Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Utbildningsstrategiska rådet

Hakuaika:

23.5.2022 - 23.8.2022

Kuvaus:

Utbildningsstartegiska rådet vid ÅA är en ny grupp som tar över efter den tidigare grundutbildningsnämnden. Rådet kommer att förbereda beslut i frågor kopplade till utbildning och undervisning för hela ÅA. Studenterna representeras av fyra personer, en från varje fakultet.

Rådet beskrivs så här i ÅA:s regelverk:

Utbildningsstrategiska rådet (UR) förbereder och tar fram underlag för strategiska beslut visavi utbildningsverksamhet vid Åbo Akademi.

UR består av ordförande och 13 medlemmar. Varje fakultetsråd nominerar två personer och direktionen för Centret för livslångt lärande (CLL) nominerar en person bland den ordinarie personalen. Studentkåren nominerar fyra studenter, en från varje fakultet.

Rådets mandatperiod är på två år. Universitetsservice ansvarar för beredningen av ärendena.

Rådet (1) initierar och samordnar övergripande utbildningsstrategiska diskussioner

(2) gör bedömningar av nationella och internationella utvecklingstrender och deras betydelse för Åbo Akademi samt kommer med initiativ och åtgärdsförslag gällande utbildningsutveckling och tar fram underlag till en utbildningsstrategi

(3) verkar för och följer upp implementering av beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser utbildning

(4) initierar och samordnar externa granskningar av Åbo Akademis utbildningar som akademin tar initiativ till

(5) ger förslag till akademiövergripande åtgärder utifrån material som insamlas i de nationella enkäterna kandidatrespons, placering i arbetslivet och studenternas välmående eller annat material

(6) initierar andra bestämmelser gällande utbildning i frågor som berör hela akademin, särskilt i frågor som berör kontinuerligt lärande.

Om du är intresserad av att representera studerande på din fakultet, lämna in en intresseanmälan! Skriv gärna vad du studerar och varför du är intresserad av uppdraget.

Har du frågor om uppgiften eller valet, kontakta gärna studentombud Petra, petra@studentkaren.fi.

Direktionen för Vasa Övningsskola

Hakuaika:

1.6.2022 - 23.8.2022

Kuvaus:

Enligt instruktionen för Vasa övningsskola finns en direktion där personal och studerande från FPV deltar i beslutsfattandet.

Studentkåren utser en studentrepresentant och en suppleant till direktionen. Mandatperioden är hela tre år, man kan ställa upp till posterna också om man vet att man inte är studerande vid ÅA så lång tid framåt. Studentrepresentanterna är personer som deltar i diskussionerna och besluten med lärarstuderandes synvinkel och åsikter.

9 § Direktionen Vid Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och består av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier av vilka en fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för administrativ personal, vilka utses genom val.

Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorerna och dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier har närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår. Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att 1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten, 2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan, 3) godkänna skolans läroplan och göra framställning om fastställande till fakultetsrådet, 4) godkänna och fastställa skolans läsårsplan, 5) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan, 6) besluta om avstängning av elev, 7) ge utlåtande över valet av ledande rektor, 8) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan, 9) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel och 10) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad: petra@studentkaren.fi