Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Delegationen för Studentbystiftelsen i Åbo (TYS)

Ansökningstid:

2018-10-29 - 2018-11-28

Beskrivning:

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) grundades 1966 av Åbo Universitets studentkår. TYS bygger, renoverar, hyr ut och underhåller student- och ungdomsbostäder för heltidsstuderanden vid läroinrättningar på universitets- och högskolenivå och vid läroinrättningar studier på andra stadiet samt för arbetande ungdomar. Studentbystiftelsen förfogar totalt över 7000 bostäder i Åbo.

TYS högsta administrativa organ är delegationen och styrelsen. Delegationen har 48 medlemmar som representerar olika intresseinstanser. Delegationen fastställer den årliga budgeten, verksamhetsplanen och bokslutet och beslutar även om de åtgärder som tas upp i årsberättelsen. Delegationens vårmöte brukar hållas under april månad och höstmötet i november.

TYS styrelse har i samband med uppdateringen av strategin beslutat att delegationens roll utvärderas i samråd med stiftelsens intressentgrupper under den kommande mandatperioden.

Åbo Akademis Studentkår innehar ett mandat i TYS delegation.

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen

Ansökningstid:

2018-10-29 - 2018-11-28

Beskrivning:

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi. Gruppen har två studentrepresentanter (en från FHPT och en från FNT) med personliga suppleanter.

Mandatperioden är två år men ämneslärarstuderande som inte har möjlighet att vara med i gruppen hela mandatperioden får också gärna anmäla intresse, ÅAS strävar till att möjliggöra att också studerande som kommer att åka i utbyte eller blir utexamninerade före mandatperiodens slut ska kunna inneha förtroendeuppdrag om intresse finns.