Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Fakultetsrådet för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomiredigerad %Y-03-26 kl. 15:22

Organization

Term:

2021-08-01 - 2023-07-31

Manager :

FAKULTETSRÅDETS UPPGIFTER:

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure track- professorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

VALBARHET

Valbar som studentrepresentant till fakultetsrådet för samhällsvetenskaper och ekonomi är studerande med primär studierätt på fakulteten.

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälningen ska omfatta en motivering samt en för uppdraget relevant kort meritförteckning. Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

UPPDRAGET

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

För mera information, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 02 215 4655 eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Oliver Back, fo@studentkaren.fi, 040 1495353

De sittande studentrepresentanterna

Matilda Holmström

Medlem:
2017-01-01 - 2019-07-31

Jacob Storbjörk

Suppleant:
2017-01-01 - 2019-07-31

Nadja Vesterinen

Medlem:
2017-01-01 - 2019-07-31

Helmi Andersson

Suppleant:
2017-01-01 - 2019-07-31

Helmi Andersson

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Matias Martelin

Suppleant:
2019-08-01 - 2021-07-31

Patrick Schubert

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Victoria Holmström

Suppleant:
2019-08-01 - 2021-07-31

Anton Pajoslahti

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Jonathan Nyström

Suppleant:
2019-08-01 - 2021-07-31

Axel Sandell

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Albert Mattsson

Suppleant:
2019-08-01 - 2021-07-31

Sofia Lindevall

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Anna Oksanen

Suppleant:
2019-08-01 - 2021-07-31

Emelie Berglund

Medlem:
2021-08-01 - 2023-12-31

Ramses Paalanen

Suppleant:
2021-08-01 - 2023-12-31

Fanny Jonasson

Medlem:
2021-08-01 - 2023-12-31

Esther Djupsund

Suppleant:
2021-08-01 - 2023-12-31

Joonas Karlsson

Medlem:
2021-08-01 - 2023-12-31

Miika Alhopuro

Suppleant:
2021-08-01 - 2023-12-31

Hanna Kuusinen

Medlem:
2021-08-01 - 2023-12-31

Ida Wikman

Suppleant:
2021-08-01 - 2023-12-31

Benina Uotinen

Medlem:
2021-08-01 - 2023-12-31

Aleksandra Sjöberg

Suppleant:
2021-08-01 - 2023-12-31

Patrick Schubert

Medlem:
2017-01-01 - 2019-07-31

Ej suppleanter

Unna Heimberg

Medlem:
2017-01-01 - 2019-07-31

Ej suppleanter

Ej medlemmar

Alexandra Granlund

Suppleant:
2018-02-16 - 2019-07-31

Ej medlemmar

Anton Pajoslahti

Suppleant:
2018-02-16 - 2019-07-31

Ej medlemmar

Matias Martelin

Suppleant:
2019-05-08 - 2019-07-31

Ej medlemmar

Nicolina Nordman

Suppleant:
2020-09-24 - 2021-07-31

Ej medlemmar

Ida Wikman

Suppleant:
2020-12-10 - 2021-07-31

Ej medlemmar

Fanny Jonasson

Suppleant:
2021-05-05 - 2021-07-31

Ej medlemmar

Emelie Berglund

Suppleant:
2020-11-02 - 2021-07-31

Ej medlemmar

Marcus Lyne

Suppleant:
2020-11-02 - 2021-07-31

Professorerna

Universitetets representanter