Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskaper och teknikmuokattu 4.3.2019 klo 10.38

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.8.2019 - 31.7.2021

Vastuuhenkilö :

Fakultetsrådets uppgifter ÅA:s förvaltningsinstruktion 8§:

Till fakultetsrådets uppgifter hör att:

1.• uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,

2.• om fakultetens strategi,

3.• undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

4.• om riktlinjerna för resursfördelningen,

5.• besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,

6.• anta forskarstuderande,

7.• utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

8.• uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

9.• utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet.

Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

Intresseanmälningen ska omfatta en intressemotivering samt för uppdraget relevant kort meritförteckning (all text i samma ruta).

ÅAS fullmäktiges valutskott intervjuar kandidaterna och besluter om förslag till val. De korta intervjuerna hålls i videokonferens Åbo-Vasa måndag 18.3. och tisdag 19.3. Möjlighet till intervju på distans finns för kandidater som t.ex. studerar utomlands under vårterminen.

Man kan ställa upp i valet till både fakultetsråd och grundutbildningsnämnd, detta ses av valutskottet varken som en fördel eller nackdel i valet av representanter. Valbara till uppdraget är studerande som har studierätt inom fakulteten och inte finns på personalens vallängd.

Valkungörelsen i sin helhet.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi eller fullmäktigeordförande Ida-Maria Sola; fo@studentkaren.fi.

Istuvat opiskelijaedustajat

Oskar Lappi

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Andreas Reipsar

Varajäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Pinja Lillrank

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Sabina Bäck

Varajäsen:
15.1.2019 - 31.7.2019

Julia Glantz

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Pontus Lindroos

Varajäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Pontus Lindroos

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Ida Nordell

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Andreas Reipsar

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Emelie Enestam

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Amanda Norrén

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Anna Brunell

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Carolina Clayhills

Jäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Victoria Jakaus

Varajäsen:
1.8.2019 - 31.7.2021

Martin Ekman

Jäsen:
1.1.2017 - 31.7.2019

Ei varajäsentä

Professors

Staff