Aalto-universitetet

Halloped-ansökningssystem

Aalto

Aalto Management Team AMT

2019-12-18

Aalto-universitetets ledningsgrupp (Aalto Management Team, AMT) består av professorrådets ordförande, medlemmar i den operativa ledningsgruppen (President’s Management Teamm PMT), Aalto-universitetets studentkår (AUS) och Aalto-universitetets doktorandförening (Aallonhuiput), samt representanter för arbetstagarföreningar och Aalto University Campus and Real Estate ACRE. Ledningsgruppen sammanträder före Aalto-universitetets styrelsemöten, och föredragningslistan består av mötesinformation och styrelsemötets beslutspunkter. Ledningsgruppens syfte är att befrämja transparens och dialog i den beslutsfattandeprocess som gäller universitetets utveckling och att befrämja att den akademiska gemenskapen förbinder sig till de gemensamma besluten. Rektor Ilkka Niemelä är ledningsgruppens ordförande.

Aalto Ventures Program (AVP) -styrgrupp

2019-10-25

Aalto Ventures Program (AVP) -styrgrupp 1) styr AVP-verksamheten på strategisk nivå 2) försäkrar att AVP-verksamheten är i linje med universitetets gemensamma mål och övriga uppdrag gällande det.

Aalto-universitetets kommitté för jämställdhet (Steering Group)

2019-12-18

Medlemmarna påverkar aktuella frågor som rör jämställdhet och likaberättigande inom universitetet samt planerar kommitténs kommande verksamhet.

Arbetsgruppen för doktorandutbildning DEWG

2019-12-18

Rektorn har tillsatt en arbetsgrupp för doktorandutbildningen vid Aalto-universitetet med uppgiften att utveckla universitetets doktorandutbildning, diskutera gemensamma frågor inom doktorandutbildningen och bereda universitetets riktlinjer.

Examensnämnden

2019-12-18

Examensnämndens uppgift är att behandla rättelsebegäran angående studentprestationer samt behandla rättelsebegäran gjorda på grund av i universitetslagens 82 § stadgade rättelsebegäran.

Learning Steering Group ICT

2020-10-15

Gruppen stöder den strategiska utvecklingen av digitala lösningar för inlärning och undervisning och portfolieledningen för inlärningstjänster.

Ledargruppen för språkcentrum

2019-11-06

Ledargruppen för språkcentrum planerar och utvecklar examinas språk- och kommunikationsundervisning för studenter i Aalto-universitetet.

Restaurangkommittén

2019-12-18

Förutom studentrepresentanter, består restaurangskommittén av personalrepresentanter, arbetsgivarens representanter (ordförande och sekreterare) och tjänsteproducenter. Kommittén samordnar och genomför årligen en mätning av kundtillfredsställelse och går igenom resultat tillsammans med tjänsteproducenter. Syftet är att aktivt tillsammans med tjänsteproducenterna utveckla restauranger.

Servicestyrgruppen SESG

2019-10-31

Bereder, koordinerar och följer upp strategiska och operativa ärenden för gemensamma tjänster. Koordinerar och bereder implementeringen av strategin för gemensamma tjänster: 1. Bereder ärenden för serviceportfolien, - utbudet och - nivån samt serviceorganisationen 2. Stöder utvecklandet av användarorienterad service 3. Delar god praxis och koordinerar genomskärande aktiviteter och projekt. 4. Följer upp servicefunktionerna under ledning av PMT.

Styrgruppen Aalto Junior

2019-10-25

Styrgruppen för Aalto-universitetets juniorverksamhet bestående av representanter från Aaltos högskolor och intressegrupper, såsom närområdets gymnasier. Aalto Juniors syfte är att stöda och befrämja undervisning och inlärning i naturvetenskaper, matematik, teknologi och konst på alla utbildningsstadier samt barns och unga hobbyverksamhet i ämnena. Aalto Junior stöder även högskolornas och forskningsenheternas autonoma utbud för skolelever.

Styrgruppen Digital Aalto (DASG)

2019-12-18

Gruppen styr, bereder, koordinerar och följer upp strategiska och operativa ärenden som gäller gemensam digitalisering vid Aalto: 1. Ärenden gällande färdplanen för digitalisering, arkitektur, projektportfolie, investeringar och förändringsärenden 2. Akademisk styrning gällande Färdplan för digitalisering och IT-arkitektur. 3. Övervakning och rapportering av aktiviteter för Färdplanen för digitalisering. 4. Att följa PMT:s strategiska beslut och styrning på områdena för ICT, data, IT-arkitektur och cybersäkerhet.

Styrgruppen för campusutveckling (CDSG)

2019-12-18

Arbetsgruppens uppgifter: 1. Bereder, koordinerar och följer planeringen och genomförandet av campusprogrammet: campusets vägkarta, universitets- och ekosystemcampusprojekt, campusets varumärke och identitet, ett digitalt campus. 2. Ger vägledning för användarorienterad serviceutveckling 3. Delar de bästa verksamhetsformerna och drar upp riktlinjerna för genomskärande aktiviteter och projekt. 4. Rapporterar till PMT.

Styrgruppen för forskning och innovationsverksamhet (RISG)

2019-12-18

Studentrepresentanterna i styrgruppen är doktorander.

Styrgruppen för forskning och innovationer (RISG) är en arbetsgrupp som behandlar operativa och strategiska frågor för forskning, innovationsverksamhet och doktorandutbildning, vilka förutsätter universitetsomfattande ställningstaganden, riktlinjer eller rekommendationer.

RISG:s uppgifter: 1) Bereda och diskutera ärenden som beslutas av den forskningsansvariga eller innovationsansvariga prorektorn eller av övriga organ vid Aalto-universitetet. 2) Ge akademisk handledning för tjänster som stöder forskning och innovationer. 3) Förmedla meddelanden till skolorna, Aaltos ledning, personal och studerande. 4) Dela den bästa praxisen mellan skolorna samt diskutera strategiska initiativ mellan skolorna.

Styrgruppen för konstnärlig verksamhet (AASG)

2019-12-18

Styrgruppen för konstnärlig verksamhet AASG: 1. Bereder och koordinerar verkställandet av universitetets strategi gällande konst och kreativ praxis. 2. Bereder och diskuterar ärenden som hör till beslutanderätten för prorektorn med ansvar för konst och kreativ praxis samt ger förslag till Aalto-universitetets beslutsfattandeorgan. 3. Tillsätter, leder och koordinerar arbetsgrupper för konst och kreativ praxis. 4. Diskuterar utvecklandet av konst och kreativ praxis samt strategiska initiativ med skolorna, akademiska personalen, studeranden och Aaltos ledning 5. Delar och utvecklar goda konstnärliga verksamhetsformer och kreativ praxis mellan skolorna och vetenskapsområdena.

Styrgruppen för undervisning och inlärning (LeSG)

2019-12-18

Learning steering group (LESG) sammanför undervisningsansvariga prodekaner och cheferna för studieärenden till en grupp som leds av universitetets undervisningsansvariga prorektor. Gruppens uppgifter är: 1. Förbereda och koordinera verkställandet av universitetets strategi och gemensamma åtgärder som gäller utbildningen. 2. Bereda utbildningsärenden för universitetets akademiska kommitté, rektorns arbetsgrupp och provostens operativa grupp. 3. Leda verkställandet av inlärningsrelaterade strategiska uppgifter. 4. Koordinera gemensamma undervisningsutvecklingsprojekt. 5. Erbjuda en plattform för att dela skolornas goda praxis. 6. Effektivera förenhetligandet av inlärningsprocesser och -funktioner. 7. Koordinera kvalitetsledning av utbildningen, leda utvecklingsarbetet för undervisningen och LES:s (inklusive utvecklande av resultatindikatorer). 8. Administrera bestående och temporära arbetsgrupper för undervisning och inlärning. AUS har en representant och en suppleant i LESG.

Styrgruppen för öppna universitetet

2019-12-18

Styrgruppen för öppna universitetet styr och planerar öppna universitetets verksamhet och utvecklar praxis.

Universitetets kommitté för akademiska ärenden

2019-12-18

Kommitténs uppgifter är att 1. bestämma över läroplan och examensfordringar 2. bestämma över urvalsgrund för tillträde till utbildning 3. bestämma över andra generella regler för undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet 4. tillsätter nödvändiga utskott för examens- bedömnings- och rättelseärenden eller andra organ nödvändiga för att omhänderha forskning och utbildning, samt utser deras ordförande, medlemmar och vice medlemmar samt stadgor som styr deras verksamhet 5. bestämma över längden av styrelsens och dess medlemmars verksamhetsperiod genom att förändra stiftelsens regler 6. utnämner och entledigar medlemmar i utnämningskommittén som 15§ refererar till 7. bestämmer över utnämning av hedersdoktorer

Till kommittén väljs fyra (4) egentliga studentrepresentanter och personliga ersättare för dem.

Medlem: Isabella Kärkkäinen 1. suppleant: Arturo Rojas Holmquist 2. suppleant: Pauli Pihlajamäki

Medlem: Tarmo Kivioja 1. suppleant: Yashasvi Ranawat 2. suppleant: Tran Lam

Medlem: Markus Nevalainen 1. suppleant: Leila Kettunen 2. suppleant: Milja Leinonen

Medlem: Linda Mandell 1. suppleant: Jooeun Park 2. suppleant: Antti Kaivola

Insinööritieteiden korkeakoulu

Akademisk kommitté för ingenjörsvetenskap

2018-09-21

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Forskarutbildningsrådet vid högskolan för ingenjörsvetenskaper

2019-10-01

Forskarutbildningsrådet har till uppgift att: 1) utveckla innehållet i forskarutbildningen och de gemensamma studierna; 2) ge förslag om forskningsområden för de fortsatta studierna till den akademiska kommittén; 3) ge förslag om antagningen av doktorander till dekanus; 4) utse förhandsgranskare för doktorsavhandlingen och besluta om disputationstillstånd; 5) utse opponent(er) till disputationen; 6) bedöma doktorsavhandlingen; 7) utse granskare för licentiatavhandlingen; 8) bedöma licentiatavhandlingen; 9) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Forskarutbildningsrådet har dessutom till uppgift att, om rådet inte har beslutat att överföra något ärende till ordförande: 1) utse doktoranden ansvarig(a) professor(er) och handledare; 2) besluta om doktorandens examensspråk samt ämnet och språket för påbyggnadsexamens lärdomsprov; 3) fastställa studieplanerna för doktorander; och 4) beslutar om tidpunkten och språket för disputationen samt utser en kustos till disputationen.

Kvalitetsgruppen vid högskolan för ingenjörsvetenskaper

2019-12-18

Gruppen bereder åtgärder och beslut i anslutning till kvalitetssäkring inom undervisningen och lägger fram initiativ och förslag för frågor som gäller undervisningskvaliteten. Kvalitetsgruppen kan också ge utlåtanden vid högskolan i olika ärenden som gäller undervisningen.

Ledningsgruppen vid högskolan för ingenjörsvetenskaper

2019-10-31

Till ledningsgruppen vid högskolan för ingenjörsvetenskaper hör dekanus, prodekaner och högskolans institutions- och servicechefer. Högskolans ledningsassistent är sekreterare för ledningsgruppen. I ledningsgruppen diskuteras operativa ärenden och utförs beredningsarbete som stöder beslutsfattandeorgan.

Styrgruppen för kandidatprogrammen i ingenjörsvetenskaper

2019-10-31

Gruppen fungerar som en styrgrupp dvs. den utvecklar och utvärderar genomförandet av kandidatprogrammen. På mötena diskuteras förhållandevis fritt om kandidatprogrammet på program- och kursnivå.

Styrgruppen för magisterprogram vid högskolan för ingenjörsvetenskaper

2019-10-31

Gruppen fungerar som en styrgrupp dvs. den utvärderar och utvecklar genomförandet av magisterprogrammen. På mötena diskuteras förhållandevis fritt om magisterprogrammet på program- och kursnivå.

Utbildningsrådet i ingenjörsvetenskap

2019-12-18

Utbildningsrådets uppgifter är administration av grundexamensundervisningen- bedöma diplomarbeten, besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons. Utbildningsrådet ger även förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier.

Kauppakorkeakoulu

Accounting Programme Committee

2019-10-31

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Akademisk kommitté för handelsvetenskap

2018-10-30

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Bachelor's degree program in International Business Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Economics Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Entrepreneurship Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Finance Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Forskarutbildningsrådet vid handelshögskolan

2019-10-01

Forskarutbildningsrådet har till uppgift att: 1) utveckla innehållet i forskarutbildningen och de gemensamma studierna; 2) ge förslag om forskningsområden för de fortsatta studierna till den akademiska kommittén; 3) ge förslag om antagningen av doktorander till dekanus; 4) utse förhandsgranskare för doktorsavhandlingen och besluta om disputationstillstånd; 5) utse opponent(er) till disputationen; 6) bedöma doktorsavhandlingen; 7) utse granskare för licentiatavhandlingen; 8) bedöma licentiatavhandlingen; 9) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Forskarutbildningsrådet har dessutom till uppgift att, om rådet inte har beslutat att överföra något ärende till ordförande: 1) utse doktoranden ansvarig(a) professor(er) och handledare; 2) besluta om doktorandens examensspråk samt ämnet och språket för påbyggnadsexamens lärdomsprov; 3) fastställa studieplanerna för doktorander; och 4) beslutar om tidpunkten och språket för disputationen samt utser en kustos till disputationen.

Helsinki Graduate School of Economics direktion

2018-10-29

Direktionens uppdrag är att styra och övervaka GSE:s ekonomi och fungera som rådgivare i planeringen av forskningen och undervisningen. Dessutom godkänner den verksamhetsberättelsen, utser direktionens representanter i rekryteringsprocesserna och kallar medlemmarna till den vetenskapliga styrgruppen och den nationella styrgruppen.

Information and Service Management Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Management and International Business Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Marketing Programme Committee

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Programgruppen för kandidatprogrammet i ekonomi

2019-10-31

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Programgruppen för magisterprogrammet i företagsjuridik

2018-10-30

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Kemian tekniikan korkeakoulu

Akademisk kommitté för kemiteknik

2019-12-18

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Forskarutbildningsrådet vid högskolan för kemiteknik

2019-10-10

Forskarutbildningsrådet har till uppgift att: 1) utveckla innehållet i forskarutbildningen och de gemensamma studierna; 2) ge förslag om forskningsområden för de fortsatta studierna till den akademiska kommittén; 3) ge förslag om antagningen av doktorander till dekanus; 4) utse förhandsgranskare för doktorsavhandlingen och besluta om disputationstillstånd; 5) utse opponent(er) till disputationen; 6) bedöma doktorsavhandlingen; 7) utse granskare för licentiatavhandlingen; 8) bedöma licentiatavhandlingen; 9) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Forskarutbildningsrådet har dessutom till uppgift att, om rådet inte har beslutat att överföra något ärende till ordförande: 1) utse doktoranden ansvarig(a) professor(er) och handledare; 2) besluta om doktorandens examensspråk samt ämnet och språket för påbyggnadsexamens lärdomsprov; 3) fastställa studieplanerna för doktorander; och 4) beslutar om tidpunkten och språket för disputationen samt utser en kustos till disputationen.

Kvalitetsgruppen vid högskolan för kemiteknik

2019-10-31

Dekanus ansvarar för högskolans kvalitetssäkringssystem som helhet. Utvecklingschef ansvarar för samordningen av kvalitetsarbetet vid högskolan. Högskolans kvalitetsgrupp stöder dekanus i kvalitetssäkringen genom att sköta den praktiska tillämpningen av kvalitetssäkringens delområden (bl.a. rapportering, dokumentation) vid institutionerna och i servicefunktionerna.

Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik

2019-10-31

Ledningsgruppen vid högskolan för kemiteknik består av högskolans ledning, institutionernas ledning och servicecheferna. Ledningsgruppen diskuterar operativa ärenden och utför beredningsarbete som stöder beslutsfattandeorgan.

Utbildningsrådet för kemiteknik

2018-10-30

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar; 3) besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare; 4) bedöma diplomarbeten; 5) besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons; och 6) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Perustieteiden korkeakoulu

Akademisk kommitté för teknivetenskaper

2019-10-31

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Forskarutbildningsrådet vid högskolan för teknikvetenskaper

2019-10-10

Forskarutbildningsrådet har till uppgift att: 1) utveckla innehållet i forskarutbildningen och de gemensamma studierna; 2) ge förslag om forskningsområden för de fortsatta studierna till den akademiska kommittén; 3) ge förslag om antagningen av doktorander till dekanus; 4) utse förhandsgranskare för doktorsavhandlingen och besluta om disputationstillstånd; 5) utse opponent(er) till disputationen; 6) bedöma doktorsavhandlingen; 7) utse granskare för licentiatavhandlingen; 8) bedöma licentiatavhandlingen; 9) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Forskarutbildningsrådet har dessutom till uppgift att, om rådet inte har beslutat att överföra något ärende till ordförande: 1) utse doktoranden ansvarig(a) professor(er) och handledare; 2) besluta om doktorandens examensspråk samt ämnet och språket för påbyggnadsexamens lärdomsprov; 3) fastställa studieplanerna för doktorander; och 4) beslutar om tidpunkten och språket för disputationen samt utser en kustos till disputationen.

Kvalitet- och jämställdhet gruppen

2020-10-15

Kvalitetsgruppen vid SCI har i uppgift att samordna kvalitetsarbetet i anslutning till högskolan.

Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för teknikvetenskap

2018-10-30

Kommitténs uppgift är att delta i utvärderingen av undervisningsportföljer vid Tenure track-rekryteringarna och -bedömningarna.

Utbildningsrådet för för teknisk fysik och matematik

2018-10-30

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) Ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) Utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar. 3) Besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare. 4) Bedöma diplomarbeten. 5) Besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons. 6) Utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Utbildningsrådet för informationsnätverk

2018-10-30

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) Ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) Utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar. 3) Besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare. 4) Bedöma diplomarbeten. 5) Besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons. 6) Utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Utbildningsrådet för kandidatprogram i teknikvetenskaper

2019-10-31

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) Ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) Utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar. 3) Besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare. 4) Bedöma diplomarbeten. 5) Besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons. 6) Utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Utbildningsrådet för produktionsekonomi

2018-10-30

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) Ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) Utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar. 3) Besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare. 4) Bedöma diplomarbeten. 5) Besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons. 6) Utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Sähkötekniikan korkeakoulu

Akademisk kommitté för elektroteknik

2018-10-30

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Degree Programme Committee for Automation and Electrical Engineering

2019-10-31

Working language English.

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar; 3) besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare; 4) bedöma diplomarbeten; 5) besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons; och 6) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology

2019-12-18

Working language English

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar; 3) besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare; 4) bedöma diplomarbeten; 5) besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons; och 6) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Forskarutbildningsrådet vid högskolan för elektroteknik

2019-10-10

Forskarutbildningsrådet har till uppgift att: 1) utveckla innehållet i forskarutbildningen och de gemensamma studierna; 2) ge förslag om forskningsområden för de fortsatta studierna till den akademiska kommittén; 3) ge förslag om antagningen av doktorander till dekanus; 4) utse förhandsgranskare för doktorsavhandlingen och besluta om disputationstillstånd; 5) utse opponent(er) till disputationen; 6) bedöma doktorsavhandlingen; 7) utse granskare för licentiatavhandlingen; 8) bedöma licentiatavhandlingen; 9) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Forskarutbildningsrådet har dessutom till uppgift att, om rådet inte har beslutat att överföra något ärende till ordförande: 1) utse doktoranden ansvarig(a) professor(er) och handledare; 2) besluta om doktorandens examensspråk samt ämnet och språket för påbyggnadsexamens lärdomsprov; 3) fastställa studieplanerna för doktorander; och 4) beslutar om tidpunkten och språket för disputationen samt utser en kustos till disputationen.

Undervisningens kvalitetskommittén vid högskolan för elektroteknik

2019-10-31

Undervisningens kvalitetskommitté vid högskolan för elektroteknik syftar till att samarbeta med skolans ledning, institutioner, lärandetjänster och gillesrepresentanter. Den strävar att utveckla övriga undervisningsutvecklande teman och utvecklingsmålen samt att förbättra kvaliteten på undervisningen vid fakulteteten med beaktande av Aalto universitetets och ELEC:s mål. Kommittén ordnar även öppna tillställningar för personalen. Till kommitténs uppgifter hör även utvärdering av undervisningsportföljen vid Tenure Track-rekryteringarna- och bedömningarna.

Utbildningsrådet för kandidatprogram i elektronik, datakommunikation och automation

2019-10-31

Utbildningsrådet har till uppgift att: 1) ge förslag till den akademiska kommittén om undervisningsplaner för enskilda utbildningsprogram, examensfordringar och urvalskriterier. 2) utnämna personerna som godkänner kandidatavhandlingar; 3) besluta om ämnesval för diplomarbeten samt utse övervakare och handledare; 4) bedöma diplomarbeten; 5) besluta om utveckling av utbildningsprogram, kvalitetssäkring för undervisningen samt hantering av respons; och 6) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Akademisk kommitté för konst, design och arkitektur

2018-10-30

Dessutom uppgifter utdelade av universitetets kommittéer för akademiska ärenden och universitetets rektor ska kommittén för akademiska ärenden gällande olika högskolor också göra en framställning om 1. läroplan för olika högskolor 2. examensfordringar för olika högskolor 3. urvalsgrunder för olika högskolor 4. andra ärenden gällande akademisk verksamhet 5. andra uppgifter utdelade av ledande dekan, samt bestämma över ordnande av högskolans promotion och utnämning av hedersdoktorer.

Bachelor's Programme Committee in Design

2019-10-31

The Programme Committee develops the Bachelor's Programme in Design, which begins in autumn 2019.

Forskarutbildningsrådet vid högskolan för konst, design och arkitektur

2019-10-10

Forskarutbildningsrådet har till uppgift att: 1) utveckla innehållet i forskarutbildningen och de gemensamma studierna; 2) ge förslag om forskningsområden för de fortsatta studierna till den akademiska kommittén; 3) ge förslag om antagningen av doktorander till dekanus; 4) utse förhandsgranskare för doktorsavhandlingen och besluta om disputationstillstånd; 5) utse opponent(er) till disputationen; 6) bedöma doktorsavhandlingen; 7) utse granskare för licentiatavhandlingen; 8) bedöma licentiatavhandlingen; 9) utföra andra uppgifter som anvisas av dekanus eller anges i examensstadgan.

Forskarutbildningsrådet har dessutom till uppgift att, om rådet inte har beslutat att överföra något ärende till ordförande: 1) utse doktoranden ansvarig(a) professor(er) och handledare; 2) besluta om doktorandens examensspråk samt ämnet och språket för påbyggnadsexamens lärdomsprov; 3) fastställa studieplanerna för doktorander; och 4) beslutar om tidpunkten och språket för disputationen samt utser en kustos till disputationen.

Högskola för konst, design och arkitekturs arbetsgrupp för läroplanen

2020-10-19

Työryhmä vastaa opetuksen laatuun ja kehittämiseen, sujuvaan opiskeluun sekä opetusosaamisen arviointeihin liittyvistä asioista.

Högskola för konst, design och arkitekturs kvalitetsgrupp

2019-10-31

Kvalitetsgruppen är tillsammans med högskolans ledning ansvarig för utvecklingen av kvalitetssäkringssystem.

Leadership Team vid Högskolan för konst, design och arkitektur

2018-10-30

Ledningsgruppen vid Högskolan för konst, design och arkitektur består av dekanus och två vice dekaner, institutionernas direktörer och utvecklingschefen, controllern och HR-chefen samt en studentmedlem. Ledningsgruppen ansvarar för skolans innehålls- och strategiutveckling och stöder dekanus. Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden.

Utbildningsgrupp för arkitektur

2018-10-30

Utbildningsgrubbets uppgift är att 1. göra framställningar om utbildningsprogrammens läroplaner till fakultetsrådet 2. bestämma ansvariga lärare för kandidatseminarier samt övervakare och handledare av diplomarbete, och bedöma diplomarbeten 3. godkänna examina med undantag av licentiat- och doktorsexamina 4. behandla andra utdelade ärenden

Utbildningsrådet för magisterprogram i animation

2019-10-31

The Programme Committee develops the Master's Programme of Animation, which begins in autumn 2019.

Yhteiset Ohjelmat

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee

2019-10-31

Programkommittén ska 1) lägga fram förslag för högskolans akademiska kommitté om utbildningsprogrammets innehåll, examenskrav och antagningskriterier, 2) utse de personer som godkänner kandidatavhandlingar, 3) fatta beslut om magisteravhandlingarnas ämnen och handledare, 4) bedöma magisteravhandlingarna, 5) bestämma om utvecklingen av examensprogrammen så att undervisningens kvalitet och hanteringen av respons säkerställs, och 6) utföra andra uppgifter den åläggs av dekanus eller i examensbestämmelserna.

Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee (SCI, ELEC)

2019-12-18

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions

2019-10-31

Programkommittén ska 1) lägga fram förslag för högskolans akademiska kommitté om utbildningsprogrammets innehåll, examenskrav och antagningskriterier, 2) utse de personer som godkänner kandidatavhandlingar, 3) fatta beslut om magisteravhandlingarnas ämnen och handledare, 4) bedöma magisteravhandlingarna, 5) bestämma om utvecklingen av examensprogrammen så att undervisningens kvalitet och hanteringen av respons säkerställs, och 6) utföra andra uppgifter den åläggs av dekanus eller i examensbestämmelserna.

IDBM-utbildningsrådet

2019-10-31

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Life Science Techologies Programme Committee

2019-12-18

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.

Styrgruppen för programmet Creative Sustainability

2019-12-18

Styrgruppen för programmet Creative sustainability behandlar det praktiska genomförandet av programmet. Programmet är gemensamt för flera högskolor och studentmedlemmen ska studera inom utbildningsprogrammet.

Urban Studies and Planning Programme Committee

2019-10-31

Programgruppen har i uppgift att stöda programmets ledare i planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av programmet.