Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen

Hakuaika:

29.10.2018 - 12.12.2018

Kuvaus:

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi. Gruppen har två studentrepresentanter (gärna en från FHPT och en från FNT) med personliga suppleanter. Intresserade ämneslärarstuderande inskrivna på FSE har också möjlighet att söka o bli valda.

Mandatperioden är två år men ämneslärarstuderande som inte har möjlighet att vara med i gruppen hela mandatperioden får också gärna anmäla intresse, ÅAS strävar till att möjliggöra att också studerande som kommer att åka i utbyte eller blir utexamninerade före mandatperiodens slut ska kunna inneha förtroendeuppdrag om intresse finns.

Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA.

Direktionen för Vasa Övningsskola

Hakuaika:

3.12.2018 - 12.12.2018

Kuvaus:

Vid Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och bestar av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (pedagogiska fakulteten) av vilka en fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för övrig personal, vilka utses genom val. Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorerna och pedagogiska fakultetens prefekt har närvaro- och yttranderatt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår.

Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att

1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten

2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan

3) godkänna skolans läroplan och ta del av läsårsplanen samt göra framstallning om faststallande till fakultetsrådet

4) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan

5) ge utlåtande över valet av ledande rektor

6) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan,

7) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel

8) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.

http://www.abo.fi/personal/media/2741/instruktion_vos.pdf

Jämställdhetskommittén vid ÅA

Hakuaika:

3.12.2018 - 12.12.2018

Kuvaus:

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Jämställdhetskommittén förfogar över 10 000 euro/år av akademins allmänna medel. Medlen är ämnade för utbildning i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för kommitténs medlemmar, jämställdhetsfrämjande arbete på campus och evenemang som engagerar hela eller delar av akademis personal och studerande. Verksamheten sker i samråd med Åbo Akademis personalservice och kommunikationsenheten. Som en särskild uppgift har kommittén att utveckla och uppfölja arbetet med att anpassa den fysiska miljön till de behov som finns bland studenter och personal med nedsatt fysisk funktionsförmåga.

Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från professorskategorin, undervisande, forskande och administrativ personal, övrig personal och studerande från akademins fakulteter och enheter. Studentkåren inkommer med förslag på kommitténs studentrepresentanter.

Ledningens assistent Helena Lindström fungerar som kommitténs sekreterare och jurist Kaj Grönqvist som juridisk expert.

Jämställdhetskommittén kan vid behov kompletteras senare. Kommittén kan kalla sak­kunniga. Som ständig sakkunnig med rätt att delta i jämställdhetskommitténs möten utses Studentkårens studentombud Petra Lindblad.

Jämställdhetskommittén har två studentrepresentanter med personliga suppleanter (ersättare som går på möten om ordinarie representanten inte kan gå).

I enlighet med ÅAS instruktion för val av studentrepresentanter innefattar studentrepresentantens uppdrag att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA.

Ur ÅAS jämlikhetsplan: "Jämlikhet är utan tvekan ett mått på kvalitet. Universitetens uppgift är att söka och producera ny kunskap och samtidigt ompröva gamla och nya synsätt. Mångfald ger högre kvalitet och större bredd i forskningen, men den är också en förutsättning för god undervisning, intressebevakning och beslutsfattande. Jämlikhet betyder också positiv särbehandling i vissa situationer för att uppnå faktisk likabehandling och för att stöda en underrepresenterad grupp."

Ur ÅAS policydokument: "ÅAS anser att det är viktigt att studerande trivs vid Åbo Akademi. Den fysiska, psykiska och sociala omgivningen påverkar på studerandenas välmående vilket i sin tur påverkar deras studier och studietakt. Studiemiljön ska vara ändamålsenlig och tillgänglig för alla studerande vid Åbo Akademi. ÅAS förespråkar en god kontakt mellan studerande och personal så att studerande känner att de lätt kan närma sig sina lärare och fråga om hjälp och stöd vid behov."