Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Svenska lärarhögskolans stiftelses delegation

Hakuaika:

19.4.2017 - 9.5.2017

Kuvaus:

7 § Vid delegationens ordinarie årsmöte sker förhandlingarna enligt följande: Granskas och godkännes stiftelsens årsberättelse och fastställes bokslutet för det föregående verksamhetsåret eller beslutes om åtgärder till vilka bokslutet möjligen ger anledning. Väljes två protokolljusterare. Väljes ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte och nya medlemmar i stället for dem som är i tur att avgå. Väljes ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes budgeten för det kommande kalenderåret. Väljes en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om till revisor väljs en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandattid utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes revisorns arvode. Väljes två protokolljusterare. Behandlas eventuella övriga ärenden.

8 § Förutom i 7 § nämnda ärenden besluter delegationen om anskaffande och byggande av fastigheter, om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen på sätt som nämns i 13 §.

Har du frågor? Kontakta: högskolepolitisk expert Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, 02 215 4655

Årsfestmarskalk för ÅAS99

Hakuaika:

14.8.2017 - 9.10.2017

Kuvaus:

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2018 kommer årsfesten att firas den 17 februari i Vasa. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2017. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Arvodet för årsfestmarskalken är 400 euro. Intresseanmälan för förtroendeuppdraget utgår 9.10.2017 kl. 23.59.