Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Direktionen för Åbo Akademis bibliotekmuokattu 25.11.2020 klo 10.45

Toimielin

Direktionen för Åbo Akademis bibliotek

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

29.10.2020

Hakuaika

29.10.2020 - 10.11.2020

Toimikausi

10.11.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 11.11. 2020

I instruktion för Åbo Akademis bibliotek med Sibeliusmuseum och Sjöhistoriska institutet stadgas följande om bibliotekets ledningsgrupp:

7 § Inom dess verksamhetsområde handhas bibliotekets förvaltning av en ledningsgrupp och överbibliotekarien. Ledningsgruppen utses av rektor för tre kalenderår i sänder. Ledningsgruppen består av överbibliotekarien som ordförande samt minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Ledningsgruppen utser för sin mandatperiod vice ordförande inom sig. 8 § Bibliotekets ledningsgrupps uppgifter är att: 1) besluta om riktlinjer för bibliotekets verksamhet 2) utse vice direktör för biblioteket 3) ta initiativ och göra framställningar för att utveckla biblioteket 4) göra framställning rörande bibliotekets ekonomi 5) yttra sig till överbibliotekarien om anställning av personal vid biblioteket för längre än ett år, samt 6) handha övriga ärenden av betydande vikt för biblioteket.

Biblioteket ska även verka som offentligt vetenskapligt bibliotek.

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi.