Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

AASCB-styrgrupp och arbetsgrupper

19.9.2016

Rektor för Åbo Akademi har 8.8.2016 beslutat att ÅA inleder en ackrediteringsprocess med sikte på att ekonomutbildningen senast 2022 blir ackrediterad av organisationen The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

http://www.abo.fi/personal/media/32132/rektorsbeslut882016b.pdf

Till arbetet med ackrediteringen behövs nu studentrepresentanter till styrgruppen och två arbetsgrupper.

Styrgruppen Uppgift: Fungera som projektägarens stöd i beslutsfattandet och förankringen av projektet. Följa upp resultaten. Godkänna projektplanen. Två studentrepresentanter.

Standard 1 gruppen Uppgift: Mission vision och strategisk plan 2 studerande utses tillsvidare. Arbetet har redan påbörjats. Arbetet pågår intensivt i några månader men tanken är att missionen/strategiplanen ska uppdateras kontinuerligt varje år. Nästa möte 28.9.

Standard 8 gruppen Uppgift: Lärandemål och assurance of learning 2 studerande utses tillsvidare. Arbetet pågår i flera år. Arbetet påbörjas i höst.

Mera om ackreditationens standarder hittas här: http://www.aacsb.edu/accreditation/standards

Arbetsgrupp för beredning av strategi och personalplan för fakulteten för naturvetenskaper och teknik

12.2.2015

Arbetsgrupp som bereder strategi och personalplan för fakulteten för naturvetenskaper och teknik. I gruppen finns personalrepresentanter från olika ämnen och en studerande. Gruppen kan kalla sakkunniga eller hålla möten med olika grupper av personal eller studerande vid fakulteten.

Arbetsgrupp för uppdaterande av ÅAS strategi

22.1.2016

ÅAS kommer att arbeta fram en ny strategi under år 2016. För detta arbete tillsätts en arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av Studentkårens generalsekreterare, ordförande, fullmäktigeordförande och ekonomidirektionens ordförande. Därtill väljs fyra medlemmar utgående från ansökningarna.

Arbetsgrupp för uppgörande av ÅAS marknadsföringsplan

17.4.2014

En del av ÅAS:s strävan att utveckla marknadsföringen av studentkåren och dess kontakter till samhället och företagslivet kommer att konkretiseras i uppgörandet av en marknadsföringsplan.

Marknadsföringsplanen kommer att fungera som ett verktyg när studentkåren söker om sponsorering eller säljer annonser och planen kommer även behandla brandet Kåren. Arbetsgruppen kommer också att samarbeta tätt med ÅAS:s nyanställda marknadsföringskoordinator och fungera som ett stöd och bollplank.

Arbetsgrupp för utredning av förutsättningar för VÖS gymnasiums flytt till Academill

21.11.2018

Dekanus Fritjof Sahlström har den 14.11 2018 i samråd med Vasa övningsskolas ledande rektor Bernt Klockars fattat beslut om att bilda en arbetsgrupp för att utreda förutsättningar för en flytt av Vasa övningsskolas gymnasium från dess nuvarande lokaler till Academill.

Gruppen består av fastighetsdirektör Timo Bäckman, ledande rektor Bernt Klockars (ordförande), ämneslärarutbildningsansvarig professor Michaela Pörn, dekanus Fritjof Sahlström, fakultetskoordinator Anna Smirnoff (sekreterare), samt två representanter för lärare vid Vasa övningsskolas gymnasium (utses av lärarna senast 28.11 2018), två representanter för studerande vid Vasa övningsskolas gymnasium (utses av studerande senast 28.11 2018) och två representanter för studerande vid Fakulteten för pedagogik och Välfärdsstudier (utses av studerande senast 28.11 2018). Gruppens uppgift är att under vårterminen 2019 utreda förutsättningar för en flytt. Gruppens arbete skall vara avslutat inom april 2019. Om utredningen visar att det är skäl att inleda konkret planeringsarbete tillsätts en eller flera nya grupper för detta innan sommaren 2019. Anledningen till gruppens bildande är de utbildnings- och forskningsmöjligheter som en närmare integrering av Vasa övningsskolas gymnasium och verksamheten vid Fakulteten för Pedagogik och välfärdsstudier förefaller kunna erbjuda, i form av forskningsförstärkning, utbildningsförstärkning och campusförstärkning. De presenteras kort nedan.

Forskningsförstärkning Vasa övningsskolas lärare och studerande behöver ges ytterligare möjligheter till nära kontakt och samarbete med forskning och utveckling. Lärare behöver ges ännu bättre möjligheter till dagligt samarbete med pedagogisk forskning och utveckling, ämnesdidaktisk forskning och utveckling och forskning och utveckling i de ämnen som finns vid Åbo Akademi. Detta är möjligt redan nu, men kunde komma att stärkas och möjliggöras av vardaglig kontakt och närvaro.

Vasa övningsskolas studerande behöver ges ytterligare möjligheter till nära kontakt och samarbete med vetenskapligt arbete och innehåll. Särskilt aktuellt är detta i och med den nya gymnasielagen, som ger möjligheter till kurssamarbete mellan gymnasiet och tredje stadiets utbildningar, med upp till 20 sp grundstudier på universitetsnivå som en del av gymnasiestudierna. Detta är möjligt också med nuvarande lösning, men kunde komma att stärkas och möjliggöras av vardaglig kontakt och närvaro.

FPV:s ämnesdidaktiska och ämnesbaserade forskning kunde också komma att stärkas av den större samlade campusvolym som ytterligare kolleger inom det egna området skulle innebära. Av särskild vikt och betydelse är dessa möjligheter för ämnen och ämneshelheter med begränsad personal och begränsad nuvarande volym av studerande.

Utbildningsförstärkning Flytten kunde också möjliggöra en utveckling av samarbetet mellan Vasa-högskolornas språkcenter och deras språkutbildningar, och det utbud av utbildning i främmande språk som ges vid Vasa övningsskolas gymnasium. Detta samarbete kunde möjliggöra ett bredare och starkare utbud i främmande språk för både studerande vid universiteten och högskolor, och stärka regionens kompetens och utbud i främmande språk. Det är också sannolikt att det finns oförutsedda synergier och samarbeten som en konsekvens av ett kommande samarbete. De dokumenterat positiva erfarenheter av motsvarande lösningar som finns av campussamarbete mellan övningsskola och universitet Tammerfors, och mellan gymnasium och universitet i Esbo, är ytterligare anledning till att utreda förutsättningar för motsvarande i Vasa.

Arbetsgrupp för utvecklande av en föreningsguide

20.3.2014

ÅAS styrelse kommer att tillsammans med en arbetsgrupp att förbereda en föreningsguide för våra föreningar. Föreningsguiden kommer att ta upp de viktigaste inom föreningskunskap så att den information man kan tänkas behöva ha tillgång till finns att hämta från guiden. Arbetsgruppens huvudsakliga uppgift kommer vara förberedandet av texterna som kommer att finnas i guiden. Arbetsgruppen föreslås bestå av två styrelsemedlemmar samt fyra externa medlemmar.

Tidtabellen för föreningsguidens utveckling är sådan att guiden bör vara färdig senast till årsskiftet 2014-2015.

Arbetsgrupp för utvecklande av magisterutbildning vid Åbo Akademi

7.1.2016

En av rektor tillsatt arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram underlag för hur magisterutbildningen vid Åbo Akademi skall utvecklas i framtiden. Arbetsgruppen ska analysera det splittrade antagnings- och utbildningssystemet på magisternivån. Gruppen ska inkomma med rapport till rektor senast 31.3.2016.

Gruppen består av elva medlemmar, varav en studentrepresentant. Vicerektor för grundutbildningen fungerar som ordförande för arbetsgruppen.

Arbetsgrupp för utvärdering av studiemiljöns sundhet och säkerhet

8.11.2017

Arbetsgruppen för utvärdering av studiemiljöns sundhet och säkerhet gör upp en utvärdering över studiemiljön på en fakultet i gången och gör uppföljningar över läget och hur rekommendationerna följts. I gruppen deltar representanter från studenthälsan, fyra studentrepresentanter, samt bl.a. studiepsykologen och arbetsskyddschefen från ÅA.

Arbetet inleddes med en utvärdering över hela ÅA i den förra mandatperioden.

Arbetsgrupp för ÅA:s webb

1.10.2018

ÅA:s nya webb lanserades för drygt ett halvt år sedan. Åbo Akademi har en styrgrupp för webbprojektet för att göra en lägesanalys och se på utvecklingsbehoven och tidtabeller för större uppdateringar.

Arbetsgrupp för Åbo Akademis lärandemiljöer

4.10.2016

Enligt rektors beslut; http://www.abo.fi/personal/media/32132/rektorsbeslut3102016.pdf har gruppen i uppdrag att före utgången av maj 2017 färdigställa sin utredning och inkomma med förslag om hurdana lärandemiljöer som ska finnas vid Åbo Akademi.

Inom gruppens uppdrag finns bl.a. frågor kring multifunktionella undervisningsutrymmen, ökade möjligheter till distansstudier och många öppna frågor kring hur lärandemiljölerna ska utvecklas och inom vilken tidsperiod.

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅA

29.10.2018

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi.

Gruppen har två studentrepresentanter (en från FHPT och en från FNT) med personliga suppleanter.

Boktornets utvecklingsgrupp

8.2.2018

Utrymmena i Boktornet skall renoveras och utvecklas för att göras mer studievänliga - bl.a. gäller detta tidskriftsläsesalen, grupputrymmen samt det lilla köket som nu skall öppnas för studenter.

Workshopen planeras hållas i slutet av februari men det exakta datumet klargörs då studentrepresentanterna är valda. Även en medlem från ÅAS styrelse deltar i workshopen.

Delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS)

12.3.2018

VOAS äger och administrerar över ca 3000 studentbostäder i Vasa. Delegationen är stiftelsens högsta beslutande organ. Till delegationens uppgifter hör att övervaka stiftelsens verksamhet, godkänna stiftelsens budget och bokslut, samt välja stiftelsens styrelse och verkställande direktör.

Delegationen har sammanlagt tjugo medlemmar varav Vasa stad utnämner fyra och student- och studerandekårerna sexton. Antalet platser baserar sig på studentkårens medlemsantal. ÅAS har två platser i delegationen.

Mandatperioden för delegationsmedlemmarna är två år. Hälften av medlemmarna byts ut årligen. Delegationens vårmöte kommer att hållas i slutet av april.

Delegationen för Stiftelsen Vasa studentbostäder (VOAS)

12.3.2018

VOAS äger och administrerar över ca 3000 studentbostäder i Vasa samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. Stiftelsen Vasa studiebostäder har i 40 år varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område. Delegationen är stiftelsens högsta beslutande organ. Till delegationens uppgifter hör att övervaka stiftelsens verksamhet, godkänna stiftelsens budget och bokslut, samt välja stiftelsens styrelse och verkställande direktör. Delegationen har sammanlagt tjugo medlemmar varav Vasa stad utnämner fyra och student- och studerandekårerna sexton. Antalet platser baserar sig på studentkårens medlemsantal den 1.10.2018, som för ÅAS del var 1154 studerande i Vasa, vilket utgör 9,92 procent av alla högskolestuderande i Vasa. Mandatperioden för delegationsmedlemmarna är två år.

Delegationen för Studentbystiftelsen i Åbo (TYS)

28.8.2017

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) grundades 1966 av Åbo Universitets studentkår. TYS bygger, renoverar, hyr ut och underhåller student- och ungdomsbostäder för heltidsstuderanden vid läroinrättningar på universitets- och högskolenivå och vid läroinrättningar studier på andra stadiet samt för arbetande ungdomar. Studentbystiftelsen förfogar totalt över 7000 bostäder i Åbo.

TYS högsta administrativa organ är delegationen och styrelsen. Delegationen har 48 medlemmar som representerar olika intresseinstanser. Delegationen fastställer den årliga budgeten, verksamhetsplanen och bokslutet och beslutar även om de åtgärder som tas upp i årsberättelsen. Delegationens vårmöte brukar hållas under april månad och höstmötet i november.

Åbo Akademis Studentkår innehar ett mandat i TYS delegation.

Delegationen för Studenthälsan (SHVS)

6.10.2017

Enlig stadgereformen som fastställdes i december 2009 består delegationen av minst 24 och högst 30 medlemmar. Undervisningsministeriet, THL, Finlands Kommunförbund och SHVS:s personal kan var och en utse en medlem till delegationen. FSF kan utse 18 medlemmar. Medlemmarna i delegationen utses för två kalenderår i taget.

Delegationen sammanträder två gånger per år, till vårmöte och höstmöte. Vid vårmötet behandlas bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse och fastställs bokslutet. Vid höstmötet fastställs budgeten och godkänns verksamhetsplanen, väljs vid behov ordförande och vice ordförande för delegationen samt sekreterare och vissa medlemmar, och väljs vid behov ordförande och vice ordförande för styrelsen samt övriga styrelsemedlemmar.

Källa

Delegationen för Åbo Akademi i Vasa

8.4.2019

Delegationens uppgifter fastställs i förvaltningsinstruktionen för Åbo Akademi:

Rektor tillsätter en delegation för Åbo Akademi i Vasa för en mandatperiod på två år. Medlemmar utses på förslag av de akademiska resultatenheterna och de fristående enheterna med verksamhet i Vasa samt av studentkåren.

Delegationen har utöver ordföranden minst 6 och högst 9 medlemmar av vilka minst två är externa och minst en representant för de studerande.

Till delegationens uppgifter hör att:
1) utveckla Åbo Akademis samhällskontakter i Vasa och samarbetet med övriga universitet och högskolor i regionen, samt att
2) fungera som utlåtandeinstans i frågor som särskilt berör verksamheten i Vasa.

Direktionen för centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

14.11.2014

Centrets uppgift är att i samarbete med akademins och yrkeshögskolans verksamhetsenheter ansvara för och utveckla vuxenutbildningen samt att härvid 1) planera och anordna öppen universitets- och öppen yrkeshögskoleundervis-ning 2) planera och anordna fort- och specialiseringsutbildning, 3) utveckla undervisningsmiljöer som främjar livslångt lärande, 4) ta initiativ till och delta i informations-, utvecklings- och forskningsprojekt, särskilt rörande regional utveckling, 5) ordna personalutbildning, 6) upprätthålla nationella och internationella kontakter, samt 7) handha övriga uppgifter som faller inom dess uppgiftsområde.

Till centret för livslångt lärande hör vid akademin ytterligare centret för språk och kommunikation (språkcentret) som har till uppgift att 1) ansvara för den språkundervisning som ingår i de allmänna studierna och för övrig språkundervisning som inte hör till något ämnes uppgift att sköta, 2) anordna språkprov och språktest samt sköta språkgranskningen av skrivprov och avhandlingar som det inte har bestämts om på annat sätt, 3) ansvara för språknämndens verksamhet samt 4) sköta övriga uppgifter som faller inom språkcentrets verksamhetsområde.

Till direktonen hör 11 medlemmar jämte personliga suppleanter, av vilka akademin utser fyra, bland dem direktionens ordförande och en studerande, och yrkeshögskolan utser två: en viceordförande och en vuxenstuderande. Gemensamt utser akademin och yrkeshögskolan två medlemmar som inte tillhör vare sig akademin eller yrkeshögskolan. Centrets personal utser tre medlemmar, så att två representerar akademin och en representerar yrkeshögskolan. Direktionens mandatperiod är tre år.

Direktionen skall främja förutsättningarna för centrets verksamhet och har särskilt till uppgift att: 1) göra framställning till akademin och yrkeshögskolan om centrets årliga budget, verksamhets- och ekonomiplan samt övriga vittsyftande planer, 2) avge utlåtande över ändringar i centrets instruktion, 3) för sin del godkänna centrets verksamhetsberättelse, 4) godkänna riktlinjerna för centrets budget, 5) fastställa arbetsfördelningen mellan direktören och vicedirektörerna samt utse ställföreträdare för dem, 6) vid behov besluta om centrets indelning i verksamhetsområden samt tillsätta rådgivande organ, 7) svara för koordineringen av all fortbildning vid akademin och yrkeshögskolan samt att 8) behandla övriga ärenden som ankommer på direktionen och ärenden som direktören eller vicedirektöerna på grund av att de är vittsyftande eller principiellt viktiga hänskjuter till direktionen. Direktionen avgör frågor om rättelse i samband med antagning till fortbildning och öppen universitets- och öppen yrkeshögskoleundervisning. Direktionen skall före utgången av maj månad för akademins del godkänna centrets undervisningsplaner för följande år.

