Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Arbetsgrupp för utvärdering av studiemiljöns sundhet och säkerhet

8.11.2017

Arbetsgruppen för utvärdering av studiemiljöns sundhet och säkerhet gör upp en utvärdering över studiemiljön på en fakultet i gången och gör uppföljningar över läget och hur rekommendationerna följts. I gruppen deltar representanter från studenthälsan, fyra studentrepresentanter, samt bl.a. studiepsykologen och arbetsskyddschefen från ÅA.

Arbetet inleddes med en utvärdering över hela ÅA i den förra mandatperioden.

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅA

8.12.2021

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi.

Gruppen har tre studentrepresentanter med suppleant som kan gå på möte om någon av de ordinarie medlemmarna är förhindrade.

Arbetsgrupper för ÅA:s hållbarhetsarbete

20.3.2023

Åbo Akademi har år 2023 inlett arbetet med att strukturera och utveckla arbetet med FN:s hållbarhetsmål i de olika delarna av verksamheten. Arbetet leds av direktör för säkerhet och hållbarhet Stefan Willför och en ledningsgrupp för hållbarhetsarbetet där ÅAS styrelsemedlem Kajsa Viitamäki är medlem.

Under ledningsgrupper kommer tre arbetsgrupper att jobba med olika teman.

1) Arbetsgruppen för undervisning, leds av pedagogisk utvecklare Anna Granberg. Förutom professorer och lärare ska även minst två studerande delta i gruppen. Gruppen arbetar med hur hållbarhetsmålen ska synas i alla ÅA-examina, vad är nuläget, vilket stöd behöver lärarna, behövs det nya kurser, finns det möjliga samarbeten med Novia eller inom något närverk.

2) Arbetsgruppen för campus och beräkningar, leds av direktör för fastighetsservice Timo Bäckman. Förutom lärare och personal ur ÅA:s förvaltning ska också minst två studerande delta i gruppen. Gruppen jobbar med praktiska frågor på campus och beräkningar av den inverkan den nuvarande verksamheten har, förslag på vilka beräkningar som ska göras gällande koldioxidavtryck, vilken data som finns tillgänglig, ge förslag på åtgärder som kan minska avtrycka, lista det som redan gjorts, fundera på samarbete med Novia och eventuella andra parter.

3) Arbetsgruppen för synlighet, leds av kommunikationschef Thurid Eriksson. Gruppens uppdrag är att komma med idéer för hur hållbarhetsarbetet ska kommuniceras till alla inom ÅA. En kommunikationsstrategi för hållbarhet utarbetas. Synligheten på webben utvecklas i samarbete med de andra grupperna.

Studerande som är intresserade av att delta i arbetsgruppernas verksamhet får gärna meddela intresse, berätta vilken eller vilka grupper du är intresserad av, vad du studerar och om det är något tema inom hållbarhet du är speciellt kunnig inom eller intresserad av. Förhandskunskaper behövs inte, ett intresse av att vara med och lyfta fram studerandesynvinkeln och lära sig nytt är viktigare.

Har du frågor om uppdraget? Hör gärna av dig till studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

Delegationen för Studenthälsan (SHVS)

14.11.2022

Sedan SHVS utvidgningars 1.1.2021 har yrkeshögskolorna och studentkårerna platser i delegationen så att ordinarie- och suppleantplatserna roterar. I följande mandatperiod 2023-24 har ÅAS en suppleantplats, då har SHS som andra svenskspråkig kår att ha en ordinarieplats.

Medlemmarna i delegationen utses för två kalenderår i taget.

Delegationen sammanträder två gånger per år, till vårmöte och höstmöte. Vid vårmötet behandlas bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse och fastställs bokslutet. Vid höstmötet fastställs budgeten och godkänns verksamhetsplanen, väljs vid behov ordförande och vice ordförande för delegationen samt sekreterare och vissa medlemmar, och väljs vid behov ordförande och vice ordförande för styrelsen samt övriga styrelsemedlemmar.

Representanten jobbar tätt med ÅAS styrelse och anställda för att bäst kunna intressebevaka medlemmarnas vård och service i delegationen.

Finlands Studentkårs förbund väljer formellt representanterna. ÅAS ska föreslå två personer av olika könstillhörighet till delegationen, kandidaterna kan rangordnas i första och andra förslagsrum.

Delegationen för Åbo Akademi i Vasa

26.9.2022

I enlighet med ÅA:s ledningsinstruktion har rektor för ÅA i Vasa och delegationen följande uppgifter:

15 § Rektor för Åbo Akademi i Vasa och delegationen för Åbo Akademi i Vasa

Styrelsen utser på förslag av rektor en av professorerna vid enheterna i Vasa att fungera som rektor för Åbo Akademi i Vasa och som ordförande för delegationen för Åbo Akademis enheter i Vasa. Uppdraget som rektor för Åbo Akademi i Vasa upphör då rektor avgår. Rektor för Åbo Akademi i Vasas placeringsort är Vasa. Till rektors i Vasa uppgifter hör att utveckla samhällskontakterna för Åbo Akademi i Vasa och att sköta övriga av rektor anvisade uppgifter. Rektor tillsätter en delegation för Åbo Akademi i Vasa för en mandatperiod på två år. Delegationen har utöver ordföranden minst 6 och högst 9 medlemmar av vilka minst två är externa och minst en representant för de studerande.

Alla studerande som studerar vid en utbildning i Vasa och är intresserade av lokala frågor och att föra fram studerandes röst är välkomna att söka platserna.

Studenterna brukar representeras av två personer, gärna från olika fakulteter eller studieinriktningar.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi.

Direktionen för SHVS västra område

7.11.2022

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS verkar i hela landet. I och med social- och hälsovårdsreformen har även SHVS förvaltning reformerats. SHVS leds av styrelse och delegation, samt direktioner för de fem olika serviceområdena.

ÅAS alla medlemmar får service inom det västra området eftersom verksamhetsställena i Vasa och Åbo hör hit.

Direktionen har en två-årig mandatperiod. Student- och studerandekårerna har platser i direktionen och väljer enligt ett roterande schema ordinarie- och suppleant. ÅAS står nu i turen för ordinarieplats och TYY för suppleantplats. VYY hade suppleant och TYY ordinarie i den förra mandatperioden.

Gruppen verkar på finska och SHVS material och möteshandlingar finns tyvärr inte översatta till svenska eller engelska.

Direktionen för Vasa Övningsskola

3.6.2022

Enligt instruktionen för Vasa övningsskola finns en direktion där personal och studerande från FPV deltar i beslutsfattandet.

Studentkåren utser en studentrepresentant och en suppleant till direktionen. Mandatperioden är hela tre år, man kan ställa upp till posterna också om man vet att man inte är studerande vid ÅA så lång tid framåt. Studentrepresentanterna är personer som deltar i diskussionerna och besluten med lärarstuderandes synvinkel och åsikter.

9 § Direktionen Vid Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och består av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier av vilka en fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för administrativ personal, vilka utses genom val. Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorerna och dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier har närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår. Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att 1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten, 2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan, 3) godkänna skolans läroplan och göra framställning om fastställande till fakultetsrådet, 4) godkänna och fastställa skolans läsårsplan, 5) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan, 6) besluta om avstängning av elev, 7) ge utlåtande över valet av ledande rektor, 8) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan, 9) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel och 10) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.

Direktionen för Åbo Akademis bibliotek

7.1.2019

Enligt instruktion för Åbo Akademis bibliotek med Sjöhistoriska institutet är ÅAB:s uppgifter och direktionens uppdrag:

Direktionen utses av rektor för tre kalenderår i sänder. Direktionen består av en ordförande och minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Förvaltningsdirektören fungerar som ordförande i direktionen. Direktionen utser för sin mandatperiod vice ordförande inom sig. Överbibliotekarien och intendenten är föredragande i direktionen. Minst en av medlemmarna ska representera de studerande vid akademin på förslag av studentkåren.

Direktionens uppgifter är att: 1) att godkänna strategiska och övriga vittsyftande planer 2) utse vice direktör för biblioteket 3) att godkänna riktlinjerna för bibliotekets och institutets budgeter, ekonomi- och verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser samt personalplaner 4) yttra sig till överbibliotekarien om anställning av personal för längre tid än ett år 5) göra framställning till rektor om anställning av överbibliotekarie och intendent och om sammansättningen av ledningsgruppen vid Sjöhistoriska institutet, samt 6) behandla övriga ärenden som överbibliotekarien, intendenten eller ledningsgruppen på grund av att ärendena är vittsyftande eller principiellt viktiga hänskjuter till direktionen för avgörande.

§ 5 Bibliotekets uppgift: Bibliotekets uppgift är att betjäna studerande, lärare, forskare och övrig personal vid Åbo Akademi, genom att: 1) anskaffa och bereda tillgång till källor och litteratur i otryckt, tryckt och elektronisk form 2) erbjuda informationssökningsresurser, ge undervisning i informationskompetens och ge stöd för akademins publikationsverksamhet 3) ansvara speciellt för det finlandssvenska trycket och att med beaktande av lagstiftningen om deponering och förvaring av kulturmaterial skapa och upprätthålla en samling av finlandssvensk nationalbibliotekskaraktär, samt 4) handha övriga uppgifter som faller inom bibliotekets verksamhetsområde.

Biblioteket ska även verka som offentligt vetenskapligt bibliotek.

Examensnämnd för Åbo Akademi

10.5.2021

Grunden för examensnämndens verksamhet fastställs i universitetslagen Universitetslagen 27 § 4 mom. För behandlingen av ärenden som gäller begäran om rättelse av studieprestationer kan det vid ett universitet finnas en eller flera examensnämnder eller andra motsvarande organ. Universitetslagen 82 § 3 mom. En studerande får hos det organ som universitetet har förordnat inom 14 dagar begära omprövning av bedömningen av (.....) en avhandling som hör till de fördjupade studierna eller någon annan motsvarande studieprestation på det sätt som anges i förvaltningslagen. 4 mom. En studerande kan muntligen eller skriftligen begära rättelse av bedömningen av någon annan studieprestation än en sådan som nämns i 3 mom., eller av tillgodoräknandet av studier som genomförts någon annanstans eller av kunnande som visats på något annat sätt. (.....) Omprövning av ett beslut som fattats med anledning av en begäran om rättelse enligt detta moment får inom 14 dagar begäras hos examensnämnden eller något annat organ som förordnats sköta uppgiften, på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Universitetslagen 27 § 4 mom. En examensnämnd eller ett motsvarande annat organ består av en ordförande och andra medlemmar, vilka alla har en personlig suppleant. Ordföranden och ordförandens suppleant ska vara professorer. Av de övriga medlemmarna ska minst hälften vara lärare och minst en studerande vid universitetet.

ÅA:s ledningsinstruktion;

24 § Examensnämnd

Åbo Akademi har en examensnämnd för behandling av ärenden som gäller begäran om rättelse av studieprestationer. Rektor utser examensnämnden, som har en ordförande och andra medlemmar, för två år i sänder. Rektor ger anvisningar för nämnden i ett reglemente.

Ett nytt reglemente för examensnämnd/rättskyddsnämnd är ännu under arbete på ÅA. Nämnden har fyra studentrepresentanter i en så kallad medlemspool och de två som har möjligt att delta på föreslagen tid, och till exempel inte känner studerande vars ärende behandlas, kan gå på mötena.

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

13.3.2023

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis fakultetsråd för perioden 1.8.2023–31.7.2025 utses den 3 maj 2023 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott (som bereder valet) söker personer av olika könstillhörigheter, från alla studieinriktningar, och olika studieskeden till uppgifterna. Det är möjligt att ställa upp fast man kommer att åka på utbyte eller bli utexaminerad före mandatperiodens slut.

FAKULTETSRÅDETS UPPGIFTER:

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure track- professorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

VALBARHET

Valbar som studentrepresentant till fakultetsrådet för humaniora, psykologi och teologi är studerande med primär studierätt på fakulteten.

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälan får gärna inkludera en motivering till varför du vill ställa upp, du kan också berätta om tidigare erfarenheter som du tror stöder uppdraget.

Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

UPPDRAGET

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

INTERVJU

Valutskottet träffar alla kandidater i en kort intervju i zoom, intervjuerna sker under onsdagen den 12 april och torsdagen den 13 april. Valutskottets sekreterare kontaktar dig via din abo.fi-mejl gällande tidpunkt.

KONTAKT

För mera information om uppdraget och valet, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 050 3626 285, eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Ines Latvala, fo@studentkaren.fi, 044 0717073

Fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik

13.3.2023

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis fakultetsråd för perioden 1.8.2023–31.7.2025 utses den 3 maj 2023 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott (som bereder valet) söker personer av olika könstillhörigheter, från alla studieinriktningar, och olika studieskeden till uppgifterna. Det är möjligt att ställa upp fast man kommer att åka på utbyte eller bli utexaminerad före mandatperiodens slut.

FAKULTETSRÅDETS UPPGIFTER:

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure track- professorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

VALBARHET

Valbar som studentrepresentant till fakultetsrådet för naturvetenskaper och teknik är studerande med primär studierätt på fakulteten.

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälan får gärna inkludera en motivering till varför du vill ställa upp, du kan också berätta om tidigare erfarenheter som du tror stöder uppdraget.

Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

UPPDRAGET

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

INTERVJU

Valutskottet träffar alla kandidater i en kort intervju i zoom, intervjuerna sker under onsdagen den 12 april och torsdagen den 13 april. Valutskottets sekreterare kontaktar dig via din abo.fi-mejl gällande tidpunkt.

KONTAKT

För mera information om uppdraget och valet, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 050 3626 285, eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Ines Latvala, fo@studentkaren.fi, 044 0717073

Fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

13.3.2023

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis fakultetsråd för perioden 1.8.2023–31.7.2025 utses den 3 maj 2023 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott (som bereder valet) söker personer av olika könstillhörigheter, från alla studieinriktningar, och olika studieskeden till uppgifterna. Det är möjligt att ställa upp fast man kommer att åka på utbyte eller bli utexaminerad före mandatperiodens slut.

FAKULTETSRÅDETS UPPGIFTER:

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure track- professorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

VALBARHET

Valbar som studentrepresentant till fakultetsrådet för pedagogik och välfärdsstudier är studerande med primär studierätt på fakulteten.

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälan får gärna inkludera en motivering till varför du vill ställa upp, du kan också berätta om tidigare erfarenheter som du tror stöder uppdraget.

Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

UPPDRAGET

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

INTERVJU

Valutskottet träffar alla kandidater i en kort intervju i zoom, intervjuerna sker under onsdagen den 12 april och torsdagen den 13 april. Valutskottets sekreterare kontaktar dig via din abo.fi-mejl gällande tidpunkt.

KONTAKT

För mera information om uppdraget och valet, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 050 3626 285, eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Ines Latvala, fo@studentkaren.fi, 044 0717073

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

13.3.2023

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis fakultetsråd för perioden 1.8.2023–31.7.2025 utses den 3 maj 2023 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott (som bereder valet) söker personer av olika könstillhörigheter, från alla studieinriktningar, och olika studieskeden till uppgifterna. Det är möjligt att ställa upp fast man kommer att åka på utbyte eller bli utexaminerad före mandatperiodens slut.

