University of Helsinki

Halloped information system

Styrgruppen för utveckling av den tvåspråkiga undervisningen i VikModified 2018-01-24 15:55

Organization

Term:

Manager :

Styrgruppen för utveckling av den tvåspråkiga undervisningen i Vik har till uppgift att utveckla och samordna den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamhet som fakulteterna bedriver var för sig och tillsammans. Detta kan ske exempelvis i form av informationsspridning, kurssamarbete över enhetsgränser samt genom ordnande av campusmöten och -seminarier. Varje fakultet på campus finns representerad i gruppen och fakultetsrepresentanterna ansvarar för att sprida informationen bland sina kolleger på respektive fakultet. Dessutom representeras studenterna av en medlem och hens suppleant i styrgruppen. Styrgruppen sammanträder i regel två gånger per termin och arbetar på svenska.

Current student representatives

Professors

University representatives