Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Aalto

Aalto Artistic Activity Steering Group (AASG)

2018-10-30

Aalto Artistic Activity Steering Group (AASG) is responsible for the development of artistic activity of the Aalto University. There are four working groups (wg) under AASG: Transdisciplinary projects, exhibitions and events wg works on development, production and realization of transdisciplinary artworks and events, to be exhibited and shared to audiences across Aalto and beyond. Branding and visibility wg supports in raising the awareness of Aalto University globally, and develops its visibility in the world in its all three fields. International competitiveness wg benchmarks the best universities, follows the development of rankings in the fields, and develops how we should do rankings and international collaborations. Art in academia wg is a working body in artistic affairs for Aalto University Academic Committee (AAC), in issues such as reporting quality and quantity of artistic activity in cooperation with the national and international partners.

Aalto Ventures Program (AVP) steering group

2019-01-23

Aalto University will establish a Steering Group for Aalto Ventures Program (AVP).

AVP Steering Group shall: (i) steer AVP activities on a strategic level (ii) ensure that AVP activities are aligned with the overall objectives of the university and other related activities.

Steering group members for the period of 1.1.-31.12.2019: • Petri Suomala, Vice President for Education (chair) • Janne Laine, Vice President for Innovation • Jouko Lampinen, Dean, School of Science • Ingmar Björkman, Dean, School of Business • Mikko Jääskeläinen Assistant Professor, School of Science (deputy Risto Rajala, Associate Professor, School of Science) • Arne Kroeger. Assistant Professor, School of Business (deputy Teemu Kautonen, professor, School of Business)

Student Union AYY will nominate a student representative to the group. The AVP operational heads (Kalle Airo and/or new recruit) will act as rapporteurs for the steering group.

Aalto-universitetets kommitté för jämställdhet (Steering Group)

2018-10-30

Medlemmarna påverkar aktuella frågor som rör jämställdhet och likaberättigande inom universitetet samt planerar kommitténs kommande verksamhet. Styrgruppen för öppna universitetet

Arbetsgruppen för doktorandutbildning DEWG

2018-10-29

Rektorn har tillsatt en arbetsgrupp för doktorandutbildningen vid Aalto-universitetet med uppgiften att utveckla universitetets doktorandutbildning, diskutera gemensamma frågor inom doktorandutbildningen och bereda universitetets riktlinjer.

Digital Aalto Steering Group DASG

2019-08-22

Body for overseeing enterprise architecture work and the advancement of digital transformation in Aalto. Provides cross-organizational prioritization on IT matters and approves major IT investment decisions.

Examensnämnden

2018-10-30

Examensnämndens uppgift är att behandla rättelsebegäran angående studentprestationer samt behandla rättelsebegäran gjorda på grund av i universitetslagens 82 § stadgade rättelsebegäran.

Ledargruppen för språkcentrum

2018-10-30

Ledargruppen för språkcentrum planerar och utvecklar examinas språk- och kommunikationsundervisning för studenter i Aaltouniversitetet.

Research and Innovation Steering Group (RISG)

2018-10-29

Gruppens studentrepresentanter är doktorander. RISG-arbetsgruppen behandlar operativa frågor i anslutning till forskning och innovationsverksamhet där det behövs ställningstaganden, riktlinjer eller rekommendationer som omfattar hela universitetet. RISG säkerställer att riktinjerna är enhetliga vid alla högskolor och effektiviserar samarbetet och spridningen av bästa praxis vid högskolorna. RISG kan komma överens om en riktlinje eller ett ställningstagande när ärendet hör till RISG-medlemmarnas, dvs. forskningsprorektorns och forkskningsprodekanernas behörighet. I övriga fall kan RISG ge rekommendationer om riktlinjer eller ställningstaganden till Provostens arbetssektion PMT.

Restaurangkommittén

2018-09-21

Förutom studentrepresentanter, består restaurangskommittén av personalrepresentanter, arbetsgivarens representanter (ordförande och sekreterare) och tjänsteproducenter. Kommittén samordnar och genomför årligen en mätning av kundtillfredsställelse och går igenom resultat tillsammans med tjänsteproducenter. Syftet är att aktivt tillsammans med tjänsteproducenterna utveckla restauranger.

Styrgruppen för LUMA-centret

2018-10-29

Styrgruppens uppgift är bland annat att utarbeta LUMAs verksamhetsplan och sköta verksamhetsstyrningen.

Styrgruppen Learning IT

2018-10-29

Styrgruppen LeIT diskuterar och planerar utvecklingen och prioriteringen av it-system för lärande.

Universitetets kommitté för akademiska ärenden

2018-10-30

Kommitténs uppgifter är att 1. bestämma över läroplan och examensfordringar 2. bestämma över urvalsgrund för tillträde till utbildning 3. bestämma över andra generella regler för undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet 4. tillsätter nödvändiga utskott för examens- bedömnings- och rättelseärenden eller andra organ nödvändiga för att omhänderha forskning och utbildning, samt utser deras ordförande, medlemmar och vice medlemmar samt stadgor som styr deras verksamhet 5. bestämma över längden av styrelsens och dess medlemmars verksamhetsperiod genom att förändra stiftelsens regler 6. utnämner och entledigar medlemmar i utnämningskommittén som 15§ refererar till 7. bestämmer över utnämning av hedersdoktorer

Till kommittén väljs fyra (4) egentliga studentrepresentanter och personliga ersättare för dem.

Insinööritieteiden korkeakoulu

Akademisk kommitté för ingenjörsvetenskap

2018-09-21

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Kvalitetsgruppen vid högskolan för ingenjörsvetenskaper

2018-10-29

Gruppen bereder åtgärder och beslut i anslutning till kvalitetssäkring inom undervisningen och lägger fram initiativ och förslag i frågor som gäller undervisningens kvalitet. Kvalitetsgruppen kan också ge utlåtanden vid högskolan i olika ärenden som gäller undervisningen.

Styrgruppen för magisterprogram vid högskolan för ingenjörsvetenskaper

2018-12-04

Gruppens uppgift är att bereda nya magisterprogram och från och med hösten fungerar den som stygrupp, dvs. den utvärderar och utvecklar genomförandet av magisterprogrammen.

Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskap

2019-01-24

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1. ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2. utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar; 3. besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare; 4. bedöma diplomarbeten; 5. besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons; och 6. utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan

Kauppakorkeakoulu

Accounting Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen ovh utvecklingen av programmet.

Akademisk kommitté för handelsvetenskap

2018-10-30

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Bachelor's degree program in International Business Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Economics Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Entrepreneurship Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Finance Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Helsinki Graduate School of Economics direktion

2018-10-29

Direktionens uppdrag är att styra och övervaka GSE:s ekonomi och fungera som rådgivare i planeringen av forskningen och undervisningen. Dessutom godkänner den verksamhetsberättelsen, utser direktionens representanter i rekryteringsprocesserna och kallar medlemmarna till den vetenskapliga styrgruppen och den nationella styrgruppen.

Information and Service Management Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Management and International Business Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Marketing Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Programgruppen för kandidatprogrammet i ekonomi

2018-10-29

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Programgruppen för magisterprogrammet i företagsjuridik

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Kemian tekniikan korkeakoulu

Akademisk kommitté för kemiteknik

2018-10-30

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Kvalitetsgruppen vid högskolan för kemiteknik

2018-10-30

Dekanus ansvarar för högskolans kvalitetssäkringssystem som helhet. Utvecklingschef ansvarar för samordningen av kvalitetsarbetet vid högskolan. Högskolans kvalitetsgrupp stöder dekanus i kvalitetssäkringen genom att sköta den praktiska tillämpningen av kvalitetssäkringens delområden (bl.a. rapportering, dokumentation) vid institutionerna och i servicefunktionerna.

Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik

2018-12-21

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä

Utbildningsrådet för kemiteknik

2018-10-30

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar; 3) besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare; 4) bedöma diplomarbeten; 5) besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons; och 6) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Perustieteiden korkeakoulu

Akademisk kommitté för teknivetenskaper

2018-10-30

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap

2018-10-30

Kvalitetsgruppen vid SCI har i uppgift att samordna kvalitetsarbetet i anslutning till högskolan.

Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap

2018-10-30

Kommitténs uppgift är att delta i utvärderingen av undervisningsportföljer vid Tenure track-rekryteringarna och -bedömningarna.

