Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelsemuokattu 10.4.2015 klo 10.32

Toimielin

Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelses styrelse

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

27.2.2015

Hakuaika

27.2.2015 - 29.3.2015

Toimikausi

31.3.2015 - 31.12.2015

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Kårfullmäktiges möte 31.3.2015

Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelses (Lärkan) främsta uppgift är att underlätta bostadssituationen för studerande och i främsta hand för sådana studerande som bedriver sina studier vid svenskspråkiga utbildningsanstalter. Stiftelsen äger två fastigheter, Lärkan I och Lärkan II i Vöråstan i Vasa. Fastigheterna, vilka byggdes åren 1974 och 1981 och grundrenoverades 2002 – 2003, erbjuder bostäder för ca 200 studerande. Stiftelsens verksamhet sköts av en styrelse som består av sju personer av vilka två representerar hyresgästerna/studenterna. Studentrepresentanterna i styrelsen brukar följa med vad som händer på Lärkan och förmedla studenternas åsikter även utanför styrelsemötena.

I stadgorna för Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelse stadgas följande om styrelsens sammansättning och uppgifter:

9 § Stiftelsens styrelse väljer inom sig viceordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val, då lotten avgör.

10 § Stiftelsens styrelse har till uppgift att: 1. Representera stiftelsen. 2. Bereda i 7 och 8 § nämnda och andra till delegationen hänskjutna ärenden samt att verkställa delegationens beslut. 3. Förvalta stiftelsens egendom. 4. Draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. 5. Anställa nödiga funktionärer samt fastställa dessas löner och arvoden. 6. Uppgöra nödiga reglementen för funktionärerna. 7. Fatta beslut om fördelningen av rumsutrymmen. 8. Fastställa nödiga reglementen för bostäderna. 9. Tillsätta nämnder för beredning av särskilda ärenden.