Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Universitetets kommitté för akademiska ärendenredigerad %Y-12-18 kl. 13:12

Organization

Aalto - Aalto

Term:

2019-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Kommitténs uppgifter är att 1. bestämma över läroplan och examensfordringar 2. bestämma över urvalsgrund för tillträde till utbildning 3. bestämma över andra generella regler för undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet 4. tillsätter nödvändiga utskott för examens- bedömnings- och rättelseärenden eller andra organ nödvändiga för att omhänderha forskning och utbildning, samt utser deras ordförande, medlemmar och vice medlemmar samt stadgor som styr deras verksamhet 5. bestämma över längden av styrelsens och dess medlemmars verksamhetsperiod genom att förändra stiftelsens regler 6. utnämner och entledigar medlemmar i utnämningskommittén som 15§ refererar till 7. bestämmer över utnämning av hedersdoktorer

Till kommittén väljs fyra (4) egentliga studentrepresentanter och personliga ersättare för dem.

Medlem: Isabella Kärkkäinen 1. suppleant: Arturo Rojas Holmquist 2. suppleant: Pauli Pihlajamäki

Medlem: Tarmo Kivioja 1. suppleant: Yashasvi Ranawat 2. suppleant: Tran Lam

Medlem: Markus Nevalainen 1. suppleant: Leila Kettunen 2. suppleant: Milja Leinonen

Medlem: Linda Mandell 1. suppleant: Jooeun Park 2. suppleant: Antti Kaivola

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter