Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademi FPV-platser

Hakuaika:

1.4.2019 - 20.8.2019

Kuvaus:

Grundutbildningsnämndens uppgifter ÅA:s förvaltningsinstruktion 11§:

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant.

Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att

1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten,

2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den,

3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud,

4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer,

5) uppgöra förslag till examensstadga,

6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin,

7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten. .

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655

Rättskyddsnämnden

Hakuaika:

27.5.2019 - 5.6.2019

Kuvaus:

14 § Rättsskyddsnämnd

Åbo Akademis rättsskyddsnämnd fungerar som universitetets lagstadgade examensnämnd. Nämnden fungerar som omprövningsinstans för ärenden som gäller examination och bedömning samt tillgodoräknande av prestationer. I uppdraget ingår att stöda utvecklingen av Åbo Akademis verksamhet inom det angivna området.

Nämnden utses av rektor för två år i sänder. Vicerektor för utbildning fungerar som rättsskyddsnämndens ordförande. Ordförande har en utsedd suppleant bland nämndens medlemmar. Förvaltningsdirektören utser en sekreterare som ansvarar för beredningen av ärendena. Åbo Akademi ordnar utbildning för medlemmarna i nämndens uppgifter. Nämnden består av ordförande och för att garantera en snabb hantering av ärendena av en medlemspool. Varje fakultet utser två medlemmar till nämnden.

Medlemmarna ska höra till den undervisande personalen och ha minst fem års erfarenhet av högskoleundervisning. Studentkåren utser fyra medlemmar till nämnden. Nämnden är beslutsför när ordförande, två personalmedlemmar och två studerandemedlemmar är närvarande.