Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademi FPV-platser

Hakuaika:

1.4.2019 - 11.10.2019

Kuvaus:

Grundutbildningsnämndens uppgifter ÅA:s förvaltningsinstruktion 11§:

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant.

Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att

1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten,

2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den,

3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud,

4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer,

5) uppgöra förslag till examensstadga,

6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin,

7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten. .

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, petra@studentkaren.fi

PLATSERNA FYLLS PÅ BESLUT AV ÅAS STYRELSEORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE SÅ FORT TVÅ INTRESSERADE HITTAS.

Universitetskollegiet

Hakuaika:

2.9.2019 - 11.10.2019

Kuvaus:

Vi söker en ny suppleant (ersättare som går på mötet då ordinarie medlem inte kan gå) till studentrepresentantgruppen till universitetskollegiet.

Universitetskollegiet har till uppgift att

1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid,

2) utse medlemmarna till universitets styrelse,

3) fastställa valet av styrelsemedlemmarna,

4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,

5) välja revisorer för universitetet,

6) fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,

7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,

8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag om styrelsemedlemmen inte beviljas ansvarsfrihet.

Åbo Akademis universitetskollegium har 24 medlemmar med personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val i enlighet med akademins valinstruktion inom vardera grupp utser 8 medlemmar med personliga suppleanter och studentkåren i enlighet med 46 § universitetslagen utser 8 företrädare med personliga suppleanter för studerandena.

Universitetskollegiets mandatperiod är tre år. Det sammankallas efter nyval första gången av kansler.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen. Kollegiet beslutar också om styrelsens arvoden.

Eventuell intervju med ÅAS fullmäktiges valutskott onsdag 16.10. kl. 16.

Om du har frågor om vad det betyder att vara representant för studerande i kollegiet eller om valet får du gärna vara i kontakt med studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.

Lokaldirektion för SHVS i Åbo och Raumo

Hakuaika:

7.10.2019 - 22.10.2019

Kuvaus:

Studenternas hälsovårdstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande. SHVS tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland.

Direktionens uppgift är att följa hälsovårdstationens verksamhet och förändringarna i omvärlden samt hälsofrämjandet och arbetet för kollektiv hälsa. Direktionen behandlar frågor som rör minsning och ökning av hälsovårdstationens verksamhetsställen och andra motsvarande ärenden. Den samarbetar också aktivt med stiftelsens intressentgrupper.

Direktionens mandatperiod är två år. Direktionen består av ordförande samt 4-6 övriga medlemmar. I direktionen sitter representanter för studentkårerna, stiftelsens personal, universiteten och den offentliga hälso- och sjukvården.

Lokaldirektionen för studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) i Vasa

Hakuaika:

7.10.2019 - 22.10.2019

Kuvaus:

Studenternas hälsovårdstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande. SHVS tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland.

Direktionens uppgift är att följa hälsovårdstationens verksamhet och förändringarna i omvärlden samt hälsofrämjandet och arbetet för kollektiv hälsa. Direktionen behandlar frågor som rör minsning och ökning av hälsovårdstationens verksamhetsställen och andra motsvarande ärenden. Den samarbetar också aktivt med stiftelsens intressentgrupper.

Direktionens mandatperiod är två år. Direktionen består av ordförande samt 4-6 övriga medlemmar. I direktionen sitter representanter för studentkårerna, stiftelsens personal, universiteten och den offentliga hälso- och sjukvården.