Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelsemuokattu 1.2.2021 klo 09.17

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

31.3.2015 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Enligt bostadsstiftelsens stadgar har styrelsen följande uppgifter:

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall for denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att: 1. Representera stiftelsen. 2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut. 3. Förvalta stiftelsens egendom. 4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. 5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden. 6. Uppgöra nödiga reglementen for funktionärerna. 7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen. 8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna. 9. Tillsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.

Istuvat opiskelijaedustajat

Ville Arponen

Jäsen:
10.5.2017 - 30.4.2018

Ei varajäsentä

Nathalie Östersund

Jäsen:
10.5.2017 - 30.4.2018

Ei varajäsentä

Ville Arponen

Jäsen:
20.4.2018 - 30.4.2019

Ei varajäsentä

Rebecka Streng

Jäsen:
20.4.2018 - 30.4.2019

Ei varajäsentä

Cassandra Kruse

Jäsen:
17.4.2019 - 31.5.2020

Ei varajäsentä

Emilia Friis

Jäsen:
17.4.2019 - 31.5.2020

Ei varajäsentä

Pekka Toivonen

Jäsen:
31.3.2020 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Veikko Männikkö

Jäsen:
31.3.2020 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Axel Pakarinen

Jäsen:
10.2.2021 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Tinna Siljamäki

Jäsen:
10.2.2021 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Professors

Staff