FAKULTETSRÅDETS UPPGIFTER:

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure track- professorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

VALBARHET

Valbar som studentrepresentant till fakultetsrådet för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik är studerande med primär studierätt på fakulteten.

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälan får gärna inkludera en motivering till varför du vill ställa upp, du kan också berätta om tidigare erfarenheter som du tror stöder uppdraget.

Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

UPPDRAGET

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

INTERVJU

Valutskottet träffar alla kandidater i en kort intervju i zoom, intervjuerna sker under onsdagen den 12 april och torsdagen den 13 april. Valutskottets sekreterare kontaktar dig via din abo.fi-mejl gällande tidpunkt.

KONTAKT

För mera information om uppdraget och valet, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 050 3626 285, eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Ines Latvala, fo@studentkaren.fi, 044 0717073

FHPT:s pedagogiska ledningsgrupp

25.11.2019

Den pedagogiska ledningsgruppen har i uppdrag leda det pedagogiska utvecklingsarbetet vid fakulteten. Till detta hör t.ex. att initiera pedagogisk fortbildning för fakultetens lärare, skapa tillfällen för diskussion kring olika typer av processer för utveckling av kurser, examination och· utbildningarnas kvalitet och på annat sätt bidra till nytänkande. Gruppen kan ge förslag till både dekanus och fakultetsråd gällande åtgärder som kan effektivera utbildningarna och höja deras kvalitet.

Gruppens sammanställning kommer att bestå av utbildningslinjeansvariga, en lärarrepresentant samt två studentrepresentanter, dekanus Peter Nynäs är ordförande för gruppen. Möten kommer att hållas 2-3 gånger per termin.

Uppdraget kan ju räknas till godo inom kursen FG00BT54 Studentaktivitet (FHPT), 5 sp.

Kontakta gärna ÅAS studentombud Petra Lindblad om du har frågor om gruppen eller valet av representanter; petra@studentkaren.fi, 02-2154655. ÅAS anställda och förtroendevalda arbetar mycket tillsammans med studentrepresentanterna och ger vid behov stöd.

FPV:s arbetsgrupp för strategi- och personalplan

15.12.2016

Till fakultetsrådets uppgifter hör enligt Förvaltningsinstruktionens 8§ bl.a. att besluta om fakultetens strategi och uppgöra förslag till personalplan. För beredning av dessa dokument föreslås att en särskild arbetsgrupp tillsätts. Arbetsgruppens förslag till strategi- och personalplan eller uppdateringar av desamma förväntas kunna behandlas av fakultetsrådet under hösten 2017. Arbetsgruppens mandat har samma tidsintervall som fakultetsrådet, 1.1.2017-31.7.2019. Arbetsgruppens sammansättning borde vara sådan att den dels kan arbeta effektivt och dels ha representation från fakultetens olika utbildningslinjer och personalkategorier. Arbetsgruppen föreslås bestå av tre professorer, tre från den övriga undervisande personalen, en forskarstuderande/forskare och en grundexamensstuderande. Som arbetsgruppens ordförande fungerar dekanus. Som sekreterare för strategiplanen fungerar fakultetskoordinatorn och för personalplanen personalplaneraren. Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sina möten och besluter om sättet på vilket den informerar och involverar ämnena vid fakulteten under processens gång.

FSF:s delegation för utvecklingssamarbete

19.4.2022

Inspireras du av global påverkan och att främja utbildning internationellt? Bryr du dig om klimatförändringen? Är du en envis kommunikatör, nätverkare eller finansieringsexpert? Brinner du för att få dela med dig av din kunskap till världen? Eller finns det sådana personer i din studentkår?

Vi söker idérika, engagerade och motiverade medlemmar till Finlands studentkårers förbunds (FSF) delegation för utvecklingssamarbete. FSF representerar 15 medlemsorganisationer och 135 000 universitetsstuderande. Delegationen för utvecklingssamarbete fungerar som rådgivande organ för FSF:s styrelse i frågor som handlar om utvecklingssamarbete. Delegationen administrerar även FSF:s projekt inom utvecklingssamarbete tillsammans med sakkunnig för utvecklingssamarbete.

Vi förväntar oss inte att du är ett proffs på utvecklingspolitik – det räcker bra med att ha vilja och motivation att lära sig nytt om utvecklingssamarbete och global uppfostran. Vi förväntar oss att KENKKU-medlemmarna motiverat åtar sig sina uppgifter, men KENKKU är också avsedd för att utveckla personlig kompetens. KENKKU-medlemmar förväntas delta i de flesta möten under sin tid i KENKKU.

KENKKU:s medlemmar 2022-2023 får organisera och administrera Etiopien-projektet, eller delta i planerandet av nya potentiella projekt och arbetsformer, eller utvecklandet av företagssamarbete. Mandatperioden börjar i augusti 2022 och slutar i juli 2023. Till delegationen väljs 15 medlemmar, av vilka en del fortsätter från den tidigare mandatperioden delegationen har möten ca en gång i månaden i Helsingfors, frånsett sommarmånaderna, och jobbar vid behov också på distans. Under de möten som hålls i Helsingfors bjuds det på lunch och medlemmarnas resor ersätts enligt FSF:s reseinstruktion.

KENKKU-medlemmar är uppdelade i små grupper. För var och en av dem kommer att bestämmas ansvarsperson, som ser till att grupparbetet fungerar bra. Vi söker nu medlemmar med kunskap inom olika områden:

              Team för kommunikation och påverkan

Kommunikations-koordinatorn ser till att vårt utvecklingssamarbete syns på sociala medier, skapar innehåll och kommer med idéer för hur kommunikationen kunde utvecklas. Teamet hjälper till i påverkansarbetet t.ex. genom att delta i offentliga debatten om aktuella ärenden.

Etiopiens administrationsgrupp Teamet administrerar Etiopiens utvecklingssamarbetes-projekt och bekantar sig med årsrapporter och planer, samt är i kontakt med lokala partners. Gruppmedlemmar behöver ha intresse för administrativa delen av projekt inom utvecklingssamarbete, förmåga för självständigt arbete samt förmåga att arbeta på engelska. Etiopien-projektet är fyra årigt och inleddes våren 2019.

  1. Team för samarbete och insamling av medel Medlemmarna i det här teamet deltar i att hitta nya samarbetspartner och planera insamlingen av medel. Teammedlemmarna får till exempel planera hur insamlingen av medel och samarbetet kring hållbar utveckling sker i praktiken.

Allt arbete inom KENKKU behöver inte heller ske inom team – alla kan t.ex. delta i diskussion på sociala medier och enskilda medlemmar kan till exempel ansvara för vårt stånd på festivalen Världen i byn. Utöver grupparbeten kan enskilda medlemmar t.ex. ta ansvar över att ordna en punkt på festivalen Världen i byn eller pengainsamling.

Dessutom söker vi en ordförande till KENKKU för att leda delegationens verksamhet och möten. Ordföranden rapporterar även om verksamheten till FSF:s styrelse.

Vi ber studentkårerna inkomma med förslag på inte mer än tre medlemmar i delegationen. Vi förutsätter inte att studentkåren själv har verksamhet inom utvecklingssamarbete och välkomnar sökande med olika bakgrund. Bifoga meritförteckning och motivationsbrev till ansökan. I brevet kan den sökande delge oss sina synpunkter på och sin erfarenhet av verksamheten, och vad hen ville lära sig under sin KENKKU-period och hur hen kunde vara i kontakt med sin studentkårs ansvariga för utvecklingssamarbete. Vi ser även gärna att den sökande kommer med idéer för hur hen skulle förbättra kunskapen vid sin studentkår och bland studerande om FSF:s utvecklingssamarbete. Dessutom ombeds den sökande att uttrycka sitt intresse för teamen och för att vara ordförande för teamen. Vi ber er också att ange eventuella långvariga hinder för fullvärdigt deltagande (t.ex. planerade studier utomlands).

Studentkårerna bör nominera medlemmar och mejla sina nominerade ansökningar senast den 9 Maj 2022 till styrelseledamot Suvituuli Lundmark (suvituuli.lundmark@syl.fi) som ansvarar för FSF:s utvecklingssamarbete.

FSF framhåller mångfald och människors lika möjligheter i vår verksamhet. Vi hoppas på sökande av olika bakgrunder och kön. Urvalet tar hänsyn till den sökandes motivation, erfarenhet och att delegationen har representanter från olika studentkårer.

Mer information:

FSF:s styrelsemedlem Suvituuli Lundmark

suvituuli.lundmark@syl.fi

+358 44 906 5003

ÅAS styrelse kan nominera personer till delegationen. FSF beslutar om delegationens slutliga sammansättning.

Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademi

31.8.2020

Grundutbildningsnämndens uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion:

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant. Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att 1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten, 2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den, 3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud, 4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer, 5) uppgöra förslag till examensstadga, 6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin, 7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi.

ICT-service referensgrupp för studerande

20.3.2023

Åbo Akademis ICT-service utvecklar kontinuerligt sin service. Som stöd för arbetet med att erbjuda rätt verktyg och en smidig studievardag för ÅA-studerande vill ICT-service starta en referensgrupp för studerande. Referensgruppen samlas några gånger per år och studenterna får säga sin åsikt om aktuella projekt och komma med egna önskemål.

Till gruppen hoppas vi hitta studerande från alla fakulteter och båda orterna. Både IT-entusiaster och helt vanliga studerande som inte har en stor passion för digitalisering behövs i gruppen för mångsidiga diskussioner och bred representation. Alla från första årets studerande till längre hunna är välkomna att söka.

Gruppen samlas då det finns något konkret att ta ställning till och ICT-service är måna om att arbetet ska kännas meningsfullt och roligt för de studenter som vill vara med.

I din intresseanmälan får du gärna berätta vad du studerar och varför du vill vara med.

Har du frågor om uppdraget? Hör gärna av dig till studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

Intervju med studentrepresentanter under ÅA:s auditering

4.4.2022

Åbo Akademi auditeras 4-5.5 2022 av nationella centret för utbildningsutvärdering NCU. Auditering innebär en extern granskning av verksamheten och kvalitetssäkringen. Auditeringen är en bra möjlighet för studerande att påverka och belysa förbättringsmöjligheter. En expertpanel utför auditeringen, de bekantar sig med material högskolan sammanställt och gör ett auditeringsbesök. I auditeringspanelen ingår även en studentrepresentant. Under besöket träffar panelen ledningen, personal och studerande. Onsdagen 5.5. kl. 10.05-10.55 träffar auditeringspanelen studentrepresentanter ur ÅA:s förvaltning och studentkårens representanter. Till sessionen behövs 8 studentrepresentanter, gärna både från fakultetsråd och andra organ. Skriv gärna i din intresseanmälan vad du studerar och i vilka sammanhang du är studentrepresentant. Har du frågor om uppdraget eller valet, kontakta gärna studentombud Petra Lindblad: petra@studentkaren.fi eller styrelsemedlem med ansvar för högskolepolitik Erik Östman: erik@studentkaren.fi.

Jämställdhetskommittén

24.10.2022

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från professorskategorin, undervisande, forskande och administrativ personal, övrig personal och studerande från akademins fakulteter och enheter. Studentkåren inkommer med förslag på kommitténs studentrepresentanter.

Kulturråd för Åbo Akademi

17.1.2022

ÅA inrättar ett kulturråd som ska vara en grupp personal och studerande som beslutar om utdelning av ekonomiskt stöd till föreningar som ordnar kulturevenemang.

Stiftelsen för ÅA har beslutat att överföra en årlig summa för kulturlivet vid ÅA, främst tänkt för de större aktörerna inom kulturutbudet som körerna, men också andra föreningar och grupper inom kulturfältet. Bidrag kommer att kunna sökas 2-3 gånger per år och kulturrådet att besluta om utdelningen. Förutom två studentrepresentanter kommer representanter ur kulturämnenas personal att vara med i rådet. Verksamheten länkas till den nya samarbetsplattformen Kulturcampus Åbo.

Sök uppdraget som studentrepresentant i kulturrådet, du får vara med och besluta om understöden och utveckla en ny grupps arbete! Tidsgräns för ansökan är onsdag 26.1. kl. 23.59.

Skriv i ansökningen vad du studerar och i vilka föreningar du eventuellt själv är aktiv. Du får gärna också berätta varför just du skulle passa i gruppen eller varför du blev intresserad av att söka. Kårstyrelsen väljer de två studentrepresentanterna så att det blir en bredd i representationen och båda inte är jäviga gällande t.ex. samma förening.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad: petra@studentkaren.fi

Kårvalskoordinator

20.8.2015

Koordinatorn koordinerar valnämndens arbete, som pågår under tiden september–november. Koordinatorn sköter tillsammans med valnämnden om de praktiska arrangemangen kring valet, bl.a. marknadsföringen och organiserandet av valet, rösträkningen och valvakan samt valstatistiken.

Efter kårvalet skall koordinatorn uppdatera studentkårens handbok för arrangerande av kårval. Koordinatorns placeringsort är Åbo, men uppdraget innebär även kontinuerlig kontakt till valnämndsmedlemmarna i Vasa och Jakobstad samt eventuella resor till de respektive orterna.

Uppdraget är arvoderat.

Ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare

14.9.2020

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

• fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och •fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

Ledningsgrupp för ÅA:s gemensamma ämneslärarutbildning

7.8.2020

Vid Åbo Akademi är ämneslärarutbildningen en utbildning som berör alla fakulteter inom ett eller flera ämnen. Ledningsgruppen för ÅA:s gemensamma ämneslärarutbildning behandlar gemensamma ärenden gällande utbildningen i Åbo och Vasa och tar initiativ till utveckling av utbildningen.

Ordförande för ledningsgruppen är den person som dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier utsett till utbildningslinjeansvarig för ämneslärarutbildningen. Alla ämnen vid fakulteterna som utbildar ämneslärare kommer även att ha personalrepresentanter med i gruppen.

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasa

9.1.2023

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är för vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Det är önskvärt att de två representanterna kommer från olika ämnen för att diskussionen i gruppen ska bli så mångsidig so m möjligt.

Gruppen håller sitt första möte 19.1.

I intresseanmälan får du gärna skriva in minst följande: - vilket/vilka ämnen du studerar - varför du vill vara med i gruppen

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi

Ledningsgruppen för institutet för mänskliga rättigheter

16.8.2021

The steering group for the Institute for Human Rights discusses and makes decisions concerning the tasks of the institute which include research, teaching and information in the field of Human Rights. The steering group consists of staff and one student from ÅAU and possibly external experts in the field.

Referensgrupp för digitala lösningar i utbildningen på ÅA

28.2.2022

Ett projekt för uppdatering av undervisningsutrymmen inom ÅA förverkligas i samarbete med lärare och studerande så att utrymmen med teknik lämpad för bl.a hybridundervisning (endel på plats och endel på distans).

ÅA:s referensgrupp för digitala lösningar i utbildningen är ett nytt sätt för studerande att delta i utvecklingen av undervisningen på ÅA.

För att slutresultatet ska bli välfungerande behövs det studerande från alla fakulteter, olika ämnen och studieskeden, som kan ge sina åsikter. Vare sig du älskar digitalisering eller trivs bäst utan skärmar så behövs du med i arbetet för att utveckla undervisningen på ÅA!

Studerande till referensgruppen väljs för en två-årig mandatperiod, flera utvecklingprojekt är på gång och nya tekniska lösningar ska testas. Det går bra att vara med fast man blir utexaminerad före slutet av 2023.

Den första workshoppen hålls redan 9.3 i projektet ’Uppdaterade undervisningsutrymmen’. De som hunnit anmäla sitt intresse kan delta i den men vi fortsätter söka intresserade ännu efter det.

Rådet för centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

23.1.2023

Centret för livslångt lärande (CLL) vid ÅA ansvarar för livslångt och kontinuerligt lärande samt för samverkan med samhället. Till CLL:s område hör ÅA:s öppna universitet.

Om enheten och dess beslutsfattande skrivs det så här i ÅA:s instruktion för CLL: CLL är en särskild enhet vid Åbo Akademi med verksamhet i Åbo och Vasa.

CLL:s uppgift är att ansvara för och utveckla det livslånga och kontinuerliga lärandet vid Åbo Akademi samt främja samverkan gentemot det övriga samhället, inbegripet:

1)planera och anordna öppen universitetsundervisning,

2)planera och anordna fortbildning och specialiseringsutbildning,

3)främja och stöda Åbo Akademis insatser för livslångt och kontinuerligt lärande internt, nationellt och internationellt,

4)ta initiativ till utvecklingsprojekt knutna till kontinuerligt lärande, särskilt rörande regional utveckling,

5)delta i, av fakulteterna ledda, forskningsprojekt, samt

6)handha övriga uppgifter som faller inom dess uppgiftsområde.

CLL:s administration handhas av ett ledningsorgan (Rådet för livslångt lärande, härefter Rådet) samt en direktör och en eller flera vicedirektörer.

Rådet utses av rektor för Åbo Akademi på förslag av direktören för CLL. Rådet leds av prorektor för utbildning. Dess medlemmar inbegriper utöver prorektor för utbildning åtminstone direktören och en av vicedirektörerna för CLL, en representant för CLL:s personal, en dekan, en representant för Universitetsservice, en studerande samt två externa medlemmar som företräder branscher och områden av central betydelse för CLL:s verksamhet.

Samtliga medlemmar har en personlig suppleant. Rådets mandatperiod är tre år och det har en rådgivande och koordinerande funktion.

Dess uppgift är att:

1)stöda Åbo Akademis och CLL:s strategiska arbete gällande kontinuerligt lärande,

2)främja ÅA-internt och externt samarbete kring kontinuerligt lärande samt ta initiativ därtill, och

3)stöda CLL:s kvalitetsarbete.

ÅAS lediganslår nu platsen som medlem och som suppleant i rådet och hoppas att studerande från olika utbildningar och från båda orterna söker platserna.

Rådet kommer att träffas i zoom 4-5 gånger per år för kortare möten och därtill ha en seminariedag på plats en gång per år. Ämnen som kommer att behandlas är bland annat digitaliseringen av öppna universitetets och fortbildningens utbud, MOOC-kurser, CLL:s framtid och hur enheten bäst kan stöda ÅA-studerande också då de utexaminerats.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

Rådet för ämnesklustret Handelshögskolan vid Åbo Akademi

16.8.2021

Enligt reglementet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA (som består av de huvudämnen man kan studera inom utbildning för ekonomie kandidat och magister) har rådet följande uppgifter: bereda frågor gällande budget, undervisande personal, undervisning och utbildning, samt kvalitetsarbete, t.ex. ackrediteringen av utbildningarna.

Rådet har åtta medlemmar, två studerande, en representant från näringslivet och professorer och övrig personal. Gruppen väljs för samma mandatperiod som fakultetsrådet.

Rådet har möte minst fyra gånger per år och alltid om minst fem medlemmar önskar hålla möte i ett visst ärende.

Valet av studentrepresentanter sköts av Åbo Akademis Studentkår i samarbete med Merkantila Klubben r.f.

Språkråd för Åbo Akademi

30.1.2023

ÅA kommer att inrätta ett språkråd, som utses av rektor, med uppgiften att främja ÅAs språkarbete genom att

utarbeta ÅAs språkprogram (utgående från 2016 års språkprogram och åtgärdsplan)

följa upp språkprogrammet

vara rådgivande i viktigare språkfrågor rörande verksamhetens övergripande inriktning och utveckling

bereda och lämna förslag till rektor på beslut som främjar universitetets språkarbete

Språkrådet leds av prorektor för utbildning och har följande sammansättning

1 medlem från språkcentret

1 medlem per fakultet (FHPT, FNT, FPV, FSEJ)

1 medlem från kvalitetsenheten

1 medlem från kommunikationsenheten

1 medlem från HR

1 medlem från ÅAB

1 medlem från CLL

1 studentrepresentant

Språkprogrammet (2016):

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-om-oss/Regler%20och%20styrdokument/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fintra%2Dom%2Doss%2FRegler%20och%20styrdokument%2FSpr%C3%A5kprogram%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fintra%2Dom%2Doss%2FRegler%20och%20styrdokument

Språkfrågan är viktig vid ÅA och arbetet ska göras mer systematiskt. ÅA har ett särskilt ansvar att tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning samt i sin verksamhet beakta landets tvåspråkighet (UniL § 76). Samtidigt är ÅA en internationell aktör.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad petra@studentkaren.fi

Stipendienämnden vid pedagogiska fakulteten

17.3.2015

Stipendienämnden vid pedagogiska fakulteten håller ett möte och besluter om utdelning av allmänna studentstipendier vid ÅA 2015. Beslutet görs enligt beredning av studierådgivaren.

Stipendiefonder man inte ska ha sökt stipendium från för att kunna fungera som studentrepresentant: De allmänna ÅA stipendierna, Tähtinens fond, Tea och Alfons Takolanders fond, Ekenäs seminariefond.

Mötestid: måndag 23.3. med start nån gång mellan kl. 9 och 11.

Studerandeforum för arbetsforum

1.2.2021

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av fyra studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden (gärna så att alla fyra fakulteter är representanterade) samt två representanter från ÅAS styrelse.

Arbetsforum har fått 26 000 euro i finansiering för ett projekt för att stöda studerandes karriärmöjligheter under corona, gruppen kommer 2021 speciellt att fokusera på hur summan kan användas för att bäst gynna studerande.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter: • Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster. • Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande. • Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha. • Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

19.11.2021

Stiftelsen Vasa studiebostäder har sedan 1972 varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

VOAS har närmare 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler.
VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen består av medlemmar från bl.a. student- och studerandekårerna och Vasa stad.

Styrelsemedlemmarna väljs för två kalenderår åt gången. Styrelseposten är arvoderad.

Styrelsen för Åbo svenska föreningsråd r.f.

1.3.2022

Åbo svenska föreningsråd rf - med 54 medlemsföreningar - upprätthåller föreningsgården Gillesgården på Auragatan 1 och är juridisk huvudman för informationscentret Luckan, som också finns på Auragatan 1.

ÅAS medlemsskap i föreningsrådet ger ämnesföreningarna möjlighet att till ett billigt medlemskapspris hyra in sig i Gillesgården för olika evenemang (inte längre sitsar, tyvärr). Via Luckan kan ÅAS och ämnesföreningarna göra reklam för sin verksamhet, sälja biljetter till olika tillställningar och ordna infotillfällen.

Föreningsrådet leds av en styrelse som håller möten ungefär fem gånger per år. ÅAS söker nu en person som har intresse för föreningssamarbete i Åbo och kan representera ÅAS och ÅA-studerande i gruppen. Om det uppstår frågor under mandatperioden kan representanten vara i kontakt med ÅAS generalsekreterare.

Nuvarande studentrepresentant har avgått från sitt uppdrag, nu behövs en studentrepresentant för den kvarvarande perioden fram till mars 2023. ÅAS styrelse väljer representanten och styrelseordförande Veera Granroth kan svara på eventuella frågor om uppdraget och valet, so@studentkaren.fi.

Styrgrupp för Peppi

16.10.2020

Styrgruppen för Peppi fastställer projektets projektplan samt följer med och övervakar förverkligandet av projektet och dess tidtabell. Styrgruppen stöder projektkoordinator och ger rekommendationer för hur olika situationer ska lösas. Styrgruppen utser också ÅA:s representanter i de regionala och nationella Peppi-arbetsgrupperna.

Styrgruppen har en studentrepresentant.

Peppi-projektet vid ÅA är nu i följande fas: - förnyande av studieregistret (bättre stöd av tvådelad examensstruktur, studerandes studieplan, studentkårsvy, m.m.) - strategi för och koordinering av kontinuerlig utveckling av Peppi-ekosystemets egenskaper - tidtabell och prioritering för ibruktagande av nya egenskaper, moduler och verktyg

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses delegation

6.3.2023

Delegationen för "Lärkan" har oftast ett möte per året, årsmötet. Uppdraget är arvoderat. Styrelsen har flera möten under året (skild ansökan öppen till den).

ÅAS har sex medlemmar i delegationen, två per år väljs för perioder på tre år. Det går bra att ställa upp fast man inte är kvar som studerande tre hela år, bara man meddelar då blir utexaminerad.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har delegationen följande sammansättning och uppgifter:

5 § Stiftelsen har en delegation bestående av 12-15 medlemmar. Medlemmarnas mandattid är tre år. Styrelsen för Svenska Österbottens högskoleförening r.f. utser stiftelsens första delegation, varefter denna kompletterar sig själv i sådan ordning, att årligen fem medlemmar står i tur att avgå, dock så att Åbo Akademis personal och studerande är representerade i delegationen. Avgående medlem kan återväljas. Delegationen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande för ett kalenderår i sänder.

6 § Delegationen sammanträder till ordinarie årsmöte före utgången av april månad. Delegationen sammanträder till extra möte då ordföranden anser det av behovet påkallat eller då 1/5 av delegationens medlemmar för uppgivet ärende därom anhålller. Delegationen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör. Kallelse till delegationens möte utfärdas av ordföranden och bör tillställas medlemmarna skriftligen minst sex dagar i förväg, varvid de ärenden som skall behandlas bör nämnas.

7 § Vid delegationens ordinarie årsmöte sker förhandlingarna enligt följande: Granskas och godkännes stiftelsens årsberättelse och fastställes bokslutet för det föregående verksamhetsåret eller beslutes om åtgärder till vilka bokslutet möjligen ger anledning. Väljes två protokolljusterare. Väljes ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte och nya medlemmar i stället for dem som är i tur att avgå. Väljes ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes budgeten för det kommande kalenderåret. Väljes en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om till revisor väljs en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandattid utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes revisorns arvode. Väljes två protokolljusterare. Behandlas eventuella övriga ärenden.

8 § Förutom i 7 § nämnda ärenden besluter delegationen om anskaffande och byggande av fastigheter, om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen på sätt som nämns i 13 §.

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse

6.3.2023

Lärkans styrelse har flera möten under året, delegationen bara de för stadgeenliga beslut. Uppdraget är arvoderat.

I styrelsen har ÅAS två studentrepresentanter, ÅAS söker nu en ny person till uppdraget då en av våra representanter avgått.

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter:

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall for denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att: 1. Representera stiftelsen. 2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut. 3. Förvalta stiftelsens egendom. 4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. 5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden. 6. Uppgöra nödiga reglementen for funktionärerna. 7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen. 8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna. 9. Tillsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.

Universitetskollegiet

23.1.2023

UPPGIFTER OM UPPDRAGET

Universitetskollegiets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion: 1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid och arvoden, 2) utse de medlemmar till Åbo Akademis styrelse som inte är Åbo Akademis personal eller studeranden, 3) fastställa valet av de styrelsemedlemmar som utses av de grupper i Åbo Akademi som avses i universitetslagens 15 § 2 mom., 4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan, 5) välja revisorer för Åbo Akademi, 6) fastställa Åbo Akademis bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn, 7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor, 8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag i enlighet med universitetslagens 65 § 3 mom. 9) Vid behov samlas för att diskutera viktiga ärenden som berör hela Åbo Akademi.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen.

I arbetsordning för universitetskollegiet beskrivs mer konkret om gruppens arbete, bland annat dialogen med Åbo Akademis styrelse. Förutom egentliga möten ordnas årligen en aftonskola med ÅA:s revisorer där bokslutet presenteras och diskuteras i större detalj.

I enlighet med valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning, är en studentrepresentant en studerande som för studenternas talan i ÅA:s förvaltningsorgan. Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA.

Intresseanmälningar skickas in elektroniskt via halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta en motivering till varför du är intresserad av uppdraget och kort om vad du studerar och eventuella tidigare erfarenheter inom beslutsfattande eller intressebevakning. Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

För mera information, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

Utbildningsstrategiska rådet

23.5.2022

Utbildningsstrategiska rådet (UR)

Utbildningsstrategiska rådet förbereder och tar fram underlag för strategiska beslut visavi utbildningsverksamhet vid Åbo Akademi.

UR består av ordförande och 13 medlemmar. Varje fakultetsråd nominerar två personer och direktionen för Centret för livslångt lärande (CLL) nominerar en person bland den ordinarie personalen. Studentkåren nominerar fyra studenter, en från varje fakultet. Rådets mandatperiod är på två år. Universitetsservice ansvarar för beredningen av ärendena.

Rådet (1) initierar och samordnar övergripande utbildningsstrategiska diskussioner

(2) gör bedömningar av nationella och internationella utvecklingstrender och deras betydelse för Åbo Akademi samt kommer med initiativ och åtgärdsförslag gällande utbildningsutveckling och tar fram underlag till en utbildningsstrategi

(3) verkar för och följer upp implementering av beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser utbildning

(4) initierar och samordnar externa granskningar av Åbo Akademis utbildningar som akademin tar initiativ till

(5) ger förslag till akademiövergripande åtgärder utifrån material som insamlas i de nationella enkäterna kandidatrespons, placering i arbetslivet och studenternas välmående eller annat material

(6) initierar andra bestämmelser gällande utbildning i frågor som berör hela akademin, särskilt i frågor som berör kontinuerligt lärande.

Valnämnd för Åbo Akademi

23.1.2023

Valnämnden sköter i huvudsak ärenden kring valet av personalmedlemmar till universitetskollegiet, styrelsen och fakultetsråden. Studentrepresentanter väljs av studentkåren och valen fastställs i valnämnden. Studentrepresentanterna (en ordinarie och en suppleant) i valnämnden är viktiga kontaktlänkar mellan ÅAS, studenterna, och valnämnden.

Om nämnden skrivs i ÅA:s styrdokument:

Styrelsen väljer för tre år en valnämnd, som ska handha med valen sammanhängande åligganden. Valnämndens ordförande är ledande juristen.

