Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Svenska lärarhögskolans stiftelses styrelsemuokattu 20.3.2023 klo 11.45

Toimielin

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

6.3.2023

Hakuaika

6.3.2023 - 28.3.2023

Toimikausi

3.4.2023 - 31.3.2024

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 29.3 2023

ÅAS har två platser i Lärkans styrelse.

Lärkans styrelse har flera möten under året. Uppdraget är arvoderat.

Mandatperioden är från delegationens årsmöte på våren 2023 till årsmötet våren 2024.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter:

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall for denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att: 1. Representera stiftelsen. 2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut. 3. Förvalta stiftelsens egendom. 4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. 5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden. 6. Uppgöra nödiga reglementen for funktionärerna. 7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen. 8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna. 9. Tilsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.