Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Rättskyddsnämnden

Ansökningstid:

2018-01-08 - 2018-02-09

Beskrivning:

I enlighet med universitetslagens 27 § ska universitetet ha en eller flera examensnämnder för att behandla ärenden som gäller begäran om rättelse av studieprestationer.

I ÅA:s förvaltningsinstruktion stadgas om nämndens sammasättning 14§

Rättsskyddsnämnd

Åbo Akademis rättsskyddsnämnd fungerar som universitetets lagstadgade examensnämnd. Nämnden fungerar som omprövningsinstans för ärenden som gäller examination och bedömning samt tillgodoräknande av prestationer. I uppdraget ingår att stöda utvecklingen av Åbo Akademis verksamhet inom det angivna området. Nämnden utses av rektor för två år i sänder. Vicerektor för utbildning fungerar som rättsskyddsnämndens ordförande. Ordförande har en utsedd suppleant bland nämndens medlemmar. Förvaltningsdirektören utser en sekreterare som ansvarar för beredningen av ärendena. Åbo Akademi ordnar utbildning för medlemmarna i nämndens uppgifter. Nämnden består av ordförande och för att garantera en snabb hantering av ärendenaav en medlemspool. Varje fakultet utser två medlemmar till nämnden. Medlemmarna ska höra till den undervisande personalen och ha minst fem års erfarenhet av högskoleundervisning. Studentkåren utser fyra medlemmar till nämnden. Nämnden är beslutsför när ordförande, två personalmedlemmar och två studerandemedlemmar är närvarande.

I instruktion för examination och bedömning (§40-43) finns närmare bestämmelser om hur nämnden behandlar ärenden; Instruktionen i sin helhet.

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Ansökningstid:

2018-01-08 - 2018-02-09

Beskrivning:

I enlighet med Åbo Akademis förvaltningsinstruktion har fakultetsråden följande uppgifter:

 • uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,

 • besluta om fakultetens strategi,

 • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

 • bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,

 • besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,

 • anta forskarstuderande,

 • utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

 • uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

 • utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.

Om tid och plats för intervju med fullmäktiges valutskott meddelas senare.

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Ansökningstid:

2018-01-08 - 2018-02-09

Beskrivning:

I enlighet med Åbo Akademis förvaltningsinstruktion har fakultetsråden följande uppgifter:

 • uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,

 • besluta om fakultetens strategi,

 • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

 • bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,

 • besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,

 • anta forskarstuderande,

 • utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

 • uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

 • utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.

Om tid och plats för intervju med fullmäktiges valutskott meddelas senare.

Direktionen för CLL

Ansökningstid:

2018-01-08 - 2018-01-25

Beskrivning:

Centrets uppgift är att i samarbete med akademins och yrkeshögskolans verksamhetsenheter ansvara för och utveckla vuxenutbildningen samt att härvid 1) planera och anordna öppen universitets- och öppen yrkeshögskoleundervis-ning 2) planera och anordna fort- och specialiseringsutbildning, 3) utveckla undervisningsmiljöer som främjar livslångt lärande, 4) ta initiativ till och delta i informations-, utvecklings- och forskningsprojekt, särskilt rörande regional utveckling, 5) ordna personalutbildning, 6) upprätthålla nationella och internationella kontakter, samt 7) handha övriga uppgifter som faller inom dess uppgiftsområde.

Till centret för livslångt lärande hör vid akademin ytterligare centret för språk och kommunikation (språkcentret) som har till uppgift att 1) ansvara för den språkundervisning som ingår i de allmänna studierna och för övrig språkundervisning som inte hör till något ämnes uppgift att sköta, 2) anordna språkprov och språktest samt sköta språkgranskningen av skrivprov och avhandlingar som det inte har bestämts om på annat sätt, 3) ansvara för språknämndens verksamhet samt 4) sköta övriga uppgifter som faller inom språkcentrets verksamhetsområde.

Till direktonen hör 11 medlemmar jämte personliga suppleanter, av vilka akademin utser fyra, bland dem direktionens ordförande och en studerande, och yrkeshögskolan utser två: en viceordförande och en vuxenstuderande. Gemensamt utser akademin och yrkeshögskolan två medlemmar som inte tillhör vare sig akademin eller yrkeshögskolan. Centrets personal utser tre medlemmar, så att två representerar akademin och en representerar yrkeshögskolan. Direktionens mandatperiod är tre år.

Direktionen skall främja förutsättningarna för centrets verksamhet och har särskilt till uppgift att:

1) göra framställning till akademin och yrkeshögskolan om centrets årliga budget, verksamhets- och ekonomiplan samt övriga vittsyftande planer,

2) avge utlåtande över ändringar i centrets instruktion,

3) för sin del godkänna centrets verksamhetsberättelse,

4) godkänna riktlinjerna för centrets budget,

5) fastställa arbetsfördelningen mellan direktören och vicedirektörerna samt utse ställföreträdare för dem,

6) vid behov besluta om centrets indelning i verksamhetsområden samt tillsätta rådgivande organ,

7) svara för koordineringen av all fortbildning vid akademin och yrkeshögskolan samt att

8) behandla övriga ärenden som ankommer på direktionen och ärenden som direktören eller vicedirektöerna på grund av att de är vittsyftande eller principiellt viktiga hänskjuter till direktionen.

Direktionen avgör frågor om rättelse i samband med antagning till fortbildning och öppen universitets- och öppen yrkeshögskoleundervisning.

Direktionen skall före utgången av maj månad för akademins del godkänna centrets undervisningsplaner för följande år.