Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Direktionen för Vasa Övningsskolaredigerad %Y-06-03 kl. 10:53

Organization

Term:

2016-10-11 - 2019-06-30

Manager :

Enligt instruktionen för Vasa övningsskola finns en direktion där personal och studerande från FPV deltar i beslutsfattandet.

Studentkåren utser en studentrepresentant och en suppleant till direktionen. Mandatperioden är hela tre år, man kan ställa upp till posterna också om man vet att man inte är studerande vid ÅA så lång tid framåt. Studentrepresentanterna är personer som deltar i diskussionerna och besluten med lärarstuderandes synvinkel och åsikter.

9 § Direktionen Vid Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och består av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier av vilka en fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för administrativ personal, vilka utses genom val. Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorerna och dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier har närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår. Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att 1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten, 2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan, 3) godkänna skolans läroplan och göra framställning om fastställande till fakultetsrådet, 4) godkänna och fastställa skolans läsårsplan, 5) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan, 6) besluta om avstängning av elev, 7) ge utlåtande över valet av ledande rektor, 8) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan, 9) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel och 10) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.

De sittande studentrepresentanterna

Kasper Björkqvist

Medlem:
2022-08-01 - 2025-07-31

Ej suppleanter

Professorerna

Universitetets representanter