Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Studerandeforum för arbetsforum

Ansökningstid:

2021-02-01 - 2021-03-17

Beskrivning:

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av fyra studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden (gärna så att alla fyra fakulteter är representanterade) samt två representanter från ÅAS styrelse.

Arbetsforum har fått finansiering för projekt för extra karriärcoaching under coronaåret och ett annat projekt för att bygga upp partnerskap mellan ÅA och arbetsgivare. Gruppen kommer under 2021 speciellt att fokusera på hur utvecklingen inom projekten bäst gynnar studerande.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter: • Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster. • Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande. • Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha. • Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

Nu söker vi representanter från FNT, FPV och FSE!

Har du frågor? Kontakta: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 02 215 4655

Svenska lärarhögskolans stiftelses styrelse

Ansökningstid:

2021-02-01 - 2021-03-22

Beskrivning:

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter:

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall for denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att: 1. Representera stiftelsen. 2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut. 3. Förvalta stiftelsens egendom. 4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. 5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden. 6. Uppgöra nödiga reglementen for funktionärerna. 7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen. 8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna. 9. Tilsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.

Uppdraget är arvoderat.

Har du frågor? Kontakta: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 02 215 4655

Fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskap och teknik

Ansökningstid:

2021-03-01 - 2021-03-23

Beskrivning:

Fakultetsrådets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion: Till fakultetsrådets uppgifter hör att: 1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, 2. besluta om fakultetens strategi, 3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser, 4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen, 5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, 6. anta forskarstuderande, 7. utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina, 8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor, 9. utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Intresseanmälningen kan vara en kort beskrivning är varför du är intresserad av platsen, vad du studerar och vad du tycker du kan bidra med (all text i samma ruta). ÅAS fullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna om de är fler än antal platser och besluter om förslag till val.

Om du har frågor om uppdraget eller valet kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Ansökningstid:

2021-03-01 - 2021-03-23

Beskrivning:

Fakultetsrådets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion:

17 § Fakultetsrådets uppgifter

Till fakultetsrådets uppgifter hör att:

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure track- professorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet.

Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten. Alla studentrepresentanter i rådet jobbar som ett team och ÅAS anställda och styrelse fungerar som stöd för alla i studentrepresentantnätverket.

Intresseanmälningen kan vara en kort beskrivning är varför du är intresserad av platsen, vad du studerar och vad du tycker du kan bidra med (all text i samma ruta). ÅAS fullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna om de är fler än antal platser och besluter om förslag till val.

Om du har frågor om uppdraget eller valet kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi

Fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Ansökningstid:

2021-03-01 - 2021-03-23

Beskrivning:

Fakultetsrådets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion:

Till fakultetsrådets uppgifter hör att: 1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, 2. besluta om fakultetens strategi, 3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser, 4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen, 5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, 6. anta forskarstuderande, 7. utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina, 8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor, 9. utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Intresseanmälningen kan vara en kort beskrivning är varför du är intresserad av platsen, vad du studerar och vad du tycker du kan bidra med (all text i samma ruta). ÅAS fullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna om de är fler än antal platser och besluter om förslag till val.

Om du har frågor om uppdraget eller valet kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi