Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademimuokattu 31.8.2020 klo 09.11

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2015 - 31.12.2016

Vastuuhenkilö :

Grundutbildningsnämndens uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion:

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant. Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att 1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten, 2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den, 3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud, 4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer, 5) uppgöra förslag till examensstadga, 6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin, 7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi.

Istuvat opiskelijaedustajat

Ken Snellman

Jäsen:
1.1.2015 - 31.12.2016

Anna Englund

Varajäsen:
1.1.2015 - 31.12.2016

Lennart Jern

Jäsen:
1.1.2015 - 31.12.2016

Jennifer Lindholm

Varajäsen:
1.1.2015 - 31.12.2016

Anna Nylund

Jäsen:
1.1.2015 - 31.12.2016

Ellen Kackur

Varajäsen:
1.1.2015 - 31.12.2016

Patrick Schubert

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Anton Norrback

Varajäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Ida-maria Sola

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Felix von Renteln

Varajäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Anna Nylund

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Cecilia Björkqvist

Varajäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Pinja Lillrank

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Jens Back

Varajäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Ei jäsentä

Alex Karlsson

Varajäsen:
1.1.2015 - 31.12.2016

Ei jäsentä

Emilia Friis

Varajäsen:
3.5.2018 - 31.7.2019

Ei jäsentä

Andreas Reipsar

Varajäsen:
12.2.2019 - 31.7.2019

Ei jäsentä

Ann-Louise Hakalax

Varajäsen:
24.9.2020 - 31.7.2021

Ei jäsentä

Måns Vikström

Varajäsen:
18.3.2021 - 31.7.2021

Professors

Staff