Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Direktionen för Åbo Akademis bibliotekredigerad %Y-02-25 kl. 15:26

Organ

Direktionen för Åbo Akademis bibliotek

Sökes

2 ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2019-01-07

Ansökningstid

2019-01-07 - 2019-02-12

Verksamhetsperiod

2019-01-17 - 2021-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS styrelses möte 17.1.2019

I instruktion stadgas följande om bibliotekets ledning och uppgifter:

§ 2 Åbo Akademis bibliotek leds av en direktör som benämns överbibliotekarie. Sjöhistoriska institutet har en föreståndare som benämns intendent. Direktören och föreståndaren utses av rektor. Den fristående enheten har en direktion och Sjöhistoriska institutet har en ledningsgrupp.

Direktionen utses av rektor för tre kalenderår i sänder. Direktionen består av en ordförande och minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Förvaltningsdirektören fungerar som ordförande i direktionen. Direktionen utser för sin mandatperiod vice ordförande inom sig. Överbibliotekarien och intendenten är föredragande i direktionen. Minst en av medlemmarna ska representera de studerande vid akademin på förslag av studentkåren.

§ 3 Direktionens uppgifter är att: 1) att godkänna strategiska och övriga vittsyftande planer 2) utse vice direktör för biblioteket 3) att godkänna riktlinjerna för bibliotekets och institutets budgeter, ekonomi- och verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser samt personalplaner 4) yttra sig till överbibliotekarien om anställning av personal för längre tid än ett år 5) göra framställning till rektor om anställning av överbibliotekarie och intendent och om sammansättningen av ledningsgruppen vid Sjöhistoriska institutet, samt 6) behandla övriga ärenden som överbibliotekarien, intendenten eller ledningsgruppen på grund av att ärendena är vittsyftande eller principiellt viktiga hänskjuter till direktionen för avgörande

§ 5 Bibliotekets uppgift: Bibliotekets uppgift är att betjäna studerande, lärare, forskare och övrig personal vid Åbo Akademi, genom att: 1) anskaffa och bereda tillgång till källor och litteratur i otryckt, tryckt och elektronisk form 2) erbjuda informationssökningsresurser, ge undervisning i informationskompetens och ge stöd för akademins publikationsverksamhet 3) ansvara speciellt för det finlandssvenska trycket och att med beaktande av lagstiftningen om deponering och förvaring av kulturmaterial skapa och upprätthålla en samling av finlandssvensk nationalbibliotekskaraktär, samt 4) handha övriga uppgifter som faller inom bibliotekets verksamhetsområde.

Biblioteket ska även verka som offentligt vetenskapligt bibliotek.