Utbildningsrådet för för teknisk fysik och matematik

2018-10-30

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) Ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) Utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar. 3) Besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare. 4) Bedöma diplomarbeten. 5) Besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons. 6) Utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Utbildningsrådet för informationsnätverk

2018-10-30

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) Ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) Utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar. 3) Besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare. 4) Bedöma diplomarbeten. 5) Besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons. 6) Utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Utbildningsrådet för kandidatprogram i teknikvetenskaper

2018-10-30

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) Ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) Utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar. 3) Besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare. 4) Bedöma diplomarbeten. 5) Besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons. 6) Utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Utbildningsrådet för produktionsekonomi

2018-10-30

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) Ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) Utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar. 3) Besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare. 4) Bedöma diplomarbeten. 5) Besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons. 6) Utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Sähkötekniikan korkeakoulu

Akademisk kommitté för elektroteknik

2018-10-30

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering

2018-10-30

Working language English

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar; 3) besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare; 4) bedöma diplomarbeten; 5) besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons; och 6) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology

2018-10-30

Working language English

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar; 3) besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare; 4) bedöma diplomarbeten; 5) besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons; och 6) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Kvalitetskommittén för undervisning vid högskolan för elektroteknik

2018-10-30

Kommittén har bland annat i uppgift att förbättra kvaliteten på undervisningen vid fakulteten. Den följer tutorverksamheten vid fakulteten, intervjuar personer som väljs till undervisningstjänster vid fakulteten och ger utlåtanden om den didaktiska förmågan. Dessutom utvecklar arbetsgruppen kursutvärderingen vid fakulteten och lägger fram förslag för belöning av lärare. Den kan också ordna offentliga diskussionsmöten om frågor som gäller undervisningen och ordna andra evenemang som anknyter till undervisningens kvalitet

Utbildningsrådet för kandidatprogram i elektronik, datakommunikation och automation

2018-12-21

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar; 3) besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare; 4) bedöma diplomarbeten; 5) besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons; och 6) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur

2018-10-30

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Bachelor's Programme in Design

2019-09-04

Programme committee developes the Bachelor's Programme in Design which begins at autumn 2019.

Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanen

2018-10-30

Arbetsgruppen bereder instruktioner gällande konstexamina för uppförande av läroplan för nästa läsår. Arbetsgruppen bereder också stadgar för konstexamina.

Leadership Team vid Högskolan för konst, design och arkitektur

2018-10-30

Ledningsgruppen vid Högskolan för konst, design och arkitektur består av dekanus och två vice dekaner, institutionernas direktörer och utvecklingschefen, controllern och HR-chefen samt en studentmedlem. Ledningsgruppen ansvarar för skolans innehålls- och strategiutveckling och stöder dekanus. Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden.

Utbildningsgrupp för arkitektur

2018-10-30

Utbildningsgrubbets uppgift är att 1. göra framställningar om utbildningsprogrammens läroplaner till fakultetsrådet 2. bestämma ansvariga lärare för kandidatseminarier samt övervakare och handledare av diplomarbete, och bedöma diplomarbeten 3. godkänna examina med undantag av licentiat- och doktorsexamina 4. behandla andra utdelade ärenden

Utbildningsrådet för magisterprogram i animation

2019-09-04

Programme committee developes master programme of animation which begins at autumn 2019.

Yhteiset Ohjelmat

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee

2018-10-29

Programkommittén ska 1) lägga fram förslag för högskolans akademiska kommitté om utbildningsprogrammets innehåll, examenskrav och antagningskriterier, 2) utse de personer som godkänner kandidatavhandlingar, 3) fatta beslut om magisteravhandlingarnas ämnen och handledare, 4) bedöma magisteravhandlingarna, 5) bestämma om utvecklingen av examensprogrammen så att undervisningens kvalitet och hanteringen av respons säkerställs, och 6) utföra andra uppgifter den åläggs av dekanus eller i examensbestämmelserna.

Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC)

2018-10-29

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

IDBM- utbildningsrådet (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI)

2018-12-21

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Life Science Techologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM)

2018-10-29

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Program Committee Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG)

2018-10-29

Programkommittén ska 1) lägga fram förslag för högskolans akademiska kommitté om utbildningsprogrammets innehåll, examenskrav och antagningskriterier, 2) utse de personer som godkänner kandidatavhandlingar, 3) fatta beslut om magisteravhandlingarnas ämnen och handledare, 4) bedöma magisteravhandlingarna, 5) bestämma om utvecklingen av examensprogrammen så att undervisningens kvalitet och hanteringen av respons säkerställs, och 6) utföra andra uppgifter den åläggs av dekanus eller i examensbestämmelserna.

Styrgruppen för programmet Creative sustainability

2018-10-29

Styrgruppen för programmet Creative sustainability behandlar det praktiska genomförandet av programmet. Programmet är gemensamt för flera högskolor och studentmedlemmen ska studera inom utbildningsprogrammet.