Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Ansökningstid:

2018-02-19 - 2018-03-18

Beskrivning:

I enlighet med Åbo Akademis förvaltningsinstruktion har fakultetsråden följande uppgifter:

- uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,
 • besluta om fakultetens strategi,

  • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,
 • bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,

  • besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,
  • anta forskarstuderande,
  • utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,
 • uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

 • utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

  Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen

Ansökningstid:

2018-02-19 - 2018-03-21

Beskrivning:

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi. Gruppen har två studentrepresentanter (en från FHPT och en från FNT) med personliga suppleanter.

Professor Mikaela Pörn fungerar som ordförande för gruppen. Hela gruppens sammansättning: Rektorsbeslut med gruppens sammansättning

FSF-utskott

Ansökningstid:

2018-02-22 - 2018-03-21

Beskrivning:

På sitt möte 01/18 har ÅAS fullmäktige fastställt att ha ett FSF-utskott under verksamhetsåret 2018. FSF är förkortning på Finlands studentkårers förbund.

Utskottet ska fundera på hur ÅAS påverkar på nationell nivå och hur vi kan utveckla vårt samarbete med FSF och vår lobbning mot FSF.Utskottet går bl.a. igenom materialet inför FSF förbundsdagar som årligen hålls i november och funderar på vilken verksamhet inom FSF som bäst kan gagna ÅAS medlemmar. Utskottets medlemmar, som alla kårmedlemmar, har möjlighet att kandidera för platserna som ÅAS delegater till förbundsmötet, delegaterna väljs av fullmäktige

Är du intresserad av vad som händer inom utbildningsfrågor på nationell nivå, och vill se hur studentrörelsen jobbar i sin helhet? Har du intresse kring högskolepolitik, som t.ex. antagningsreformen, eller socialpolitik som aktuella SOTE-reformen?

Skicka in en fritt formulerad ansökan senast 5.3. I ansökan kan du gärna berätta vem du är, varför du är intresserad att vara med i utskottet och ifall du har tankar kring arbetet. Styrelsen behandlar de inkomna ansökningarna och väljer högst 15 personer till FSF-utskottet på sitt möte 7.3.

Då utskottet har valts hålls en utbildning i ärenden som berör utskottets uppgifter samt i FSF:s verksamhet.

Vid eventuella frågor kan du kontakta utskottets ordförande Nadja Vesterinen (nadja.vesterinen@abo.fi) eller ÅAS styrelses ordförande Ina Laakso (so@studentkaren.fi).

Delegationen för Åbo Akademi i Vasa

Ansökningstid:

2018-02-26 - 2018-03-18

Beskrivning:

Delegationens uppgifter fastställs i förvaltningsinstruktionen för Åbo Akademi:

Delegationen för Åbo Akademi i Vasa Rektor tillsätter en delegation för Åbo Akademi i Vasa för enheterna i Vasa och Jakobstad för en mandatperiod på två år. Medlemmar utses på förslag av de akademiska resultatenheterna och de fristående enheterna med verksamhet i Vasa eller Jakobstad samt av studentkåren.

Delegationen har utöver ordföranden minst 6 och högst 9 medlemmar av vilka minst två är externa och minst en representant för de studerande.

Till delegationens uppgifter hör att: 1) utveckla Åbo Akademis samhällskontakter i Vasa och Jakobstad och samarbetet med övriga universitet och högskolor i regionen, samt att 2) fungera som utlåtandeinstans i frågor som särskilt berör verksamheten i Vasa och i Jakobstad.

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

Ansökningstid:

2018-03-12 - 2018-03-23

Beskrivning:

Stiftelsen Vasa studiebostäder har i 40 år varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

VOAS har ca 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen har åtta medlemmar. Vasa stad väljer tre av styrelsemedlemmarna, student- och studerandekårerna väljer tre medlemmar och VOAS hyresgäster väljer två. Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår åt gången. Åbo Akademis Studentkår och Studerandekåren Novium innehar ett gemensamt mandat i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder. För varje styrelsemedlem väljs också en personlig suppleant.

Styrelseposten är arvoderad.

År 2018 har Novium en ordinarie medlem i styrelsen och ÅAS väljer personlig suppleant.

Delegationen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

Ansökningstid:

2018-03-12 - 2018-03-23

Beskrivning:

VOAS äger och administrerar över ca 3000 studentbostäder i Vasa. Delegationen är stiftelsens högsta beslutande organ. Till delegationens uppgifter hör att övervaka stiftelsens verksamhet, godkänna stiftelsens budget och bokslut, samt välja stiftelsens styrelse och verkställande direktör.

Delegationen har sammanlagt tjugo medlemmar varav Vasa stad utnämner fyra och student- och studerandekårerna sexton. Antalet platser baserar sig på studentkårens medlemsantal. ÅAS har två platser i delegationen.

Mandatperioden för delegationsmedlemmarna är två år.

Årsfestmarskalk 2019

Ansökningstid:

2018-03-12 - 2018-04-02

Beskrivning:

Vill du planera århundradets fest? Vill du få erfarenhet i att planera ett stort evenemang och leda en kommitté? Vill du vara med och leda ett kalas-kul projekt? Då kan du vara årsfestmarskalk på Åbo Akademis Studentkårs 100-årsjubileum!

ÅAS inleder snart sitt 100-årsjubileum och firandet når dess kulmen den 16 februari 2019, då vi samlas till årsfest i Åbo. Arbetet med årsfesten sköts av en kommitté som leds av marskalken och arbetet inleds redan under våren 2018. I arbetet med årsfesten samarbetar årsfestmarskalken med kårkansliet och den ÅAS100-kommitté som redan nu planerar jubileumsåret i sin helhet.

På grund av årsfestens storlek kräver den mer omfattande planering, mer arbete i verkställandet och större extern finansiering än tidigare årsfester. Marskalkens uppdrag kommer alltså att vara mer krävande än tidigare år. Vi förutsätter organisationsförmåga, baskunskap om ekonomiuppföljning, erfarenhet av att ordna större evenemang samt förmåga att leda kommitténs arbete. Årsfestmarskalken ska dessutom vara en person som är en van initiativtagare och bekväm även i stressiga situationer. Uppdraget är arvoderat.

I din intresseanmälan kan du skriva om dig själv, motivering varför du vill bli årsfestmarskalk och annat du känner för att kunde vara relevant för din ansökan. En del av de sökande kallas till intervju.

Intresseanmälan för förtroendeuppdraget utgår 2.4.2018 kl. 23.59.
Intervjuer hålls 4-5.4.2018.
Styrelsen väljer marskalken på sitt möte 6.4.2018.
Arvodet för årsfestmarskalken är 800 euro

Intresseanmälan lämnas in här på halloped.

Har du frågor om uppdraget eller valet av marskalk kan du kontakta: Styrelseordförande Ina Laakso, so@studentkaren.fi, +358 50 412 1499