Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

ÅAS delegation till FSF:s förbundsmöte 16-17.11

Hakuaika:

27.8.2018 - 21.9.2018

Kuvaus:

Beskrivning av uppdraget

ÅAS deltar årligen vid förbundsmötet, av tradition med maximalt antal delegater. Antalet delegater som varje medlemskorporation får skicka till förbundsmötet beror på respektive studentkårs medlemsantal 1.11 under föregående läsår. Utöver de ordinarie delegaterna kan ÅAS även skicka suppleanter för varje ledamot. Suppleanterna kan vara personliga eller gemensamma enligt studentkårens eget beslut.

Studentkårens fullmäktige fattar beslut om att sända delegater och att välja dessa. Fullmäktige förväntas göra detta på sitt möte den 26 september. Tidigare har fullmäktigegrupperna sonderat fram delegaterna. I år har vi en öppen ansökan via Halloped. Detta för att underlätta för fullmäktige samt ge möjlighet för alla kåreniter att komma i åtanke. Delegater för ÅAS bör givetvis vara beredda att representera ÅAS enligt studentkårens politiska styrdokument och att aktivt delta i delegationens arbete både i förväg och under mötet.

Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund.

Fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Hakuaika:

3.9.2018 - 20.9.2018

Kuvaus:

I enlighet med Åbo Akademis förvaltningsinstruktion har fakultetsråden följande uppgifter:

 • uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,

 • besluta om fakultetens strategi,

 • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

  • bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,
  • besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,
  • anta forskarstuderande,
 • utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

  • uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,
  • utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

  Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.

Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund. Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan.

Valbar som studentrepresentant är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda och har sin primära studierätt vid FPV vid utgången av perioden för intresseanmälningar.

Eventuella intervjuer på fullmäktiges valutskotts möte måndag 24.9.

Om du har frågor om uppdraget eller valsättet får du gärna vara i kontakt med studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.

Universitetskollegiet

Hakuaika:

3.9.2018 - 20.9.2018

Kuvaus:

Om universitetskollegiets uppgifter stadgas i universitetslagen 22 §:

Universitetskollegiet har till uppgift att 1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid, 2) utse medlemmarna till universitets styrelse, 3) fastställa valet av styrelsemedlemmarna, 4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan, 5) välja revisorer för universitetet, 6) fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn, 7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor, 8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag om styrelsemedlemmen inte beviljas ansvarsfrihet.

Om universitetskollegiets sammansättning stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 2 §: Universitetskollegiet har 24 medlemmar jämte personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val i enlighet med akademins valinstruktion inom vardera grupp utser 8 medlemmar med personliga suppleanter och studentkåren i enlighet med 46 § universitetslagen utser 8 företrädare med personliga suppleanter för studerandena.

Universitetskollegiets mandatperiod är tre år. Det sammankallas efter nyval första gången av kansler.

Kollegiets nuvarande sammansättning hittas här.

Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund. Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan.

Valbar som studentrepresentant är alla studerande som enligt ÅA:s studiematrikel är närvaroanmälda vid utgången av perioden för intresseanmälningar.

Eventuella intervjuer på fullmäktiges valutskotts möte måndag 24.9.

Om du har frågor om uppdraget eller valsättet får du gärna vara i kontakt med studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.

Vice ordförande i studentkårens ekonomidirektion

Hakuaika:

3.9.2018 - 23.9.2018

Kuvaus:

Är du Ekonomidirektionens nästa viceordförande?

Som ekonomidirektionens viceordförande deltar du i ekonomidirektionens möten och verksamhet. Ekonomidirektionens vice ordförande är även ställföreträdare för ekonomidirektionens ordförande. Ekonomidirektionens vice ordförande och studentmedlem fördelar sinsemellan ansvarsområdena Havtornen och Tavasthem. Mandatperioden i ekonomidirektionen är 2 år, men just nu söker vi bara efter en vice ordförande för den resterande tiden av pågående mandatperiod.

Uppdraget är arvoderat.

Eventuella frågor kan riktas till ekonomidirektionens ordförande Marina Stenbäck: edo@studentkaren.fi, 040-5926453

Om ekonomidirektionens står följande i ÅAS stadgar:

Ekonomidirektionen består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga medlemmar. Som föredragande i ekonomidirektionen fungerar verkställande direktören för ekonomisektorn.

Till medlemmar i ekonomidirektionen kan väljas även utom Studentkåren stående personer med kännedom om det ekonomiska livet. De utomstående medlemmarna får dock inte utgöra mer än hälften av medlemmarna i direktionen.

Ekonomidirektionens ordförande och vice ordförande ska vara medlemmar av Studentkåren.

Ekonomidirektionens ordinarie medlemmar väljs för en mandatperiod på två år räknat från den 1 januari.

Åbo Akademis Studentkår uppmuntrar sökande av alla könsidentiteter och åskådningar samt oberoende av funktionshinder eller av etnisk eller annan bakgrund.

Ledningsgrupp för klasslärarutbildningen

Hakuaika:

4.9.2018 - 23.9.2018

Kuvaus:

En ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier tillsätts för tiden 1.1.2017 - 31.7.2019.

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

• fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och •fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren. Studentkåren har kontaktats och ombetts inkomma med förslag på studeranderepresentanter i ledningsgruppen.

Nuvarande sammansättning: Ordinarie medlem Personlig suppleant

Ria Heilä-Ylikallio, ordförande Juha Hartvik

Gunilla Eklund, vice ordförande Renata Svedlin

Tom Gullberg Mikaela Björklund

Pia Sjöblom Ann-Sofi Härmälä-Braskén

Fritjof Sahlström Eva Ahlskog-Björkman

Johanna Räihä-Jungar, VÖS Heimo Oksanen, VÖS

Julia Liewendahl (stud)

Ville Arponen (stud) Ida Torsell (stud)

Michaela Lithén, sekreterare Anna Smedlund, studierådgivare

Agneta Eriksson, praktikkoordinering