Valnämndens övriga medlemmar utgörs av en professor och en representant för forskare, lärare och övrig personal samt en representant för studerandena.

För samtliga medlemmar, förutom ordförande, väljs personliga suppleanter representerande samma grupper som de ordinarie medlemmarna.

Valnämnden väljer inom sig viceordförande. Valnämndens ordförande kallar en sekreterare.

Om du har frågor om uppdraget eller valet, kontakta gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

Workshop for students at the ÅAU audit

4.4.2022

Åbo Akademi University will be audited 4-5 May 2022 by The Finnish Education Evaluation Centre FINEEC. An audit is an external review of the activities and quality assurance. The audit is a good opportunity for students to influence and give suggestions on how to improve ÅAU.

The university that is being audited prepares materials and the expert panel that conducts the audit reads the materials and then visit the university. The expert panel also includes a student member. During the visit the panel meets with the management, staff, and students.

The selected students will participate in an audit workshop arranged on Wednesday, 4 May, from 10.10 a.m. to noon. No previous experience is required, and the students do not need to prepare in any way. The workshop will be held online.

In the workshop, each student will first answer a short questionnaire. After that, you will get placed in breakout rooms and work together and write down answers to a few questions. The groups work entirely independently. Your answers will be for the auditors to read later.

For the workshop to be successful, 30 students need to participate. This means 5 groups with 5 students according to the list below:

1) 2 groups of graduate students

2) 2 groups with master's students

3) 1 group with international degree students (language: English)

We hope to find students from all faculties to take part in the workshops. When you apply to join the workshop, please write what masters program you are enrolled in.

If you have questions, please be in contact to Students’ Rights Expert Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi or Board Member responsible for educational policy Erik Östman erik@studentkaren.fi.

Workshop för studerande under ÅA:s auditering

4.4.2022

Åbo Akademi auditeras 4-5.5 2022 av nationella centret för utbildningsutvärdering NCU. Auditering innebär en extern granskning av verksamheten och kvalitetssäkringen. Auditeringen är en bra möjlighet för studerande att påverka och belysa förbättringsmöjligheter.

En expertpanelen utför auditeringen, de bekantar sig med material högskolan sammanställt och gör ett auditeringsbesök. I auditeringspanelen ingår även en studentrepresentant. Under besöket träffar panelen ledningen, personal och studerande.

Onsdagen 4 maj kl. 10.10–12.00 ordnas en auditeringsworkshop som de valda studerande ska delta i. Man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet och man behöver inte förbereda sig på förhand.

I workshoppen kommer varje studerande att först själv svara på en kort enkät. Därefter arbetar man i breakout-rooms för att svara på några frågor skriftligt. Grupperna arbetar helt självständigt och svarar på hur utbildningen fungerar. Efter workshoppen går man inte igenom det som skrivits, panelen läser senare igenom texterna.

Det behövs totalt 30 studerande för att genomföra workshoppen. 5 grupper med 5 studerande enligt listan nedan:

1) 2 grupper med kandidatstuderande

2) 2 grupper med magisterstuderande

3) 1 grupp med internationella examensstuderande (språk engelska)

Workshoppar om Åbo Akademis fastighetsplan

14.4.2022

Arbetet med Åbo Akademis nya fastighetsplan fortsätter och nu inleds första delen av den inkluderande planeringen i form av workshops. 10 studerande ryms med på dessa. Åbo Akademis Studentkårs styrelse väljer studeranderepresentanterna. Det är bra om studerande i olika studieskeden och från olika utbildningar deltar. Sök med om du vill vara med och påverka Åbo Akademis framtida fastigheter!

Tre worskhops kommer att ordnas 3.5 kl 12–16, 18.5 kl 11.30–16 och den sista som en del av universitetslärande-safarin 10.6.

40 personer ryms med, varav 10 platser erbjuds studerande. Processen uppbyggs så att samma personer helst ska delta i alla tre workshops.

Arbetet med inkludering i fastighetsplaneringen sker i form av safarin, d.v.s. som fältarbete. I praktiken betyder det att deltagarna delas in i grupper där de igen ska inkludera andra från sina respektive enheter och andra områden. På så sätt blir det fler som medverkar och deltar. Safarigrupperna fungerar som små arbetsgrupper som jobbar med den berörda omvärlden/kontexten.

Skriv gärna i ansökan vad du studerar och hur långt hunnen du är i studierna. Också studerande som börjar under pandemin och mest studerat på distans är välkomna att delta!

Har du frågor om uppdraget eller valet av representanter; kontakta gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

ÅAS delegation till FSF:s förbundsdagar

24.8.2018

ÅAS deltar årligen vid förbundsmötet, av tradition med maximalt antal delegater. Antalet delegater som varje medlemskorporation får skicka till förbundsmötet beror på respektive studentkårs medlemsantal 1.11 under föregående läsår. Utöver de ordinarie delegaterna kan ÅAS även skicka suppleanter för varje ledamot. Suppleanterna kan vara personliga eller gemensamma enligt studentkårens eget beslut.

Studentkårens fullmäktige fattar beslut om att sända delegater och att välja dessa. Fullmäktige förväntas göra detta på sitt möte den 26 september. Tidigare har fullmäktigegrupperna sonderat fram delegaterna. I år har vi en öppen ansökan via Halloped. Detta för att underlätta för fullmäktige samt ge möjlighet för alla kåreniter att komma i åtanke. Delegater för ÅAS bör givetvis vara beredda att representera ÅAS enligt studentkårens politiska styrdokument och att aktivt delta i delegationens arbete både i förväg och under mötet.

ÅAS ekonomidirektion

14.11.2016

Ekonomidirektionen åligger att i enlighet med universitetslagen och studentkårens stadgar handha skötseln av studentkårens affärsverksamhet. Över ekonomidirektionens beslut förs protokoll vars riktighet bestyrks av mötesordförande. Protokollen jämte bilagor förvaras tillgängliga för studentkårens medlemmar.

Ekonomidirektionen kan inte utan fullmäktiges samtycke fatta beslut om upptagande av lån eller köp och försäljning av fastigheter.

Ekonomidirektionen åligger särskilt:
a) att till fullmäktiges vårmöte inlämna verksamhetsberättelse och bokslut
b) att till fullmäktiges höstmöte inlämna förslag till budgeter och verksamhetsplan för affärsverksamheten
c) att kontinuerligt under räkenskapsperioden följa upp verkställande av studentkårens budget för ekonomisektorn,
d) att förvalta studentkårens kårhusfond
e) att besluta om anställande av verkställande direktör för ekonomisektorn
f) att ombesörja underhåll och reparationer av studentkårens egendom inom ramen för direktionens verksamhetsområde
g) att handha och besluta om studentkårens placeringar som hänför sig til ekonomisektorns verksamhetsområde
h) fungera som bolagsstämma för Kb Gadolinia

Om ekonomidirektionens uppgifter stadgas närmare i Ekonomireglementet för Åbo Akademis Studentkår och ÅAS förvaltningsinstruktion.

Åbo Akademis och ISS kundkommitté i Vasa

15.1.2016

Enligt restaurangavtalet mellan Åbo Akademi och ISS skall avtalsparterna bilda en gemensam kundkommitté, där avtalsparterna och användargrupperna finns representerade, för att understöda verksamhetens utveckling.

För verksamheten är det viktigt att medlemmarna i rådet har visat intresse för att delta i arbetsgruppens arbete. Samtidigt bör en bred representation bland Åbo Akademi Vasas enheter eftersträvas.