Direktionen för Vasa Övningsskola

20.9.2016

Vid Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och bestar av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (pedagogiska fakulteten) av vilka en fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för övrig personal, vilka utses genom val. Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorerna och pedagogiska fakultetens prefekt har närvaro- och yttranderatt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår.

Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att

1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten

2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan

3) godkänna skolans läroplan och ta del av läsårsplanen samt göra framstallning om faststallande till fakultetsrådet

4) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan

5) ge utlåtande över valet av ledande rektor

6) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan,

7) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel

8) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.

http://www.abo.fi/personal/media/2741/instruktion_vos.pdf

Direktionen för Åbo Akademis bibliotek

7.1.2019

Enligt instruktion för Åbo Akademis bibliotek med Sjöhistoriska institutet är ÅAB:s uppgifter och direktionens uppdrag:

Direktionen utses av rektor för tre kalenderår i sänder. Direktionen består av en ordförande och minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Förvaltningsdirektören fungerar som ordförande i direktionen. Direktionen utser för sin mandatperiod vice ordförande inom sig. Överbibliotekarien och intendenten är föredragande i direktionen. Minst en av medlemmarna ska representera de studerande vid akademin på förslag av studentkåren.

Direktionens uppgifter är att: 1) att godkänna strategiska och övriga vittsyftande planer 2) utse vice direktör för biblioteket 3) att godkänna riktlinjerna för bibliotekets och institutets budgeter, ekonomi- och verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser samt personalplaner 4) yttra sig till överbibliotekarien om anställning av personal för längre tid än ett år 5) göra framställning till rektor om anställning av överbibliotekarie och intendent och om sammansättningen av ledningsgruppen vid Sjöhistoriska institutet, samt 6) behandla övriga ärenden som överbibliotekarien, intendenten eller ledningsgruppen på grund av att ärendena är vittsyftande eller principiellt viktiga hänskjuter till direktionen för avgörande.

§ 5 Bibliotekets uppgift: Bibliotekets uppgift är att betjäna studerande, lärare, forskare och övrig personal vid Åbo Akademi, genom att: 1) anskaffa och bereda tillgång till källor och litteratur i otryckt, tryckt och elektronisk form 2) erbjuda informationssökningsresurser, ge undervisning i informationskompetens och ge stöd för akademins publikationsverksamhet 3) ansvara speciellt för det finlandssvenska trycket och att med beaktande av lagstiftningen om deponering och förvaring av kulturmaterial skapa och upprätthålla en samling av finlandssvensk nationalbibliotekskaraktär, samt 4) handha övriga uppgifter som faller inom bibliotekets verksamhetsområde.

Biblioteket ska även verka som offentligt vetenskapligt bibliotek.

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

4.3.2019

Fakultetsrådets uppgifter ÅA:s förvaltningsinstruktion 8§:

Till fakultetsrådets uppgifter hör att:

1.• uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,

2.• om fakultetens strategi,

3.• undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

4.• om riktlinjerna för resursfördelningen,

5.• besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,

6.• anta forskarstuderande,

7.• utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

8.• uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

9.• utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet.

Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt för uppdraget relevant kort meritförteckning (all text i samma ruta).

ÅAS fullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna och besluter om förslag till val. De korta intervjuerna hålls i videokonferens Åbo-Vasa måndag 18.3. och tisdag 19.3. Möjlighet till intervju på distans finns för kandidater som t.ex. studerar utomlands under vårterminen.

Man kan ställa upp i valet till både fakultetsråd och grundutbildningsnämnd, detta ses av valutskottet varken som en fördel eller nackdel i valet av representanter. Valbara till uppdraget är studerande som har studierätt inom fakulteten och inte finns på personalens vallängd.

Valkungörelsen i sin helhet.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi eller fullmäktigeordförande Ida-Maria Sola; fo@studentkaren.fi.

Fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik

4.3.2019

Fakultetsrådets uppgifter ÅA:s förvaltningsinstruktion 8§:

Till fakultetsrådets uppgifter hör att:

1.• uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,

2.• om fakultetens strategi,

3.• undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

4.• om riktlinjerna för resursfördelningen,

5.• besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,

6.• anta forskarstuderande,

7.• utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

8.• uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

9.• utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet.

Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt för uppdraget relevant kort meritförteckning (all text i samma ruta).

ÅAS fullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna och besluter om förslag till val. De korta intervjuerna hålls i videokonferens Åbo-Vasa måndag 18.3. och tisdag 19.3. Möjlighet till intervju på distans finns för kandidater som t.ex. studerar utomlands under vårterminen.

Man kan ställa upp i valet till både fakultetsråd och grundutbildningsnämnd, detta ses av valutskottet varken som en fördel eller nackdel i valet av representanter. Valbara till uppdraget är studerande som har studierätt inom fakulteten och inte finns på personalens vallängd.

Valkungörelsen i sin helhet.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi eller fullmäktigeordförande Ida-Maria Sola; fo@studentkaren.fi.

Fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

4.3.2019

Fakultetsrådets uppgifter ÅA:s förvaltningsinstruktion 8§:

Till fakultetsrådets uppgifter hör att:

1.• uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,

2.• om fakultetens strategi,

3.• undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

4.• om riktlinjerna för resursfördelningen,

5.• besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,

6.• anta forskarstuderande,

7.• utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

8.• uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

9.• utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet.

Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt för uppdraget relevant kort meritförteckning (all text i samma ruta).

ÅAS fullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna och besluter om förslag till val. De korta intervjuerna hålls i videokonferens Åbo-Vasa måndag 18.3. och tisdag 19.3. Möjlighet till intervju på distans finns för kandidater som t.ex. studerar utomlands under vårterminen.

Man kan ställa upp i valet till både fakultetsråd och grundutbildningsnämnd, detta ses av valutskottet varken som en fördel eller nackdel i valet av representanter. Valbara till uppdraget är studerande som har studierätt inom fakulteten och inte finns på personalens vallängd.

Valkungörelsen i sin helhet.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi eller fullmäktigeordförande Ida-Maria Sola; fo@studentkaren.fi.

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

6.5.2019

Fakultetsrådets uppgifter ÅA:s förvaltningsinstruktion 8§:

Till fakultetsrådets uppgifter hör att:

1.• uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,

2.• om fakultetens strategi,

3.• undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

4.• om riktlinjerna för resursfördelningen,

5.• besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,

6.• anta forskarstuderande,

7.• utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

8.• uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

9.• utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Under perioden har rådet möten 15.5. och 11.6. kl. 9.15.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi.

FHPT:s pedagogiska ledningsgrupp

7.1.2016

Den pedagogiska ledningsgruppen har till uppdrag att leda pedagogiskt utvecklingsarbete inom fakulteten, vilket innebär planering av pedagogisk fortbildning, utarbetande av ett fungerande system för feedback gällande utbildningen samt diskussion om antagningssystem och rekrytering av studerande. Gruppen kan ge förslag till både dekanus och fakultetsråd om åtgärder för effektivering av utbildning och höjning av dess kvalitet.

Gruppen består av nio medlemmar, varav två är studentrepresentanter. Dekanus fungerar som ordförande för gruppen.

FPV:s arbetsgrupp för strategi- och personalplan

15.12.2016

Till fakultetsrådets uppgifter hör enligt Förvaltningsinstruktionens 8§ bl.a. att besluta om fakultetens strategi och uppgöra förslag till personalplan. För beredning av dessa dokument föreslås att en särskild arbetsgrupp tillsätts. Arbetsgruppens förslag till strategi- och personalplan eller uppdateringar av desamma förväntas kunna behandlas av fakultetsrådet under hösten 2017. Arbetsgruppens mandat har samma tidsintervall som fakultetsrådet, 1.1.2017-31.7.2019. Arbetsgruppens sammansättning borde vara sådan att den dels kan arbeta effektivt och dels ha representation från fakultetens olika utbildningslinjer och personalkategorier. Arbetsgruppen föreslås bestå av tre professorer, tre från den övriga undervisande personalen, en forskarstuderande/forskare och en grundexamensstuderande. Som arbetsgruppens ordförande fungerar dekanus. Som sekreterare för strategiplanen fungerar fakultetskoordinatorn och för personalplanen personalplaneraren. Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sina möten och besluter om sättet på vilket den informerar och involverar ämnena vid fakulteten under processens gång.

FSF:s delegation för utvecklingssamarbete

23.4.2019

Inspireras du av global påverkan och att främja utbildning internationellt? Bryr du dig om klimatförändringen? Är du en envis kommunikatör, nätverkare eller finansieringsexpert? Brinner du för att få dela med dig av din kunskap till världen? Eller finns det sådana personer i din studentkår?

Vi söker idérika, engagerade och motiverade medlemmar till Finlands studentkårers förbunds (FSF) delegation för utvecklingssamarbete. FSF representerar 15 medlemsorganisationer och 135 000 universitetsstuderande. Delegationen för utvecklingssamarbete fungerar som rådgivande organ för FSF:s styrelse i frågor som handlar om utvecklingssamarbete. Delegationen administrerar även FSF:s projekt inom utvecklingssamarbete tillsammans med sakkunnig för utvecklingssamarbete.

Vi förväntar oss inte att du är ett proffs på utvecklingssamarbete - det räcker bra med att ha vilja och motivation att lära sig nytt om utvecklingssamarbete och global uppfostran. Vi förväntar oss att KENKKU-medlemmarna motiverat åtar sig sina uppgifter, men KENKKU är också avsedd för att utveckla personlig kompetens. KENKKU-medlemmar förväntas delta i de flesta möten under sin tid i KENKKU.

KENKKU:s medlemmar 2019-2020 får vid sidan av att organisera och administrera Etiopien-projektet, också delta i planerandet av nya potentiella projekt och arbetsformer, såsom utvecklandet av företagssamarbete. Mandatperioden börjar i augusti 2019 och slutat i augusti 2020. Till delegationen väljs 15 medlemmar, av vilka en del fortsätter från den tidigare mandatperioden delegationen har möten ca en gång i månaden i Helsingfors, frånsett sommarmånaderna, och jobbar vid behov också på distans. Under mötena bjuds det på lunch och medlemmarnas resor ersätts enligt FSF:s reseinstruktion.

KENKKU-medlemmar är uppdelade i små grupper. För var och en av dem kommer att bestämmas ansvarsperson, som ser till att grupparbetet fungerar bra. Vi söker nu medlemmar med kunskap inom olika områden:

 1. Team för kommunikation och påverkan

Kommunikations-koordinatorn ser till att vårt utvecklingssamarbete syns på sociala medier, skapar innehåll och kom-mer med idéer för hur kommunikationen kunde utvecklas. Teamet hjälper till i påverkansarbetet t.ex. genom att delta i offentliga debatten om aktuella ärenden.

 1. Etiopiens administrationsgrupp

Teamet administrerar Etiopiens utvecklingssamarbetes-projekt och bekantar sig med årsrapporter och planer, samt är i kontakt med lokala partners. Gruppmedlemmar behöver ha intresse för administrativa delen av projekt inom utvecklingssamarbete, förmåga för självständigt arbete samt förmåga att arbeta på engelska. Etiopien-projektet är fyra-årigt och inleddes våren 2019.

 1. Medlem i evenemangsteamet

Som medlem i teamet får du ta del av att planera och hitta nya projekt och partnerskap. Team-medlemmarna får t.ex. jobba på projektplaner och arbetet sker främst under våren 2020.

Allt arbete inom KENKKU behöver inte heller ske inom team - alla kan t.ex. delta i diskussion på sociala medier. Utöver grupparbeten kan enskilda medlemmar t.ex. ta ansvar över att ordna en punkt på festivalen Världen i byn eller pengainsamling.

Vi ber studentkårerna inkomma med förslag på inte mer än 3 medlemmar i delegationen. Vi förutsätter inte att studentkåren själv har verksamhet inom utvecklingssamarbete och välkomnar sökande med olika bakgrund. Bifoga meritförteckning och motivationsbrev till ansökan. I brevet kan den sökande delge oss sina synpunkter på och sin erfarenhet av verksamheten, och vad hen ville lära sig under sin KENKKU-period och hur hen kunde vara i kontakt med sin studentkårs ansvariga för utvecklingssamarbete. Vi ser även gärna att den sökande kommer med idéer för hur hen skulle förbättra kunskapen vid sin studentkår och bland studerande om FSF:s utvecklingssamarbete. Sökande ombeds även uppge sitt intresse för olika uppdrag utgående från beskrivningarna ovan.

ÅAS styrelse nominerar personer till delegationen. FSF beslutar om delegationens slutliga sammansättning.

Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademi

10.10.2019

Grundutbildningsnämndens uppgifter ÅA:s förvaltningsinstruktion 11§: Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant. Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att 1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten, 2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den, 3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud, 4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer, 5) uppgöra förslag till examensstadga, 6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin, 7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi.

Instituionsrådet vid institutionen för biovetenskaper

7.3.2014

Till institutionsrådets uppgifter hör att: 1) uppgöra budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, 2) besluta om undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbe-stämmelser, 3) bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen, 4) besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, 5) anta forskarstuderande, 6) utse förgranskare, opponenter och kustos samt bedöma doktorsavhandlingar, 7) uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos sö-kande som anses mest meriterade för en professur, samt göra framställning om anställning, 8) göra framställning om utnämning av docenter, samt 9) anställa och säga upp personal om rektor har delegerat sådana befogenheter.

https://www.abo.fi/institution/biovetinstrad

Institutionsrådet för institutionen för naturvetenskaper

15.9.2014

Institutionsrådet leder institutionen. Institutionsrådet fattar beslut i bl.a. dessa ärenden: • Institutionens undervisningsplan och kurser • Vem som anställs på institutionen • Hur institutionen använder sina pengar • På vilka grunder nya studenter ska antas • Annat som berör utbildningen och examina

Studentrepresentanterna har en viktig uppgift att framföra studerandenas åsikt i de olika ärendena. Mera information om institutionsrådets uppgifter i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 8 §: https://www.abo.fi/media/2722/instrforvaltning20100615.pdf.

Institutionsrådet för institutionen för rättsvetenskaper

22.9.2014

Till institutionsrådets uppgifter hör att: 1) uppgöra budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, 2) besluta om undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbe-stämmelser, 3) bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen, 4) besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, 5) anta forskarstuderande, 6) utse förgranskare, opponenter och kustos samt bedöma doktorsavhandlingar, 7) uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos sökande som anses mest meriterade för en professur, samt göra framställning om anställning, 8) göra framställning om utnämning av docenter, samt 9) anställa och säga upp personal om rektor har delegerat sådana befogenheter.

https://www.abo.fi/fakultet/rvinstitutionsrad

Jämställdhetskommittén

3.12.2018

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Jämställdhetskommittén förfogar över 10 000 euro/år av akademins allmänna medel. Medlen är ämnade för utbildning i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för kommitténs medlemmar, jämställdhetsfrämjande arbete på campus och evenemang som engagerar hela eller delar av akademis personal och studerande. Verksamheten sker i samråd med Åbo Akademis personalservice och kommunikationsenheten. Som en särskild uppgift har kommittén att utveckla och uppfölja arbetet med att anpassa den fysiska miljön till de behov som finns bland studenter och personal med nedsatt fysisk funktionsförmåga.

Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från professorskategorin, undervisande, forskande och administrativ personal, övrig personal och studerande från akademins fakulteter och enheter. Studentkåren inkommer med förslag på kommitténs studentrepresentanter.

Ledningens assistent Helena Lindström fungerar som kommitténs sekreterare och jurist Kaj Grönqvist som juridisk expert.

Jämställdhetskommittén kan vid behov kompletteras senare. Kommittén kan kalla sak­kunniga. Som ständig sakkunnig med rätt att delta i jämställdhetskommitténs möten utses Studentkårens studentombud Petra Lindblad.

Kårvalskoordinator

20.8.2015

Koordinatorn koordinerar valnämndens arbete, som pågår under tiden september–november. Koordinatorn sköter tillsammans med valnämnden om de praktiska arrangemangen kring valet, bl.a. marknadsföringen och organiserandet av valet, rösträkningen och valvakan samt valstatistiken.

Efter kårvalet skall koordinatorn uppdatera studentkårens handbok för arrangerande av kårval. Koordinatorns placeringsort är Åbo, men uppdraget innebär även kontinuerlig kontakt till valnämndsmedlemmarna i Vasa och Jakobstad samt eventuella resor till de respektive orterna.

Uppdraget är arvoderat.

Ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare

28.8.2019

En ledningsgrupp för utbildningslinjen för klasslärare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier tillsätts för tiden 1.8.2019 - 31.7.2021.

Ledningsgruppen har till uppgift att planera, koordinera och organisera frågor rörande utbildningslinjen för klasslärare. Ytterligare ska den:

• fungera som initiativtagande och rådgivande instans i ärenden av strategisk betydelse för utbildningslinjen för klasslärare och •fungera som stödande resurs i beredningen av ärenden

Ledningsgruppens medlemmar med personliga suppleanter representerar tillämpad pedagogik, ämnesdidaktik och Vasa övningsskola. I ledningsgruppen finns även två studentrepresentanter jämte suppleanter, som föreslås av studentkåren.

Ledningsgrupp för ÅA.s gemensamma ämneslärarutbildning

21.1.2015

Vid Åbo Akademi är ämneslärarutbildningen en utbildning som berör alla fakulteter inom ett eller flera ämnen. Ledningsgruppen för ÅA:s gemensamma ämneslärarutbildning behandlar gemensamma ärenden gällande utbildningen i Åbo och Vasa och tar initiativ till utveckling av utbildningen.

Ordförande för ledningsgruppen är den person som dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier utsett till utbildningslinjeansvarig för ämneslärarutbildningen. Alla ämnen vid fakulteterna som utbildar ämneslärare kommer även att ha personalrepresentanter med i gruppen.

Ledningsgrupp för ÅA:s webb

30.9.2016

Ledningsgruppens uppgift är att ta ställning till övergripande ärenden gällande webbens struktur, innehåll och utveckling. Under mandatperioden 2016-2018 kommer Åbo Akademi att ta i bruk ett nytt innehållshanteringssystem (CMS-system) och lansera en helt ny ÅA-webb i början av 2018 då Åbo Akademi firar sitt 100-årsjubileum. Efter att den nya webben lanserats kommer ett nytt intranät att tas i bruk. Webbledningsgruppen fungerar som styrgrupp för dessa projekt.

Åbo Akademi söker en studentrepresentant med intresse för webbrelaterade frågor. Studentrepresentanten har som uppgift att föra fram studerandes perspektiv gällande ÅA-webben.

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasa

19.12.2017

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är för vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Ledningsgruppen för institutet för mänskliga rättigheter

12.2.2015

För handläggning av ärenden som ansluter sig till institutets verksamhet utser dekanus efter att ha hört vice rektorn med ansvar för forskning en ledningsgrupp för en mandatperiod på tre kalenderår.

Ledningsgruppen består av ordförande samt minst fyra och högst sex övriga medlemmar varav en representerar de studerande. I ledningsgruppen skall ingå minst en representant för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, en representant för institutets personal och en forskare i mänskliga rättigheter. I ledningsgruppen kan ingå en eller flera personer som inte är anställda av Åbo Akademi.

Institutets föreståndare fungerar som föredragande i ledningsgruppen.

Institutet har till uppgift att främja forskning, undervisning och information om mänskliga rättigheter genom:

 1. 1) att initiera, genomföra och administrera forskningsprojekt och utredningar,
 2. 2) att ge på forskning baserad grund- och forskarutbildning samt fortbildning,
 3. 3) att samordna och utveckla forskning och undervisning om de mänskliga rättigheterna vid Åbo Akademi,
 4. 4) att publicera forskningsresultat samt undervisnings- och informationsmaterial,
 5. 5) att anordna seminarier, symposier och konferenser,
 6. 6) att informera om och ge utlåtanden i frågor som gäller skyddet av mänskliga rättigheter,
 7. 7) att samarbeta med andra vetenskapliga institutioner och undervisningsanstalter samt stå i förbindelse med offentliga myndigheter och privata organisationer,
 8. 8) att insamla material som har relevans för skyddet av de mänskliga rättigheterna,
 9. 9) att handha övriga ärenden som hör till institutets verksamhetsområde

Lokaldirektion för SHVS i Vasa

7.10.2019

Studenternas hälsovårdstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande. SHVS tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland.

Direktionens uppgift är att följa hälsovårdstationens verksamhet och förändringarna i omvärlden samt hälsofrämjandet och arbetet för kollektiv hälsa. Direktionen behandlar frågor som rör minsning och ökning av hälsovårdstationens verksamhetsställen och andra motsvarande ärenden. Den samarbetar också aktivt med stiftelsens intressentgrupper.

Direktionens mandatperiod är två år. Direktionen består av ordförande samt 4-6 övriga medlemmar. I direktionen sitter representanter för studentkårerna, stiftelsens personal, universiteten och den offentliga hälso- och sjukvården.

Lokaldirektion för SHVS i Åbo och Raumo

7.10.2019

Studenternas hälsovårdstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande. SHVS tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland.

Direktionens uppgift är att följa hälsovårdstationens verksamhet och förändringarna i omvärlden samt hälsofrämjandet och arbetet för kollektiv hälsa. Direktionen behandlar frågor som rör minsning och ökning av hälsovårdstationens verksamhetsställen och andra motsvarande ärenden. Den samarbetar också aktivt med stiftelsens intressentgrupper.

Direktionens mandatperiod är twå år. Direktionen består av ordförande samt 4-6 övriga medlemmar. I direktionen sitter representanter för studentkårerna, stiftelsens personal, universiteten och den offentliga hälso- och sjukvården.

Marknadsföringskoordinator

22.3.2016

Koordinatorn har som uppgift att utveckla och utvidga Studentkårens företagssamarbete, knyta kontakter mellan ÅAS och regionernas affärsliv och förhandla om olika sponsoreringsavtal.

Till marknadsföringskoordinatorns uppgifter hör även annonsförsäljning till Studentkårens olika publikationer och evenemang.

Motionstutor

12.9.2016

Från och med hösten 2016 kommer högskolorna i Åbo att erbjuda gemensamma motionstjänster för samtliga högskolestuderande i Åbo. Under läsåret 2016-2017 piloteras verksamheten. I samband av detta rekryterar man nu nya motionstutorer till Campus Sport.

Till motionstutorns uppgifter hör bl.a.
• att hjälpa och stöda dem som utnyttjar högskolemotionens tjänster på respektive motionsställen (visa var omklädningsrummen finns, hjälpa med att berätta hur man kan delta i verksamheten och svara på eventuella frågor även via e-post).
• att delta på begäran med enskilda användare på handledda timmar
• att hjälpa allmänt till på vissa handledda timmar som stöd för dragaren (bl.a. i samband av öppna bollturer, vissa timmar där man använder utrustning sås om motionscyklar och hur man ställer in dem)
• att synas på campus och göra pr för den gemensamma högskolemotionen (t.ex. i samband av mässor och jippon)
• att leda t.ex. olika utflykter och prova på -kurser

En motionstutor får
• tillgång till högskolemotionens utbud för en termin åt gången och till kursverksamheten där det finns utrymme
• gratis deltagande i utflykter och prova på -verksamhet
• en tutorskjorta och ett halarmärke

Referensgrupp för nya integrerade studieinformationssystem vid ÅA ("Peppi"-projektet)

6.11.2017

Referensgrupp för s.k. Peppi-projketet där nya integrerade studieinformationssystem utvecklas och tas i bruk vid ÅA. Arbetet görs parallellt med projektet för ÅA:s nya webb och intra. Det s.k. Peppi-systemet utvecklas av ett konsortium där bl.a. många universitet är med. Peppi ska ersätta bl.a. MinPlan, Sture, kursdatabas och resursbokningen och tas i bruk i samarbete med de andra högskolorna i Åbo.

I januari 2018 börjar personalen vid ÅA använda Peppi, hösten 2018 finns moduler även för studerande.

Referensgruppens uppgift är att följa med projektet ur verksamhetens synvinkel och att i samarbete med projektkoordinator planera lanseringen samt ta ställning till prioriteringar. Referensgruppens medlemmar är nyckelpersoner gällande de processer som ibruktagandet av Peppi påverkar och skall kunna förankra de nya processerna vid den egna enheten. Referensgruppen uttalar sig om alla förslag till processförändringar som projektet för med sig. Medlemmarna i referensgruppen testar också aktivt alla funktioner i Peppi och uttalar sig om utvecklingsförslag som förs vidare till leverantören (utvecklingsförslag besluts av ledningsgruppen).

Medlemmar i gruppen (förutom en studentrepresentant från varje fakultet);

Anna Buss, FHPT Heidi Karlsson, FNT Anna-Karin Tötterman, Planering Linda Sjöholm, HR Christel Söderholm, CLL Helen Honkasaari, Studentkåren Linnéa Henriksson Mats Neovius Katariina Kyrölä

Rättsskyddsnämnden

8.1.2018

I enlighet med universitetslagens 27 § ska universitetet ha en eller flera examensnämnder för att behandla ärenden som gäller begäran om rättelse av studieprestationer.

I ÅA:s förvaltningsinstruktion stadgas om nämndens sammasättning 14§ Rättsskyddsnämnd Åbo Akademis rättsskyddsnämnd fungerar som universitetets lagstadgade examensnämnd. Nämnden fungerar som omprövningsinstans för ärenden som gäller examination och bedömning samt tillgodoräknande av prestationer. I uppdraget ingår att stöda utvecklingen av Åbo Akademis verksamhet inom det angivna området. Nämnden utses av rektor för två år i sänder. Vicerektor för utbildning fungerar som rättsskyddsnämndens ordförande. Ordförande har en utsedd suppleant bland nämndens medlemmar. Förvaltningsdirektören utser en sekreterare som ansvarar för beredningen av ärendena. Åbo Akademi ordnar utbildning för medlemmarna i nämndens uppgifter. Nämnden består av ordförande och för att garantera en snabb hantering av ärendenaav en medlemspool. Varje fakultet utser två medlemmar till nämnden. Medlemmarna ska höra till den undervisande personalen och ha minst fem års erfarenhet av högskoleundervisning. Studentkåren utser fyra medlemmar till nämnden. Nämnden är beslutsför när ordförande, två personalmedlemmar och två studerandemedlemmar är närvarande.

I instruktion för examination och bedömning (§40-43) finns närmare bestämmelser om hur nämnden behandlar ärenden; Instruktionen i sin helhet.

Om valprocessen stadgas i ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan.

Stipendienämnden vid pedagogiska fakulteten

17.3.2015

Stipendienämnden vid pedagogiska fakulteten håller ett möte och besluter om utdelning av allmänna studentstipendier vid ÅA 2015. Beslutet görs enligt beredning av studierådgivaren.

Stipendiefonder man inte ska ha sökt stipendium från för att kunna fungera som studentrepresentant: De allmänna ÅA stipendierna, Tähtinens fond, Tea och Alfons Takolanders fond, Ekenäs seminariefond.

Mötestid: måndag 23.3. med start nån gång mellan kl. 9 och 11.

Studerandeforum för arbetsforum

13.12.2016

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av tre studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden samt två representanter från kårstyrelsen. Verksamhetsorten är Åbo och gruppen har 2-3 träffar årligen.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter: • Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster. • Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande. • Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha. • Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

Studiestödsnämnden

18.3.2016

Åbo Akademis studiestödsnämnd har som uppgift att kontrollera framskridandet av de studerandes studier samt att ge bestående direktiv över hur ärenden i enstaka fall behandlas och avgörs.

Studiestödsnämnden beslutar bland annat om: 1) Avslag på anhållan om studiestöd, avbrott i studiestödet eller återkrav av studiestöd då framgången i studierna inte anses motsvara bestämmelserna 2) Frångående av återkrav av studiestödsförmån 3) Förlängning av studiestödstiden för resten av studietiden åt en studerande som redan erhållit maximistödet för erläggande av en högre högskoleexamen

Om studiestödsnämnden stadgas i lagen om studiestöd (65/1994) och förordningen om studiestöd (260/1994).

För studiestödsnämndens närmare uppgifter, se även reglemente för studiestödsnämnden vid Åbo Akademi (2009).

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

12.3.2018

Stiftelsen Vasa studiebostäder har i 40 år varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

VOAS har ca 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler.
VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen har åtta medlemmar. Vasa stad väljer tre av styrelsemedlemmarna, student- och studerandekårerna väljer tre medlemmar och VOAS hyresgäster väljer två. Styrelsemedlemmarna väljs för ett kalenderår åt gången. Åbo Akademis Studentkår och Studerandekåren Novium innehar ett gemensamt mandat i styrelsen för Stiftelsen Vasa studentbostäder. För varje styrelsemedlem väljs också en personlig suppleant.

Styrelseposten är arvoderad.

År 2018 har Novium en ordinarie medlem i styrelsen och ÅAS väljer personlig suppleant.

Styrgrupp för "Peppi"-projektet (nya integrerade studieinformationssystem vid ÅA)

6.11.2017

Styrgruppen leder projektet där nya integrerade studieinformationssystem utvecklas och tas i bruk vid ÅA. Arbetet görs parallellt med projektet för ÅA:s nya webb och intra. Det s.k. Peppi-systemet utvecklas av ett konsortium där bl.a. många universitet är med. Peppi ska ersätta bl.a. MinPlan, Sture, kursdatabas och resursbokningen och tas i bruk i samarbete med de andra högskolorna i Åbo.

Styrgrupp för digitalisering vid ÅA

29.11.2016

Styrgruppen ska:

1) Kartlägga och ge en överblick över alla digitaliseringsinitiativ som är på gång vid ÅA. 2) Uppgöra en lista över målsättningar och prioriteringen av dessa.

Styrgruppen som leds av vicerektor Niklas Sandler rapporterar regelbundet till rektors ledningsgrupp och rektor fattar beslut om när de olika projekten åtgärdas. Till frågeställningar som styrgruppen beaktar och tar ställning till hör bl.a. högskolornas profileringar och arbete i nätverk, användning av digitaliseringens alla möjligheter och hur man ska förbereda studeranden inom alla utbildningar för arbete i en digitaliserad värld.

Styrgrupp för dubbelbehörighet inom lärarutbildning

16.1.2017

Projektet för dubbelbehörigheter i lärarutbildningarna och som påbyggnadsutbildning för utexaminerade beskrivs i rektorsbeslutet: http://www.abo.fi/personal/media/32132/rektorsbeslut17102016.pdf

Styrgruppen sammankommer en gång per termin för uppföljning av projektet, nästa gång sannolikt i september 2017. De studerande som engagerar sig får ta del av planeringsmaterialet så här långt och gärna inkomma med kommentarer och förslag. Studerande från olika skeden av lärarutbildningen och olika inriktningar söks till uppdraget. Eftersom gruppen sammankommer sällan vore det bra med ett stort antal representanter för att garantera närvaro.

Dekanerna ansvarar för att utbildningarna inom respektive fakultet erhåller information om projektet och följer upp att utbildningsreformen genomförs samt att utbildningen för de ”extra utbildningsplatserna” arrangeras.

Dekanerna utser fakultetens ansvars-/kontaktperson för projektet som ansvarar för informationsgången mellan projektet och fakultetens ämnesansvariga, utbildningslinjeansvariga och programansvariga

Kort info om projektets nuläge:

Utbildningskoordinatorerna ansvarar för att studierådgivarna och lärarstuderande vid respektive fakultet får information om projektet.

Samarbete mellan ÅA:s lärandestöd, fakulteterna, utbildningskoordinatorerna och ÖPU.

Information om projektet ska finnas på nätet (ÅA:s gemensamma – studier/information för alla/dubbelbehörighet i lärarutbildningen och studier/studier utanför examen/breddad lärarbehörighet).

Kontakta gärna högskolepolitisk expert Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, 02-2154655 om du har frågor eller vill ta del av material i anknytning till projektet.

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses delegation

15.3.2019

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har delegationen följande sammansättning och uppgifter:

5 § Stiftelsen har en delegation bestående av 12-15 medlemmar. Medlemmarnas mandattid är tre år. Styrelsen för Svenska Österbottens högskoleförening r.f. utser stiftelsens första delegation, varefter denna kompletterar sig själv i sådan ordning, att årligen fem medlemmar står i tur att avgå, dock så att Åbo Akademis personal och studerande är representerade i delegationen. Avgående medlem kan återväljas. Delegationen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande för ett kalenderår i sänder.

6 § Delegationen sammanträder till ordinarie årsmöte före utgången av april månad. Delegationen sammanträder till extra möte då ordföranden anser det av behovet påkallat eller då 1/5 av delegationens medlemmar för uppgivet ärende därom anhålller. Delegationen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör. Kallelse till delegationens möte utfärdas av ordföranden och bör tillställas medlemmarna skriftligen minst sex dagar i förväg, varvid de ärenden som skall behandlas bör nämnas.

7 § Vid delegationens ordinarie årsmöte sker förhandlingarna enligt följande: Granskas och godkännes stiftelsens årsberättelse och fastställes bokslutet för det föregående verksamhetsåret eller beslutes om åtgärder till vilka bokslutet möjligen ger anledning. Väljes två protokolljusterare. Väljes ordförande och viceordförande för delegationen för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte och nya medlemmar i stället for dem som är i tur att avgå. Väljes ordförande för stiftelsens styrelse samt sex medlemmar till densamma för en mandattid som utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes budgeten för det kommande kalenderåret. Väljes en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om till revisor väljs en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandattid utgår vid slutet av följande ordinarie årsmöte. Fastställes revisorns arvode. Väljes två protokolljusterare. Behandlas eventuella övriga ärenden.

8 § Förutom i 7 § nämnda ärenden besluter delegationen om anskaffande och byggande av fastigheter, om köp av andelar i bostadsandelslag eller aktier i bostadsaktiebolag samt om överlåtelse och inteckning av stiftelsens egendom och avtal om tomtarrende. Delegationen fastställer reglementen för stiftelsens funktionärer och fastställer delegations- och styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, vilka dock icke får överstiga de normer som tillämpas för förtroendevalda i Vasa stad. Delegationen besluter om ändring av stiftelsens stadgar eller upplösning av stiftelsen på sätt som nämns i 13 §.

Har du frågor? Kontakta: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 02 215 4655

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse

28.4.2017

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter:

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall for denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att: 1. Representera stiftelsen. 2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut. 3. Förvalta stiftelsens egendom. 4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. 5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden. 6. Uppgöra nödiga reglementen for funktionärerna. 7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen. 8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna. 9. Tilsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.

Har du frågor? Kontakta: högskolepolitisk expert Petra Lindblad, he-karen@abo.fi, 02 215 4655

TUCS board

9.1.2017

TUCS Board

The board of the Turku Centre for Computer Science consists of professors and student representatives from the participating departments.

Universitetskollegiet

2.9.2019

Universitetskollegiet har till uppgift att

1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid,

2) utse medlemmarna till universitets styrelse,

3) fastställa valet av styrelsemedlemmarna,

4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan,

5) välja revisorer för universitetet,

6) fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn,

7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor,

8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag om styrelsemedlemmen inte beviljas ansvarsfrihet.

Åbo Akademis universitetskollegium har 24 medlemmar med personliga suppleanter varav professorerna och övriga anställda genom val i enlighet med akademins valinstruktion inom vardera grupp utser 8 medlemmar med personliga suppleanter och studentkåren i enlighet med 46 § universitetslagen utser 8 företrädare med personliga suppleanter för studerandena.

Universitetskollegiets mandatperiod är tre år. Det sammankallas efter nyval första gången av kansler.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen. Kollegiet beslutar också om styrelsens arvoden.

Valnämnd för Åbo Akademi

28.11.2014

I valinstruktionen för Åbo Akademi stadgas följande om valnämnden:

5 §: Styrelsen väljer för tre år en valnämnd, som ska handha med valen sammanhängande åligganden. Valnämndens ordförande är förvaltningsdirektören. Valnämndens övriga medlemmar utgörs av en professor och en representant för övriga anställda samt en representant för studerandena. För de övriga medlemmarna väljs personliga suppleanter representerande samma grupper som de ordinarie medlemmarna. Valnämnden väljer inom sig viceordförande. Valnämndens ordförande kallar en sekreterare.

6 §: Valnämnden kan tillsätta valkommissioner för att handha av valnämnden till dem delegerade uppgifter. Ytterligare kan valnämnden utse nödigt antal valfunktionärer. Valnämnden utser vid behov en valkommission vid Åbo Akademi i Vasa enligt valnämndens direktiv. Valkommissionen kan utse nödigt antal valfunktionärer. Valnämnden är beslutför när tre medlemmar, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Om en valkommissions beslutförhet ger valnämnden direktiv. Vid valnämndens sammanträden förs protokoll, som undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden för sammanträdet.

ÅAS delegation till FSF:s förbundsdagar

24.8.2018

ÅAS deltar årligen vid förbundsmötet, av tradition med maximalt antal delegater. Antalet delegater som varje medlemskorporation får skicka till förbundsmötet beror på respektive studentkårs medlemsantal 1.11 under föregående läsår. Utöver de ordinarie delegaterna kan ÅAS även skicka suppleanter för varje ledamot. Suppleanterna kan vara personliga eller gemensamma enligt studentkårens eget beslut.

Studentkårens fullmäktige fattar beslut om att sända delegater och att välja dessa. Fullmäktige förväntas göra detta på sitt möte den 26 september. Tidigare har fullmäktigegrupperna sonderat fram delegaterna. I år har vi en öppen ansökan via Halloped. Detta för att underlätta för fullmäktige samt ge möjlighet för alla kåreniter att komma i åtanke. Delegater för ÅAS bör givetvis vara beredda att representera ÅAS enligt studentkårens politiska styrdokument och att aktivt delta i delegationens arbete både i förväg och under mötet.

ÅAS ekonomidirektion

14.11.2016

Ekonomidirektionen åligger att i enlighet med universitetslagen och studentkårens stadgar handha skötseln av studentkårens affärsverksamhet. Över ekonomidirektionens beslut förs protokoll vars riktighet bestyrks av mötesordförande. Protokollen jämte bilagor förvaras tillgängliga för studentkårens medlemmar.

Ekonomidirektionen kan inte utan fullmäktiges samtycke fatta beslut om upptagande av lån eller köp och försäljning av fastigheter.

Ekonomidirektionen åligger särskilt:
a) att till fullmäktiges vårmöte inlämna verksamhetsberättelse och bokslut
b) att till fullmäktiges höstmöte inlämna förslag till budgeter och verksamhetsplan för affärsverksamheten
c) att kontinuerligt under räkenskapsperioden följa upp verkställande av studentkårens budget för ekonomisektorn,
d) att förvalta studentkårens kårhusfond
e) att besluta om anställande av verkställande direktör för ekonomisektorn
f) att ombesörja underhåll och reparationer av studentkårens egendom inom ramen för direktionens verksamhetsområde
g) att handha och besluta om studentkårens placeringar som hänför sig til ekonomisektorns verksamhetsområde
h) fungera som bolagsstämma för Kb Gadolinia

Om ekonomidirektionens uppgifter stadgas närmare i Ekonomireglementet för Åbo Akademis Studentkår och ÅAS förvaltningsinstruktion.

ÅAS FSF-utskott

22.2.2018

På sitt möte 01/18 har ÅAS fullmäktige fastställt att ha ett FSF-utskott under verksamhetsåret 2018. FSF är förkortning på Finlands studentkårers förbund.

Utskottet ska fundera på hur ÅAS påverkar på nationell nivå och hur vi kan utveckla vårt samarbete med FSF och vår lobbning mot FSF.Utskottet går bl.a. igenom materialet inför FSF förbundsdagar som årligen hålls i november och funderar på vilken verksamhet inom FSF som bäst kan gagna ÅAS medlemmar. Utskottets medlemmar, som alla kårmedlemmar, har möjlighet att kandidera för platserna som ÅAS delegater till förbundsmötet, delegaterna väljs av fullmäktige

Är du intresserad av vad som händer inom utbildningsfrågor på nationell nivå, och vill se hur studentrörelsen jobbar i sin helhet? Har du intresse kring högskolepolitik, som t.ex. antagningsreformen, eller socialpolitik som aktuella SOTE-reformen?

Skicka in en fritt formulerad ansökan senast 5.3. I ansökan kan du gärna berätta vem du är, varför du är intresserad att vara med i utskottet och ifall du har tankar kring arbetet. Styrelsen behandlar de inkomna ansökningarna och väljer högst 15 personer till FSF-utskottet på sitt möte 7.3.

Då utskottet har valts hålls en utbildning i ärenden som berör utskottets uppgifter samt i FSF:s verksamhet.

Vid eventuella frågor kan du kontakta utskottets ordförande Nadja Vesterinen (nadja.vesterinen@abo.fi) eller ÅAS styrelses ordförande Ina Laakso (so@studentkaren.fi).

Åbo Akademis och ISS kundkommitté i Vasa

15.1.2016

Enligt restaurangavtalet mellan Åbo Akademi och ISS skall avtalsparterna bilda en gemensam kundkommitté, där avtalsparterna och användargrupperna finns representerade, för att understöda verksamhetens utveckling.

För verksamheten är det viktigt att medlemmarna i rådet har visat intresse för att delta i arbetsgruppens arbete. Samtidigt bör en bred representation bland Åbo Akademi Vasas enheter eftersträvas.

Åbo Akademis Studentkårs styrelse

3.11.2016

Enligt ÅAS förvaltningsinstruktion 27§

Styrelsen åligger, i enlighet med universitetslagenoch studentkårens stadgar:

a) att bereda ärenden som skall handläggas av fullmäktige
b) att verkställa fullmäktiges beslut
c) att verkställa studentkårens budget för intresseverksamheten
d) att till fullmäktiges vårmöte inlämna redogörelse över intressesektorns verksamhet och ekonomi och bokslut för senaste verksamhetsår
e) att för fullmäktiges höstmöte förelägga förslag till verksamhetsplan samt budget för intresseverksamheten för det kommande verksamhetsåret
f) att handlägga och avgöra ärenden som enligt universitetslag, stadgar eller förvaltningsinstruktion inte ankommer på fullmäktige eller annat organ inom studentkåren
g) att senast till fullmäktiges andra ordinarie möte på vårterminen förelägga ett preciserat handlingsprogram på basis av verksamhetsplanen.
h) att välja chefredaktör för Errores S:tae Valpurgis
i) att välja årsfestsmarskalk
j) att anställa alla arbetstagare förutom generalsekreteraren
k) att välja en vikarie för generalsekreteraren för en period upp till tre månader l) att välja studentkårens representant till Vasa studerande r.f.

Styrelsen åligger även att minst en gång per termin sammankalla specialföreningarna till specialföreningskonferens.

Åbo Akademis styrgrupp för motion

6.3.2016

Åbo Akademi har en styrgrupp för motionsverksamhet som består av sex medlemmar varav två studentrepresentanter är från ÅA och en från Novia. De andra medlemmarna i gruppen representerar arbetshälsovården, arbetsgivaren samt arbetstagarna.

Till styrgruppens uppgifter hör att:
1) främja motionsverksamheten vid Åbo Akademi och Novia genom att aktivt planera, utveckla och informera om motionsverksamheten för såväl studerande som personal,
2) uppmärksamma olika målgruppers behov av konditionsfrämjande program och aktiviteter,
3) till förvaltningsämbetet göra framställning om fastställande av motionsavgifter,
4) årligen rapportera till förvaltningsämbetet samt göra framställning om nödvändiga medel.

Åbo Datatekniska Forsknings- och Utbildningscentrums direktion

10.12.2015

Åbo Datatekniska Forsknings- och Utbildningscentrum (TUCS) är ett för Åbo universitet och Åbo Akademi gemensamt forsknings- och utbildningscentrum.
Till dess uppgifter hör att:
1) bedriva, koordinera och främja universitetens gemensamma forskning inom datateknik;
2) koordinera universitetens gemensamma undervisning i datateknik;
3) koordinera universitetens gemensamma forsknings- och utbildningskapacitet;
4) ansvara för forskarutbildningen inom området;
5) främja, koordinera och delta i internationellt samarbete inom utbildnings- och forskningsområdet; samt
6) främja, koordinera och driva nationellt och internationellt samarbete och samverkan mellan utbildnings- och forskningsområdet.

Direktionens består av ordförande och nio medlemmar. Åbo universitet och Åbo Akademi utser tre medlemmar var. Åbo Universitets studentkår och Åbo Akademis Studentkår utser en studentrepresentant var. Studentrepresentanterna ska bedriva studier inom ämnet på endera grundexamens- eller forskarstuderandenivå. Dessutom kan universitetens rektorer utse externa medlemmar i direktionen enligt förslag. Medlemarna utses för en mandatperiod på tre år.

Till direktionens uppgifter hör bl.a. att ansvara för den gemensamma utbildningens och forskningscentrets strategiska utveckling samt att övervaka centrets verksamhet. En mer detaljerad beskrivning om direktionens uppgifter finns på TUCS johtosääntö

Årsfestkommittén för ÅAS100

4.5.2018

Jubileums årsfestkommitté sökes!

Skulle du vilja vara med och organisera århundradets årsfest för studentkåren? NU har du möjlighet!

Vår jubileumsmarskalk Jeremy Nyman letar efter ett team åt sig för att organisera ÅAS 100 års jubileumsfest 16.2.2019.

En hel del planering och praktiska arrangemang behöver skötas inför årsfesten som t.ex. årsfestveckans program, sponsansökning, dekoration, sillis.

Vi skulle väldigt gärna se en geografisk spridning bland årsfestkommitté-medlemmarna så att bägge verksamhetsorterna är representerade.

Skriv en fritt formulerad ansökan och lämna in den senast 17.5 via Halloped.

I ansökan ser vi gärna att följande saker framkommer:
- Personlig presentation
- Tidigare erfarenheter
- Varför du är intresserad av att sitta med i ÅFK
- Eventuella spetskompetenser, t.ex. tekniskt eller layoutkunnig

I samförstånd med årsfestmarskalken väljer styrelsen 7 personer till ÅAS100 årsfestkommittén på sitt möte 21 maj.

Årsfestmarskalk

12.3.2018

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2019 kommer årsfesten att firas den 16 februari i Åbo. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under våren 2018. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Arvodet för årsfestmarskalken är 800 euro. Intresseanmälan för förtroendeuppdraget utgår 2.4.2018 kl. 23.59.

Styrelsen för Åbo Akademi

Styrelsen för Åbo Akademi

27.6.2016

Om styrelsen för ÅA stadgas i Åbo Akademis förvaltningsinstruktion 1 §: (http://www.abo.fi/personal/media/2722/forvaltningsinstruktionen_2013.pdf)

Styrelsen är akademins högsta beslutande organ. Universitetskollegiet beslutar om antalet styrelsemedlemmar, antalet medlemmar inom de olika grupperna (professorer, övriga anställda och studerande) samt om styrelsens mandatperiod. Universitetskollegiet utser de externa medlemmarna i styrelsen och fastställer valet av de styrelsemedlemmar som valts i hemliga val i enlighet med akademins valinstruktion och de företrädare för studerandena som utsetts av studentkåren enligt 46 § universitetslagen.

Om styrelsens uppgifter bestäms i 14 § universitetslagen. Till styrelsens strategiska upp- gifter hör att bestämma om nya professurer samt om återbesättande av och om ändring av ämnesområdet för professurer. Styrelsen väljer rektor samt på rektors förslag två vicerektorer. Styrelsen anställer på rektors förslag förvaltningsdirektören.

I universitetslagens (http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090558) 14 § stadgas följande:

Det högsta beslutande organet i ett offentligrättsligt universitet är styrelsen. Styrelsen har till uppgift att 1) besluta om centrala mål och en strategi för universitetets verksamhet och ekonomi och om principer för styrningen av verksamheten och ekonomin, 2) besluta om universitetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget och upprätta bokslut, 3) svara för förvaltningen och användningen av universitetets förmögenhet, om inte styrelsen har överfört befogenheten till rektorn, 4) svara för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad, 5) godkänna avtal som är viktiga eller principiella med avseende på universitetets verksamhet och ge utlåtanden i principiellt viktiga frågor som gäller universitetet, 6) på universitetets vägnar godkänna det avtal enligt 48 § som ingås med undervisnings- och kulturministeriet, 7) välja rektor eller rektorer och besluta om deras arbetsfördelning samt avsätta rektorn, om det med beaktande av uppgiftens art finns godtagbar och grundad anledning till detta, 8) godkänna instruktioner och andra motsvarande föreskrifter som gäller den allmänna organiseringen samt besluta om universitetets verksamhetsstruktur, 9) ge undervisnings- och kulturministeriet förslag till ändring av universitetets utbildningsansvar, 10) besluta om antalet studerande som antas till universitetet.

Styrelsen har dessutom till uppgift att anställa den ledande personal som är direkt underställd rektorn, om den inte har överfört uppgiften till något annat av universitetets organ.