är fyra-årigt och inleddes våren 2019.

  1. Medlem i evenemangsteamet

Som medlem i teamet får du ta del av att planera och hitta nya projekt och partnerskap. Team-medlemmarna får t.ex. jobba på projektplaner och arbetet sker främst under våren 2020.

Allt arbete inom KENKKU behöver inte heller ske inom team - alla kan t.ex. delta i diskussion på sociala medier. Utöver grupparbeten kan enskilda medlemmar t.ex. ta ansvar över att ordna en punkt på festivalen Världen i byn eller pengainsamling.

Vi ber studentkårerna inkomma med förslag på inte mer än 3 medlemmar i delegationen. Vi förutsätter inte att studentkåren själv har verksamhet inom utvecklingssamarbete och välkomnar sökande med olika bakgrund. Bifoga meritförteckning och motivationsbrev till ansökan. I brevet kan den sökande delge oss sina synpunkter på och sin erfarenhet av verksamheten, och vad hen ville lära sig under sin KENKKU-period och hur hen kunde vara i kontakt med sin studentkårs ansvariga för utvecklingssamarbete. Vi ser även gärna att den sökande kommer med idéer för hur hen skulle förbättra kunskapen vid sin studentkår och bland studerande om FSF:s utvecklingssamarbete. Sökande ombeds även uppge sitt intresse för olika uppdrag utgående från beskrivningarna ovan.

SYL’s Advisory Board for Development Cooperation

Ansökningstid:

2019-05-15

Beskrivning:

Are you inspired by global development and promoting education internationally? Are you concerned about climate change? Are you a persistent communicator, good at forming networks, or know a lot about funding? Do you want to put some of your knowledge to the use of the rest of the world?

We are looking for people with lots of ideas who are committed and motivated to join the Advisory Board for Development Cooperation (KENKKU) of SYL. The National Union of University Students in Finland (SYL) represents 15 member organisations and 135,000 university students. The development cooperation advisory board advises SYL’s executive board on development cooperation, and administers SYL’s development cooperation projects together with the Development Policy Adviser.

However, we don't expect you to be a development cooperation professional – it's enough if you have motivation and the desire to learn about development cooperation and global education. We expect KENKKU members to commit to their tasks and be motivated but KENKKU is also meant for developing your personal expertise. KENKKU members are expected to attend most meetings during their term.

By participating in the administration of the Ethiopia project, KENKKU members for the period 2019–2020 will contribute to the planning of possible new projects and the development of various activities, such as private sector cooperation. The term of office will begin in August 2019 and end in August 2020. A maximum of 15 members will be selected for the Advisory Board, some of whom will continue from the previous term. The Advisory Board meets around about once a month in Helsinki, aside from in the summer months, and engages in remote work as required. Lunch is provided as part of meetings and the travel expenses of attendees are reimbursed in accordance with SYL's travel rules.

KENKKU members are divided into small teams. A person in charge is chosen from each team to ensure that teamwork goes smoothly. We are looking for people with different skills for the advisory board:

  1. Communications and advocacy team

The communications team will ensure that our development cooperation work is visible on social media, create content and come up with ideas for developing our communication. The team will assist with development policy advocacy, for example by participating in public discussions of topical issues.

  1. Ethiopian project administration team

Team members will manage the Ethiopian development cooperation project, familiarising themselves with material such as annual reports and plans, and contacting local partners. This task requires an interest in project administration, the ability to work independently, project management skills and the ability to work in English. The four-year Ethiopia project began this year.

3. Members of team(s) planning new projects

Members of this team participate in the planning of new projects and the search for new partnerships. This means that team members get to work on project plans, with most such work scheduled for the spring of 2020.

However, not all KENKKU work has to be done within the teams. Everyone can participate in social media communications, for example. In addition to teamwork, individual members can take responsibility for our stand at Global Village festivals, or fundraising.

SYL ask the student unions to submit proposals not more than 3 members for the Advisory Board for Development Cooperation. We do not require student unions to have local development cooperation activities and welcome applicants from various background. Applications should include a résumé and a cover letter. Applicants are also requested to state what they would like to learn during their term on KENKKU and how they would contact development cooperation actors within their student union. Applicants should express their interest in positions based on the position profiles outlined above and to describe their language skills. Similarly, we ask applicants to mention plans that could prevent them from attending several meetings (e.g. studying abroad).

Undervsningsprov för universitetslärare på centret för språk och kommunikation i Vasa

Ansökningstid:

2019-04-26 - 2019-05-03

Beskrivning:

Språkcentret i Vasa kommer att anställa en universitetslärare i svenska/kommunikation från och med 1.8.2019. Universitetslärarens huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning i den obligatoriska kursen akademisk framställning samt språkgranskning.

Undervisningsprov hålls 7 maj. CSK ser gärna att några utsedda studeranderepresentanter åhör undervisningsproven och framför sina åsikter till beredningsgruppen för att kunna beakta studerandes åsikter om kandidaterna i beslutet om anställning.

Fem sökande till platsen håller 20 minuters undervisningsprov i formen av provföreläsningar. Mellan proven hålls 10 minuters paus. Provföreläsningarna är kl. 9.00, 9.30,10.00,10.30 och 11.00.

Platsen är rum B 215/B 216 i Academill, Strandgatan 2.

De studerande som anmäler intresse kan sinsemellan diskutera kandidaternas kompetenser och ge sina kommentarer i grupp. Man får gärna komma på plats och lyssna också om man inte blivit utsedd som representant, provföreläsningarna är öppna tillfällen som ska påminna om en verklig undervisningssituation.

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Ansökningstid:

2019-04-29 - 2019-05-06

Beskrivning:

Fakultetsrådets uppgifter ÅA:s förvaltningsinstruktion 8§: Till fakultetsrådets uppgifter hör att: 1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, 2. besluta om fakultetens strategi, 3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser, 4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen, 5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, 6. anta forskarstuderande, 7. utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina, 8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor, 9. utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Möten 15.5. och 11.6. kl. 9.15 under perioden.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655

Direktionen för Vasa Övningsskola

Ansökningstid:

2019-05-06 - 2019-05-15

Beskrivning:

id Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och bestar av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (pedagogiska fakulteten) av vilka en fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för övrig personal, vilka utses genom val. Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorerna och pedagogiska fakultetens prefekt har närvaro- och yttranderatt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår.

Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att

1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten

2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan

3) godkänna skolans läroplan och ta del av läsårsplanen samt göra framstallning om faststallande till fakultetsrådet

4) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan

5) ge utlåtande över valet av ledande rektor

6) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan,

7) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel

8) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.

http://www.abo.fi/personal/media/2741/instruktion_vos.pdf