Åbo Akademis Studentkårs styrelse

3.11.2016

Enligt ÅAS förvaltningsinstruktion 27§

Styrelsen åligger, i enlighet med universitetslagenoch studentkårens stadgar:

a) att bereda ärenden som skall handläggas av fullmäktige
b) att verkställa fullmäktiges beslut
c) att verkställa studentkårens budget för intresseverksamheten
d) att till fullmäktiges vårmöte inlämna redogörelse över intressesektorns verksamhet och ekonomi och bokslut för senaste verksamhetsår
e) att för fullmäktiges höstmöte förelägga förslag till verksamhetsplan samt budget för intresseverksamheten för det kommande verksamhetsåret
f) att handlägga och avgöra ärenden som enligt universitetslag, stadgar eller förvaltningsinstruktion inte ankommer på fullmäktige eller annat organ inom studentkåren
g) att senast till fullmäktiges andra ordinarie möte på vårterminen förelägga ett preciserat handlingsprogram på basis av verksamhetsplanen.
h) att välja chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis
i) att välja årsfestsmarskalk
j) att anställa alla arbetstagare förutom generalsekreteraren
k) att välja en vikarie för generalsekreteraren för en period upp till tre månader l) att välja studentkårens representant till Vasa studerande r.f.

Styrelsen åligger även att minst en gång per termin sammankalla specialföreningarna till specialföreningskonferens.

Årsfestmarskalk

12.3.2018

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2019 kommer årsfesten att firas den 16 februari i Åbo. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under våren 2018. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Arvodet för årsfestmarskalken är 800 euro. Intresseanmälan för förtroendeuppdraget utgår 2.4.2018 kl. 23.59.

Styrelsen för Åbo Akademi

Styrelsen för Åbo Akademi

26.9.2022

Två studentrepresentanter till Åbo Akademis styrelse för mandatperioden 1.1.2023–31.12.2024 utses den 25 oktober 2022 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige.

Studentkårens valutskott söker personer med olika bakgrund och av alla könstillhörigheter och från alla fakulteter till uppgiften. De sökande får gärna ha erfarenhet av intressebevakning och arbete i förvaltningsorgan.

Uppgifter om uppdraget Om styrelsen för ÅA stadgas i Åbo Akademis ledningsinstruktion 9 §

Styrelsen har till uppgift att: 1) omsorgsfullt främja Åbo Akademis intressen, 2) besluta om centrala mål och en strategi för Åbo Akademis verksamhet och ekonomi och om principer för styrningen av verksamheten och ekonomin, 3) besluta om Åbo Akademis verksamhets- och ekonomiplan samt budget och upprätta bokslut, 4) svara för förvaltningen och användningen av Åbo Akademis förmögenhet, om inte styrelsen har överfört befogenheten till rektorn, 5) svara för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad, 6) godkänna avtal som är viktiga eller principiella med avseende på Åbo Akademis verksamhet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller Åbo Akademi, 7) på Åbo Akademis vägnar godkänna det avtal som enligt universitetslagens 48 § ingås med undervisnings- och kulturministeriet, 8) välja en rektor, på rektors förslag prorektorer och rektor i Vasa samt avsätta rektorn, om det med beaktande av uppgiftens art finns godtagbar och grundad anledning till detta, 9) på rektors förslag utse och avsätta annan ledande personal som är direkt underställd rektor utom dekaner, 10) godkänna instruktioner som gäller Åbo Akademi samt besluta om Åbo Akademis verksamhetsstruktur, 11) ge undervisnings- och kulturministeriet förslag till ändring av Åbo Akademis utbildningsansvar, 12) besluta om antalet studerande som antas till Åbo Akademi, 13) besluta om fakultets- och enhetsindelning, 14) besluta om inrättande eller avskaffande av särskilda enheter samt godkänna instruktioner om dessa, 15) utse valnämnd och godkänna instruktionen för val, 16) besluta om sin arbetsordning och att inom sig utse eventuella utskott och arbetsgrupper som ansvarar för beredning av ärenden, 17) välja intern revisor och upprätta en instruktion om intern revision, 18) besluta om förvaltning av Åbo Akademis medel som Åbo Akademi hade innan universitetslagen trädde ikraft.

I universitetslagens 14 § stadgas följande: Det högsta beslutande organet i ett offentligrättsligt universitet är styrelsen. Styrelsen har till uppgift att 1. besluta om centrala mål och en strategi för universitetets verksamhet och ekonomi och om principer för styrningen av verksamheten och ekonomin, 2. besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget och upprätta bokslut, 3. svara för förvaltningen och användningen av universitetets förmögenhet, om inte styrelsen har överfört befogenheten till rektorn, 4. svara för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad, 5. godkänna avtal som är viktiga eller principiella med avseende på universitetets verksamhet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller universitetet, 6. på universitetets vägnar godkänna det avtal enligt 48 § som ingås med undervisnings- och kulturministeriet, 7. välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt avsätta rektorn, om det med beaktande av uppgiftens art finns godtagbar och grundad anledning till detta, 8. godkänna instruktioner och andra motsvarande föreskrifter som gäller den allmänna organiseringen samt besluta om universitetets verksamhetsstruktur, 9. ge undervisnings- och kulturministeriet förslag till ändring av universitetets utbildningsansvar, 10. besluta om antalet studerande som antas till universitetet. Styrelsen har dessutom till uppgift att anställa den ledande personal som är direkt underställd rektorn, om den inte har överfört uppgiften till något annat av universitetets organ.

I ÅAS valinstruktion för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan definieras studentrepresentantens roll i 2 §: Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA eller vid sin fakultet då det gäller fakultetsråden. Studentrepresentanterna i akademistyrelsen representerar akademins samtliga studerande. Av studentrepresentanten förutsätts genuint intresse för att delta i utvecklingen av akademin som studieplats, arbetsplats och universitetssamfund. Studentrepresentanten skall kunna delta i styrelsens möten (ofta under dagtid) samt i aftonskolor och eventuellt annat förberedande strategiskt arbete i anslutning till mötena eller de ärenden som behandlas.

Valbarhet Valbar är varje person som enligt Åbo Akademis studieregister vid utgången av tiden för intresseanmälan är anmäld som närvarande och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda enligt ÅA:s valinstruktion.

Tidsschema Intresseanmälan till uppdraget kan lämnas in från måndag 26.9 till söndag 16.10. Fristen för intresseanmälningar löper ut söndagen den 16 oktober kl. 23.59. Intresseanmälningar skickas elektroniskt i halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt kort meritförteckning med studentnummer. Om man så önskar kan man skicka in kompletterande information till valutskottets sekreterare via e-postadressen: petra@studentkaren.fi.

Utifrån intressemotiveringarna och meritförteckningarna samt intervjuerna bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till fullmäktige på vilka kandidater som ska utses.

Intervjuer och valutskottets möte onsdagen den 19 oktober Kandidaterna intervjuas av valutskottet i Zoom onsdagen den 19 oktober. Alla medlemmar av ÅAS fullmäktige har möjlighet att följa intervjuerna. På sitt möte samma dag besluter valutskottet om förslag av val.

Tisdagen den 25 oktober Kårfullmäktige utser studentrepresentanterna vid sitt möte tisdagen den 25 oktober.

Valordningen I val av studentrepresentanter i Åbo Akademis styrelse gäller Åbo Akademis Studentkårs Valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning.

Åbo den 1 september 2022 VALUTSKOTTET ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

För mera information om uppdraget och valet kontakta gärna:

valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, tel.nr: 050 362 6285, e-post: petra@studentkaren.fi eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Rasmus Kupi, tel.nr: 040-1828449, e-post: fo@studentkaren.fi