Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomimuokattu 16.11.2020 klo 13.57

Toimielin

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

16.11.2020

Hakuaika

16.11.2020 - 1.12.2020

Toimikausi

10.12.2020 - 31.7.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 10.12.2020

Fakultetsrådets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion:

Till fakultetsrådets uppgifter hör att: 1. uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, 2. besluta om fakultetens strategi, 3. fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser, 4. bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen, 5. besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, 6. anta forskarstuderande, 7. utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina, 8. uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor, 9. utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt för uppdraget relevant kort meritförteckning (all text i samma ruta). ÅAS fullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna om de är flera än en, och besluter om förslag till val.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi.