Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Årsfestmarskalk för ÅAS99

Hakuaika:

14.8.2017 - 2.11.2017

Kuvaus:

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2018 kommer årsfesten att firas den 17 februari i Vasa. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2017. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Arvodet för årsfestmarskalken är 400 euro. Intresseanmälan för förtroendeuppdraget utgår 2.11.2017 kl. 23.59.

Frågor om uppdraget kan riktas till generalsekreterare Helen Honkasaari, gs@studentkaren.fi.

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen

Hakuaika:

22.9.2017 - 18.10.2017

Kuvaus:

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi. Gruppen har två studentrepresentanter med suppleanter, nu behövs en ny suppleant (dvs. någon som kan gå på möten då den ordinarie representanten inte kan gå) för representanten från FHPT.

Professor Mikaela Pörn fungerar som ordförande för gruppen.

Rektors beslut om gruppens sammansättning och uppdrag.

Har du frågor om gruppens arbete eller allmänt om att vara studentrepresentant? Kontakta gärna högskolepolitisk expert Petra Lindblad; he@studentkaren.fi 02-215 4655

Vice ordförande i kårstyrelsen

Hakuaika:

2.10.2017 - 23.10.2017

Kuvaus:

Sittande vice ordförande Sebastian Wassholm har beviljats befrielse från sitt uppdrag från och med 25.10. Vi söker nu en ny vice ordförande som kan sitta i kårstyrelsen den resterande mandatperioden.

Vice ordförande är en del av styrelsen, men utöver det åligger det vice ordförande att vid styrelseordförandes förfall träda in i dens ställe.

Från ÅAS förvaltniningsinstruktion, 29 §

Styrelseordföranden åligger särskilt:

a) att sammankalla styrelsen till möte samt fungera som mötesordförande

b) att leda styrelsens arbete och övervaka att fullmäktiges och styrelsens beslut verkställs och därom rapportera till fullmäktige

c) att representera studentkåren utåt och föra dess talan

d) att fungera som chef för generalsekreteraren

Uppdraget är arvoderat.

Frågor om uppdraget kan riktas till fullmäktigeordförande Oscar Nyman (fo@studentkaren.fi) eller styrelseordförande Pontus Lindroos (so@studentkaren.fi).

Styrelsen för Åbo Akademi

Hakuaika:

3.10.2017 - 15.10.2017

Kuvaus:

Valkungörelsen i sin helhet hittas här.

Om styrelsens uppgifter stadgas i ÅA:s förvaltningsinstruktion.

2§: Styrelsen är akademins högsta beslutande organ. Om styrelsens uppgifter bestäms i 14 § universitetslagen.

Till styrelsens strategiska uppgifter hör att bestämma om nya professurer samt om besättande av och om ändring av ämnesområdet för professurer.

Styrelsen beslutar också om utbildningslinjer, magisterprogram, doktorandprogram. huvudämnen för examina eller helheter som jämställs med huvudämnet.

Styrelsen kan inom sig utse utskott och arbetsgrupper för beredning av ärenden.

Styrelsen ansvarar för de uppgifter den ger utskotten och fattar kollektivt beslut utifrån utskottens beredning.

Styrelsen har en arbetsordning som fungerar som interna regler för styrelsens arbete.

Arbetsordningen godkänns av styrelsen och uppdateras vid behov, senast i början av varje mandatperiod.

Styrelsen väljer intern revisor som svarar för akademins interna revision och som kan vara en utomstående serviceproducent. Den interna revisionensverksamhetsområde omfattar hela organisationen. Den interna revisionen utgör en del av akademins interna kontroll för att stödja akademin i värderingen och utvecklingen av det interna styr- och kontrollsystemet.

Styrelsen väljer rektor samt på rektors förslag två vicerektorer. Styrelsen anställer på rektors förslag förvaltningsdirektören.

I universitetslagens 14§ stadgas följande:

Det högsta beslutande organet i ett offentligrättsligt universitet är styrelsen. Styrelsen har till uppgift att

1) besluta om centrala mål och en strategi för universitetets verksamhet och ekonomi och om principer för styrningen av verksamheten och ekonomin,

2) besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget och upprätta bokslut,

3) svara för förvaltningen och användningen av universitetets förmögenhet, om inte styrelsen har överfört befogenheten till rektorn,

4) svara för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad,

5) godkänna avtal som är viktiga eller principiella med avseende på universitetets verksamhet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller universitetet,

6) på universitetets vägnar godkänna det avtal enligt 48 § som ingås med undervisnings- och kulturministeriet,

7) välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt avsätta rektorn, om det med beaktande av uppgiftens art finns godtagbar och grundad anledning till detta,

8) godkänna instruktioner och andra motsvarande föreskrifter som gäller den allmänna organiseringen samt besluta om universitetets verksamhetsstruktur,

9) ge undervisnings- och kulturministeriet förslag till ändring av universitetets utbildningsansvar,

10) besluta om antalet studerande som antas till universitetet.

Styrelsen har dessutom till uppgift att anställa den ledande personal som är direkt underställd rektorn, om den inte har överfört uppgiften till något annat av universitetets organ.

INTERVJUER: Kandidaterna intervjuas under ÅAS fullmäktiges aftonskola måndag 16.10 med start kl. 17, samt av valutskottet tisdag 17.10 eller onsdag 18.10.

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och logopedi

Hakuaika:

2.10.2017 - 18.10.2017

Kuvaus:

I enlighet med Åbo Akademis förvaltningsinstruktion som träder i kraft 1.1.2015 har fakultetsråden följande uppgifter:

uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, besluta om fakultetens strategi, fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser, bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen, besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, anta forskarstuderande, utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina, uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor, utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel. Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.

ÅAS fullmäktiges valutskott söker personer från olika ämnen och studieskeden, oberoende av könsidentitet, åskådningar, funktionshinder och etnisk eller annan bakgrund till uppdraget som studentrepresentant i fakultetsrådet.

Eventuell intervju på valutskottets möte 20.10.

Universitetskollegiet - två suppleanter

Hakuaika:

4.10.2017 - 18.10.2017

Kuvaus:

Om universitetskollegiets uppgifter stadgas i universitetslagen 22 §:

Universitetskollegiet har till uppgift att:
1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid,
2) utse medlemmarna till universitets styrelse,
3) fastställa valet av styrelsemedlemmarna,
4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,
5) välja revisorer för universitetet,
6) fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,
7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,
8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag om styrelsemedlemmen inte beviljas ansvarsfrihet.

Om universitetskollegiets sammansättning stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 2 §

Universitetskollegiet har 24 medlemmar jämte personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val i enlighet med akademins valinstruktion inom vardera grupp utser 8 medlemmar med personliga suppleanter och studentkåren i enlighet med 46 § universitetslagen utser 8 företrädare med personliga suppleanter för studerandena.

Universitetskollegiets mandatperiod är tre år. Det sammankallas efter nyval första gången av kansler.

ÅAS representanter i SHVS delegation

Hakuaika:

6.10.2017 - 19.10.2017

Kuvaus:

FSF har inkommit med begäran om att ÅAS nominerar två kandidater till SHVS delegation.

På sitt möte i december tillsätter delegationen för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) en ny delegation för 2018–2019. De stadgar som godkändes i december 2009 definierar antalet delegationsmedlemmar till minst 24 och högst 30. Undervisningsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten, Finlands kommunförbund samt personalen vid Studenternas hälsovårdsstiftelse kan var och en utse en medlem till delegationen. Universiteten utser en gemensam medlem och Finlands studentkårers förbund (FSF) utser 18 medlemmar, varav 16 på studentkårernas förslag.

FSF:s förbundsmöte godkände år 2010 en instruktion för val av medlemmar till SHVS delegation. I enlighet med instruktionen begär FSF minst 60 dagar före delegationens möte studentkårerna inkomma med förslag på delegationsmedlemmar. Studentkårerna bör föreslå två kandidater, i prioritetsordning, senast 10 dagar innan delegationens möte. Om någon studentkår inte inkommer med förslag inom utsatt tid tolkas det som att kåren avstått sin rätt till representant. FSF:s styrelse utser 16 medlemmar från studentkårernas förslag så att varje studentkår som inkommit med förslag får minst en representant i delegationen.

Studentkårerna bör ha de föreslagnas medgivande till nomineringen. FSF önskar ytterligare att studentkårerna i sina förslag beaktar kandidaternas kompetens och möjligheter att förbinda sig till hela mandatperioden på två år samt en jämn könsfördelning.

Kårstyrelsen kommer att behandla samtliga ansökningar på sitt möte 20.10 och utgående från dem till fullmäktige föreslå max två personer för nominering till SHVS delegation. Fullmäktige kommer att behandla detta ärende på sitt möte 24.10.