Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Jämställdhetskommittén

Hakuaika:

7.1.2019 - 12.2.2019

Kuvaus:

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Jämställdhetskommittén förfogar över 10 000 euro/år av akademins allmänna medel. Medlen är ämnade för utbildning i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för kommitténs medlemmar, jämställdhetsfrämjande arbete på campus och evenemang som engagerar hela eller delar av akademis personal och studerande. Verksamheten sker i samråd med Åbo Akademis personalservice och kommunikationsenheten. Som en särskild uppgift har kommittén att utveckla och uppfölja arbetet med att anpassa den fysiska miljön till de behov som finns bland studenter och personal med nedsatt fysisk funktionsförmåga.

Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från professorskategorin, undervisande, forskande och administrativ personal, övrig personal och studerande från akademins fakulteter och enheter. Studentkåren inkommer med förslag på kommitténs studentrepresentanter.

Ledningens assistent Helena Lindström fungerar som kommitténs sekreterare och jurist Kaj Grönqvist som juridisk expert.

Jämställdhetskommittén kan vid behov kompletteras senare. Kommittén kan kalla sak­kunniga. Som ständig sakkunnig med rätt att delta i jämställdhetskommitténs möten utses Studentkårens studentombud Petra Lindblad.

Fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskap och teknik

Hakuaika:

7.1.2019 - 1.2.2019

Kuvaus:

Fakultetsråden här följande uppgifter:

  • uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, besluta om fakultetens strategi,

  • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

-bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,

-besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, anta forskarstuderande, utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

-uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

-utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.

Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademi

Hakuaika:

7.1.2019 - 1.2.2019

Kuvaus:

I enlighet med ÅA:s förvaltningsinstruktion har grundutbildningsnämnden följande sammansättning och uppgifter:

11 § Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Nämndens mandatperiod är två år.

Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant. Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att 1. ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten, 2. övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den, 3. uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud, 4. utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer, 5. uppgöra förslag till examensstadga, 6. ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin, 7. sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Studerandeforum för arbetsforum

Hakuaika:

7.1.2019 - 12.2.2019

Kuvaus:

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av tre studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden samt två representanter från kårstyrelsen. Verksamhetsorten är Åbo och gruppen har 2-3 träffar årligen.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter: • Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster. • Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande. • Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha. • Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

Direktionen för Åbo Akademis bibliotek

Hakuaika:

7.1.2019 - 12.2.2019

Kuvaus:

I instruktion stadgas följande om bibliotekets ledning och uppgifter:

§ 2 Åbo Akademis bibliotek leds av en direktör som benämns överbibliotekarie. Sjöhistoriska institutet har en föreståndare som benämns intendent. Direktören och föreståndaren utses av rektor. Den fristående enheten har en direktion och Sjöhistoriska institutet har en ledningsgrupp.

Direktionen utses av rektor för tre kalenderår i sänder. Direktionen består av en ordförande och minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Förvaltningsdirektören fungerar som ordförande i direktionen. Direktionen utser för sin mandatperiod vice ordförande inom sig. Överbibliotekarien och intendenten är föredragande i direktionen. Minst en av medlemmarna ska representera de studerande vid akademin på förslag av studentkåren.

§ 3 Direktionens uppgifter är att: 1) att godkänna strategiska och övriga vittsyftande planer 2) utse vice direktör för biblioteket 3) att godkänna riktlinjerna för bibliotekets och institutets budgeter, ekonomi- och verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser samt personalplaner 4) yttra sig till överbibliotekarien om anställning av personal för längre tid än ett år 5) göra framställning till rektor om anställning av överbibliotekarie och intendent och om sammansättningen av ledningsgruppen vid Sjöhistoriska institutet, samt 6) behandla övriga ärenden som överbibliotekarien, intendenten eller ledningsgruppen på grund av att ärendena är vittsyftande eller principiellt viktiga hänskjuter till direktionen för avgörande

§ 5 Bibliotekets uppgift: Bibliotekets uppgift är att betjäna studerande, lärare, forskare och övrig personal vid Åbo Akademi, genom att: 1) anskaffa och bereda tillgång till källor och litteratur i otryckt, tryckt och elektronisk form 2) erbjuda informationssökningsresurser, ge undervisning i informationskompetens och ge stöd för akademins publikationsverksamhet 3) ansvara speciellt för det finlandssvenska trycket och att med beaktande av lagstiftningen om deponering och förvaring av kulturmaterial skapa och upprätthålla en samling av finlandssvensk nationalbibliotekskaraktär, samt 4) handha övriga uppgifter som faller inom bibliotekets verksamhetsområde.

Biblioteket ska även verka som offentligt vetenskapligt bibliotek.

Lokaldirektionen för SHVS i Vasa

Hakuaika:

28.1.2019 - 8.2.2019

Kuvaus:

Studenternas hälsovårdstiftelse SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande. SHVS tjänster kan anlitas av alla studerande som studerar för grundexamen vid universiteten i Finland. Verksamheten vid hälsostationer leds av direktioner som utses av hälsovårdsstiftelses styrelse.

Direktionernas antal är 10. Direktionen består av ordförande, vice ordförande och fem andra medlemmar. En av medlemmarna är utnämnd av högskolestaden. Minst två medlemmar representerar studentkårerna. En medlem är vald av SHVS personal. Styrelsen kan vid behov välja flera medlemmar till direktionen. Direktionernas uppgift är enligt stadgarna att sörja för att hälsovårdsstationens verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt, enligt de riktlinjer som styrelsen fastställt.

Mandatperioden är två år, den nu pågående mandatperioden tar slut 31.12.2019.