Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Valnämnd för Åbo Akademiredigerad %Y-01-23 kl. 13:08

Organization

Term:

2018-01-01 - 2020-12-31

Manager :

Valnämnden sköter i huvudsak ärenden kring valet av personalmedlemmar till universitetskollegiet, styrelsen och fakultetsråden. Studentrepresentanter väljs av studentkåren och valen fastställs i valnämnden. Studentrepresentanterna (en ordinarie och en suppleant) i valnämnden är viktiga kontaktlänkar mellan ÅAS, studenterna, och valnämnden.

Om nämnden skrivs i ÅA:s styrdokument:

Styrelsen väljer för tre år en valnämnd, som ska handha med valen sammanhängande åligganden. Valnämndens ordförande är ledande juristen.

Valnämndens övriga medlemmar utgörs av en professor och en representant för forskare, lärare och övrig personal samt en representant för studerandena.

För samtliga medlemmar, förutom ordförande, väljs personliga suppleanter representerande samma grupper som de ordinarie medlemmarna.

Valnämnden väljer inom sig viceordförande. Valnämndens ordförande kallar en sekreterare.

Om du har frågor om uppdraget eller valet, kontakta gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter