Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskap och teknik

Hakuaika:

23.1.2023 - 2.2.2023

Kuvaus:

FAKULTETSRÅDETS UPPGIFTER

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure track- professorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

UPPDRAGET SOM STUDENTREPRESENTANT

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

VALBARHET

Valbar som studentrepresentant till fakultetsrådet för naturvetenskap och teknik är studerande med primär studierätt på fakulteten.

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälningen ska omfatta en motivering samt en för uppdraget relevant kort meritförteckning (all text i samma ruta). Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

För mera information om uppdraget och valet, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

Fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Hakuaika:

23.1.2023 - 2.2.2023

Kuvaus:

FAKULTETSRÅDETS UPPGIFTER

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure track- professorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

UPPDRAGET SOM STUDENTREPRESENTANT

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

Valbar som studentrepresentant till fakultetsrådet för pedagogik och välfärdsstudier är studerande med primär studierätt på fakulteten.

För mera information om uppdraget och valet, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen

Hakuaika:

23.1.2023 - 31.1.2023

Kuvaus:

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi.

Gruppen har tre studentrepresentanter med suppleanter som kan gå på möte om någon av de ordinarie medlemmarna är förhindrade. Det är önskvärt att studentmedlemmarna representerar flera olika fakulteter och utbildningslinjer.

ORDINARIE MEDLEMMAR ÄR VALDA, NU SÖKER VI SUPPLEANTER.

Har du frågor om uppdraget eller valet: fråga gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi

Direktionen för CLL

Hakuaika:

23.1.2023 - 31.1.2023

Kuvaus:

Centret för livslångt lärande (CLL) vid ÅA ansvarar för livslångt och kontinuerligt lärande samt för samverkan med samhället. Till CLL:s område hör ÅA:s öppna universitet.

Om enheten och dess beslutsfattande skrivs det så här i ÅA:s instruktion för CLL: CLL är en särskild enhet vid Åbo Akademi med verksamhet i Åbo och Vasa.

CLL:s uppgift är att ansvara för och utveckla det livslånga och kontinuerliga lärandet vid Åbo Akademi samt främja samverkan gentemot det övriga samhället, inbegripet:

1)planera och anordna öppen universitetsundervisning,

2)planera och anordna fortbildning och specialiseringsutbildning,

3)främja och stöda Åbo Akademis insatser för livslångt och kontinuerligt lärande internt, nationellt och internationellt,

4)ta initiativ till utvecklingsprojekt knutna till kontinuerligt lärande, särskilt rörande regional utveckling,

5)delta i, av fakulteterna ledda, forskningsprojekt, samt

6)handha övriga uppgifter som faller inom dess uppgiftsområde.

CLL:s administration handhas av ett ledningsorgan (Rådet för livslångt lärande, härefter Rådet) samt en direktör och en eller flera vicedirektörer.

Rådet utses av rektor för Åbo Akademi på förslag av direktören för CLL. Rådet leds av prorektor för utbildning. Dess medlemmar inbegriper utöver prorektor för utbildning åtminstone direktören och en av vicedirektörerna för CLL, en representant för CLL:s personal, en dekan, en representant för Universitetsservice, en studerande samt två externa medlemmar som företräder branscher och områden av central betydelse för CLL:s verksamhet.

Samtliga medlemmar har en personlig suppleant. Rådets mandatperiod är tre år och det har en rådgivande och koordinerande funktion.

Dess uppgift är att:

1)stöda Åbo Akademis och CLL:s strategiska arbete gällande kontinuerligt lärande,

2)främja ÅA-internt och externt samarbete kring kontinuerligt lärande samt ta initiativ därtill, och

3)stöda CLL:s kvalitetsarbete.

ÅAS lediganslår nu platsen som medlem och som suppleant i rådet och hoppas att studerande från olika utbildningar och från båda orterna söker platserna.

Rådet kommer att träffas i zoom 4-5 gånger per år för kortare möten och därtill ha en seminariedag på plats en gång per år. Ämnen som kommer att behandlas är bland annat digitaliseringen av öppna universitetets och fortbildningens utbud, MOOC-kurser, CLL:s framtid och hur enheten bäst kan stöda ÅA-studerande också då de utexaminerats.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

Universitetskollegiet

Hakuaika:

23.1.2023 - 2.2.2023

Kuvaus:

UPPGIFTER OM UPPDRAGET Universitetskollegiets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion: 1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid och arvoden, 2) utse de medlemmar till Åbo Akademis styrelse som inte är Åbo Akademis personal eller studeranden, 3) fastställa valet av de styrelsemedlemmar som utses av de grupper i Åbo Akademi som avses i universitetslagens 15 § 2 mom., 4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan, 5) välja revisorer för Åbo Akademi, 6) fastställa Åbo Akademis bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn, 7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor, 8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag i enlighet med universitetslagens 65 § 3 mom. 9) Vid behov samlas för att diskutera viktiga ärenden som berör hela Åbo Akademi.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen.

I arbetsordning för universitetskollegiet beskrivs mer konkret om gruppens arbete, bland annat dialogen med Åbo Akademis styrelse. Förutom egentliga möten ordnas årligen en aftonskola med ÅA:s revisorer där bokslutet presenteras och diskuteras i större detalj.

I enlighet med valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning, är en studentrepresentant en studerande som för studenternas talan i ÅA:s förvaltningsorgan. Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA.

Intresseanmälningar skickas in elektroniskt via halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta en motivering till varför du är intresserad av uppdraget och kort om vad du studerar och eventuella tidigare erfarenheter inom beslutsfattande eller intressebevakning. Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

För mera information, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

Valnämnd för Åbo Akademi

Hakuaika:

23.1.2023 - 31.1.2023

Kuvaus:

Valnämnden sköter i huvudsak ärenden kring valet av personalmedlemmar till universitetskollegiet, styrelsen och fakultetsråden. Studentrepresentanter väljs av studentkåren och valen fastställs i valnämnden. Studentrepresentanterna (en ordinarie och en suppleant) i valnämnden är viktiga kontaktlänkar mellan ÅAS, studenterna, och valnämnden.

Om nämnden skrivs i ÅA:s styrdokument:

Styrelsen väljer för tre år en valnämnd, som ska handha med valen sammanhängande åligganden. Valnämndens ordförande är ledande juristen.

Valnämndens övriga medlemmar utgörs av en professor och en representant för forskare, lärare och övrig personal samt en representant för studerandena.

För samtliga medlemmar, förutom ordförande, väljs personliga suppleanter representerande samma grupper som de ordinarie medlemmarna.

Valnämnden väljer inom sig viceordförande. Valnämndens ordförande kallar en sekreterare.

Om du har frågor om uppdraget eller valet, kontakta gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.