Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

FHPT:s pedagogiska ledningsgrupp

Hakuaika:

25.11.2019 - 10.12.2019

Kuvaus:

Den pedagogiska ledningsgruppen har i uppdrag leda det pedagogiska utvecklingsarbetet vid fakulteten. Till detta hör t.ex. att initiera pedagogisk fortbildning för fakultetens lärare, skapa tillfällen för diskussion kring olika typer av processer för utveckling av kurser, examination och· utbildningarnas kvalitet och på annat sätt bidra till nytänkande. Gruppen kan ge förslag till bade dekanus och fakultetsråd gällande åtgärder som kan effektivera utbildningarna och höja deras kvalitet.

Gruppens sammanställning kommer att bestå av utbildningslinjeansvariga, en lärarrepresentant samt två, dekanus Peter Nynäs är ordförande för gruppen. Möten kommer att hållas 2-3 gånger per termin.

Uppdraget kan ju räknas till godo inom kursen FG00BT54 Studentaktivitet (FHPT), 5 sp.

Man kan ställaupp som studentrepresentant till gruppen utan tidigare erfarenhet av liknande uppdrag, intresse för att påverka utbildningen och undervisningen på fakulteten är det viktiga!

Kontakta gärna ÅAS studentombud Petra Lindblad om du har frågor om gruppen eller valet av representanter; petra@studentkaren.fi, 02-2154655. ÅAS anställda och förtroendevalda arbetar tillsammans med studentrepresentanterna och ger vid behov stöd.