Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Direktionen för Vasa Övningsskolamuokattu 11.9.2020 klo 13.24

Toimielin

Direktionen för Vasa Övningsskola

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

11.9.2020

Hakuaika

11.9.2020 - 28.9.2020

Toimikausi

30.9.2020 - 31.7.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 30.9. 2020.

Vid Vasa övningsskola verkar en direktion. Direktionen utses av fakultetsrådet och bestar av två representanter för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier av vilka en fungerar som ordförande för direktionen, tre representanter för lärarkåren och en representant för övrig personal, vilka utses genom val. Till direktionen hör också en representant för lärarstuderande, två föräldrarepresentanter, en gymnasiestuderande och en elevrepresentant för årskurserna 7-9. Personliga suppleanter utses för alla medlemmar. Direktionen utser viceordförande bland sina medlemmar. Ledande rektor fungerar som föredragande i direktionen. Rektorerna och pedagogiska fakultetens prefekt har närvaro- och yttranderatt vid direktionens möten. Mandatperioden omfattar tre läsår.

Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att

1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten

2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan

3) godkänna skolans läroplan och ta del av läsårsplanen samt göra framstallning om faststallande till fakultetsrådet

4) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan

5) ge utlåtande över valet av ledande rektor

6) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan,

7) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel

8) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen.

Direktionens nuvarande sammansättning: https://www.abo.fi/vos/direktion/

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna vara i kontakt med studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi, 02-2154655.