Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae aineenopettajakoulutuksen kehittämistyöryhmään!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Etsimme yhtä opiskelijaedustajaa aineenopettajankoulutuksen kehittämistyöryhmään kaksivuotiselle kaudelle 1.1.2020-31.12.2021!

Kehittämistyöryhmä toimii opintoasiainneuvoston alaisuudessa ja siihen kuuluu opiskelijajäsenen lisäksi edustajia jokaisesta aineenopettajakoulutuksessa mukana olevasta tiedekunnasta, ruotsinkielisen aineenopettajakoulutuksen asiantuntija ja opetusharjoittelun asiantuntija.

Työryhmän keskeisiä tavoitteita ovat aineenopettajankoulutuksen toimijoiden keskinäisen yhteistyön lisääminen, nykyisten toimintamallien kriittinen tarkastelu ja uusien, tehokkaampien toimintatapojen luominen. Ryhmä täsmentää ja fokusoi itse työnkuvansa tarpeen mukaan. Kehittämistyöyhmä järjestää toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla – työryhmä voi esimerkiksi järjestää työpajoja, vierailuja ja kutsua asiantuntijoita kuultavaksi. Ryhmän työskentelykieli on suomi.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään 4.3.2020 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi monipuolista joukkoa opiskelijoita erilaisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) kokemus aineenopettajaopinnoista, 2) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta, 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin.

Lisätietoa tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen(at)hyy.fi, 0503255202.

Sök till styrgruppen för tvåspåkigt centrumcampussamarbete!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Styrgruppen för svenskspråkigt centrumcampussamarbete har till uppgift att utveckla och samordna den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamhet som fakulteterna bedriver var för sig och tillsammans. Detta kan ske exempelvis i form av informationsspridning, kurssamarbete över enhetsgränser samt genom ordnande av campusmöten och -seminarier. Varje fakultet på campus finns representerad i gruppen och fakultetsrepresentanterna ansvarar för att sprida informationen bland sina kolleger på respektive fakultet. Dessutom representeras studenterna av två medlemmar och deras suppleanter i styrgruppen. Styrgruppen sammanträder i regel två gånger per termin och dess arbetsspråk är svenska.

Till styrgruppen söks nu flera studentreprestentanter för mandatperioden som tar slut 31.12.2021. Studentkåren har möjlighet att nämna en ordinarie studentrepresentant och an ersättare för varje utbildningsprogram vid centrumcampus. Studentrepresentanterna, som kan vara studerande på vilken som helst fakultet/enhet vid centrumcampus, representerar de svenskspråkiga studenterna på campus i styrgruppen.

Motiverade ansökningar riktas till studentkårens styrelse och ska lämnas in senast 4.3.2020 i www.halloped.fi-systemet som administreras av studentkåren. Studentkåren hoppas få sökande av olika bakgrunder. Till sökandens fördel ses 1) motivation för att sköta uppdraget, 2) erfarenhet av studier i ett svenskspråkigt utbildningsprogram eller intresse för tvåspråkighetsfrågor 3) erfarenhet som studentrepresentant, studieansvarig eller annan studentintressebevakning och 4) kontakt med fakultets- eller ämnesföreningarna.

Mera information om uppdraget ger sakkunniga Jenna Sorjonen, tfn 050-3255202, e-post jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Hae Avoimen yliopiston johtokunnan opiskelijajäseneksi!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Avoin yliopisto on Helsingin yliopiston erillinen laitos, joka toteuttaa, kehittää ja koordinoi yleissivistävää, avoimen yliopiston periaatteiden mukaan järjestettävää tutkimukseen perustuvaa yliopisto-opetusta. Avoin yliopisto edistää aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteistyöverkostonsa kanssa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Avoimen yliopiston erityistehtävänä on kehittää vapaata sivistystyötä sekä yliopiston Studia Generalia- toimintaa.

Avoimella yliopiston johtokunnan nimittää Helsingin yliopiston rehtori. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta kuitenkin siten, että Avoimen yliopiston opiskelijoita edustavat jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Johtokunnan tehtävänä on mm. kehittää Avoimen yliopiston toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja laitoksen tavoiteohjelman mukaisesti. Avoimen yliopiston hallintokieli on suomi, mikä tarkoittaa, että johtokunnan asiakirjat ovat suomeksi, mutta johtokunnan jäsenillä on oikeus käyttää kokouksessa suomea, ruotsia tai tarvittaessa jotain muuta kieltä.

Avoimen yliopiston johtokuntaan kaudelle 1.4.2020-31.3.2022 yhtä opiskelijajäsentä ja tälle varajäsentä. Opiskelijajäsenen tulee olla läsnäoleva Helsingin yliopiston opiskelija.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 mennessä osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus Avoimen yliopiston toimintaa kohtaan ja näkemys Avoimen yliopiston opetuksen kehittämiseksi, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta, 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Hae opiskelijajäseneksi Kansalliskirjaston johtokuntaan!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Kansalliskirjasto vastaa Helsingin yliopiston erillislaitoksena julkaistun kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja käyttöön saattamisesta, toimii tieteellisenä tutkimuskirjastona ja kansallisena kulttuurilaitoksena sekä kirjastoverkkopalveluiden valtakunnallisena palveluyksikkönä.

Kansalliskirjaston johtokunta ohjaa ja edistää kirjaston toimintaa, vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelmat ja muut Kansalliskirjastoa koskevat laajakantoiset asiat. Johtokunnan hallintokieli on suomi, mikä tarkoittaa, että johtokunnan asiakirjat ovat suomeksi. Johtokunnan jäsenellä on kuitenkin oikeus käyttää kokouksissa suomea, ruotsia tai tarvittaessa jotain muuta kieltä.

Johtokunnan jäsenenä pääset vaikuttamaan Kansalliskirjaston toimintaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Johtokunnassa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä.

Etsimme nyt yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä edustamaan yliopiston opiskelijoita Kansalliskirjaston johtokunnassa kaudella 1.4.2020-31.3.2022. Opiskelijajäsenen tulee olla läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus yliopiston tila-asioita kohtaan ja näkemys yliopiston tilaratkaisujen kehittämiseksi, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta, 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae Kielikeskuksen johtokuntaan!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Kielikeskus on Helsingin yliopiston erillislaitos, jonka tehtävänä on mm. antaa kielitaito- ja viestintäopetusta ja tehdä alaan liittyvää tutkimusta sekä kehittää kielenopetusta, oppimateriaaleja ja monipuolisia oppimismuotoja. Lisäksi Kielikeskus järjestää kielikokeita ja antaa opiskeluun liittyviä kielitodistuksia sekä tarjoaa kielikoulutus-, käännös- ja kielentarkistuspalveluja.

Kielikeskuksella on rehtorin asettama johtokunta, jonka tehtäviin kuuluu mm. käsitellä tavoiteohjelma ja siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja talousarvio, vahvistaa toimintakertomus, tehdä rehtorille esitys Kielikeskuksen johtajan ottamisesta ja nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi sekä hyväksyä Kielikeskuksen työjärjestys. Kielikeskuksen hallintokieli on suomi, mikä tarkoittaa, että johtokunnan asiakirjat ovat suomeksi. Johtokunnan jäsenellä on kuitenkin oikeus käyttää kokouksissa suomea, ruotsia tai tarvittaessa jotain muuta kieltä. Johtokunnassa opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Etsimme kahta varsinaista jäsentä ja kahta varajäsentä edustamaan yliopiston opiskelijoita Kielikeskuksen johtokunnassa kaudella 1.4.2020-31.3.2022. Opiskelijajäsenen tulee olla läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus Kielikeskuksen toimintaa kohtaan ja näkemys toiminnan kehittämiseksi, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta, 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmään!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmään haetaan nyt yhtä varajäsentä 31.12.2020 päättyvälle toimikaudelle.

Helsingin yliopiston kielikeskus järjestää tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Kielikeskuksessa opiskelee vuosittain noin 14 000 kotimaista ja kansainvälistä opiskelijaa eri kampuksilta ja koulutusohjelmista.

Kielikeskuksen opetuksen kehittämisryhmässä on sekä henkilöstö- että opiskelijajäseniä. Työryhmä edistää ja tukee Kielikeskuksen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Se suunnittelee ja järjestää Kielikeskuksen pedagogisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Työryhmässä keskustellaan ajankohtaisista Kielikeskuksen ja Helsingin yliopiston opetukseen ja erityisesti kieliopintoihin liittyvistä aiheista. Tähän tarvitaan myös opiskelijan ääntä!

Opiskelijajäsenen tehtävät

Työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukukausien aikana. Jäsenet tuovat esiin opiskelijoiden tarpeita, mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia kieliopinnoista ja niiden järjestämisestä. Jäsenten toivotaan osallistuvan Kielikeskuksen pedagogisten koulutustilaisuuksien ja seminaarien suunnitteluun yhdessä opetushenkilökunnan kanssa. Jäsenet voivat myös itse osallistua järjestettäviin tilaisuuksiin.

Miksi lähteä mukaan?

Toiminta opetuksenkehittämistyöryhmässä antaa yleisiä työelämävalmiuksia (mm. yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot, kokoustaidot, valmiuksia arviointi- ja kehittämistoimintaan). Se myös tutustuttaa yliopiston toimintaan laajemminkin kuin oman opiskelun/koulutusohjelman näkökulmasta. Toiminnasta voi saada opintopisteitä tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Valinnassa pyritään huomioimaan eri kampusten opiskelijoiden edustus. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi opiskelijoita monipuolisista taustoista. Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään 4.3.2020.

Lisätietoa tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen(at)hyy.fi, 0503255202.  

Hae Helsingin yliopiston kirjaston johtokuntaan!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Helsingin yliopiston kirjasto on erillinen laitos, johon kuuluu neljä kampuskirjastoa ja keskitetyt palvelut. Kirjaston tehtävän on tuottaa korkeatasoisia tietopalveluita Helsingin yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin sekä edistää tieteellisen tiedon saatavuutta yhteiskunnassa.

Kirjaston johtokuntaan valitaan opiskelijoiden edustajaksi kaksi varsinaista jäsentä ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä kaudelle 1.4.2020-31.3.2022. Opiskelijajäsenen tulee olla läsnäoleva Helsingin yliopiston opiskelija. Johtokunnan hallintokieli on suomi, mikä tarkoittaa, että johtokunnan asiakirjat ovat suomeksi. Johtokunnan jäsenellä on kuitenkin oikeus käyttää kokouksissa suomea, ruotsia tai tarvittaessa jotain muuta kieltä.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus kirjaston toimintaa kohtaan ja näkemys kirjaston palveluiden kehittämiseksi, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta, 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae Helsingin yliopiston kampuskirjastoneuvottelukuntaan (keskusta)!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Helsingin yliopiston kirjasto tarvitsee OPISKELIJANÄKÖKULMAA!

Ovatko laina-ajat liian lyhyitä? Eikö kurssikirjoja koskaan ole tarpeeksi? Meneekö kirjasto liian aikaisin kiinni? Eikö e-kirja toimi? Ei hätää, voit vaikuttaa!

Haemme nyt 3 opiskelijaedustajaa ja 1 väitöskirjatutkijoiden edustajaa keskustan kampuskirjastoneuvottelukuntaan kaudelle 1.4.2020-31.3.2022! Valittavien opiskelijoiden ja väitöskirjatutkijoiden tulee olla läsnäolevia Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoita tai väitöskirjatutkijoita.

MITÄ NEUVOTTELUKUNNASSA TEHDÄÄN?

Yhteistyö palveluiden käyttäjien kanssa ensiarvoisen tärkeää, jotta kirjasto voi tarjota ja kehittää tarkoituksenmukaisia palveluita. Kirjastolla onkin kirjastoneuvottelukunnat jokaisella yliopiston kampuksella.

Kirjaston neuvottelukuntien tehtävänä on toimia asiakkaiden ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina, välittää tietoa toimintaympäristön muutoksista sekä tehdä ehdotuksia kirjaston toiminnan kehittämiseksi. Kirjastoneuvottelukuntien jäseninä on Helsingin yliopiston tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia. Kokouksia on 3-4 kertaa vuodessa. Neuvottelukuntien kauden toiminta alkaa perehdytystilaisuudella.

Nimestään huolimatta neuvottelukunnan kokouksissa ei neuvotella vaan käsitellään kaikkea mahdollista kirjaston palveluihin liittyvää e-kirjoista lukupaikkoihin, avoimesta tieteestä altmetriikkaan. Pääset vaikuttamaan opiskelijoille tärkeisiin kirjastopalveluihin ja oppimaan uusia asioita julkaisumaailmasta. Mitään erityistä ei tarvitse osata etukäteen, tärkeintä on tuoda asioihin opiskelijoiden näkökulma. Neuvottelukunnan työkieli on suomi.

Kirjastoneuvottelukunta on näköalapaikka kirjaston palveluihin. Toimiessasi neuvottelukunnan jäsenenä opit tuntemaan kirjaston palvelut ja saat ajankohtaista tietoa kirjaston kehityshankkeista.

MITEN HAKEA?

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine/koulutusohjelma.

Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae Helsingin yliopiston kampuskirjastoneuvottelukuntaan (Kumpula)!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Helsingin yliopiston kirjasto tarvitsee OPISKELIJANÄKÖKULMAA!

Ovatko laina-ajat liian lyhyitä? Eikö kurssikirjoja koskaan ole tarpeeksi? Meneekö kirjasto liian aikaisin kiinni? Eikö e-kirja toimi? Ei hätää, voit vaikuttaa!

Haemme nyt 3 opiskelijaedustajaa ja 1 väitöskirjatutkijoiden edustajaa Kumpulan kampuskirjastoneuvottelukuntaan kaudelle 1.4.2020-31.3.2022! Valittavien opiskelijoiden ja väitöskirjatutkijoiden tulee olla läsnäolevia Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoita tai väitöskirjatutkijoita.

MITÄ NEUVOTTELUKUNNASSA TEHDÄÄN?

Yhteistyö palveluiden käyttäjien kanssa ensiarvoisen tärkeää, jotta kirjasto voi tarjota ja kehittää tarkoituksenmukaisia palveluita. Kirjastolla onkin kirjastoneuvottelukunnat jokaisella yliopiston kampuksella.

Kirjaston neuvottelukuntien tehtävänä on toimia asiakkaiden ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina, välittää tietoa toimintaympäristön muutoksista sekä tehdä ehdotuksia kirjaston toiminnan kehittämiseksi. Kirjastoneuvottelukuntien jäseninä on Helsingin yliopiston tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia. Kokouksia on 3-4 kertaa vuodessa. Neuvottelukuntien kauden toiminta alkaa perehdytystilaisuudella.

Nimestään huolimatta neuvottelukunnan kokouksissa ei neuvotella vaan käsitellään kaikkea mahdollista kirjaston palveluihin liittyvää e-kirjoista lukupaikkoihin, avoimesta tieteestä altmetriikkaan. Pääset vaikuttamaan opiskelijoille tärkeisiin kirjastopalveluihin ja oppimaan uusia asioita julkaisumaailmasta. Mitään erityistä ei tarvitse osata etukäteen, tärkeintä on tuoda asioihin opiskelijoiden näkökulma. Neuvottelukunnan työkieli on suomi.

Kirjastoneuvottelukunta on näköalapaikka kirjaston palveluihin. Toimiessasi neuvottelukunnan jäsenenä opit tuntemaan kirjaston palvelut ja saat ajankohtaista tietoa kirjaston kehityshankkeista.

MITEN HAKEA?

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine/koulutusohjelma.

Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae Helsingin yliopiston kampuskirjastoneuvottelukuntaan (Meilahti)!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Helsingin yliopiston kirjasto tarvitsee OPISKELIJANÄKÖKULMAA!

Ovatko laina-ajat liian lyhyitä? Eikö kurssikirjoja koskaan ole tarpeeksi? Meneekö kirjasto liian aikaisin kiinni? Eikö e-kirja toimi? Ei hätää, voit vaikuttaa!

Haemme nyt 3 opiskelijaedustajaa ja 1 väitöskirjatutkijoiden edustajaa Meilahden kampuskirjastoneuvottelukuntaan kaudelle 1.4.2020-31.3.2022! Valittavien opiskelijoiden ja väitöskirjatutkijoiden tulee olla läsnäolevia Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoita tai väitöskirjatutkijoita.

MITÄ NEUVOTTELUKUNNASSA TEHDÄÄN?

Yhteistyö palveluiden käyttäjien kanssa ensiarvoisen tärkeää, jotta kirjasto voi tarjota ja kehittää tarkoituksenmukaisia palveluita. Kirjastolla onkin kirjastoneuvottelukunnat jokaisella yliopiston kampuksella.

Kirjaston neuvottelukuntien tehtävänä on toimia asiakkaiden ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina, välittää tietoa toimintaympäristön muutoksista sekä tehdä ehdotuksia kirjaston toiminnan kehittämiseksi. Kirjastoneuvottelukuntien jäseninä on Helsingin yliopiston tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia. Kokouksia on 3-4 kertaa vuodessa. Neuvottelukuntien kauden toiminta alkaa perehdytystilaisuudella.

Nimestään huolimatta neuvottelukunnan kokouksissa ei neuvotella vaan käsitellään kaikkea mahdollista kirjaston palveluihin liittyvää e-kirjoista lukupaikkoihin, avoimesta tieteestä altmetriikkaan. Pääset vaikuttamaan opiskelijoille tärkeisiin kirjastopalveluihin ja oppimaan uusia asioita julkaisumaailmasta. Mitään erityistä ei tarvitse osata etukäteen, tärkeintä on tuoda asioihin opiskelijoiden näkökulma. Neuvottelukunnan työkieli on suomi.

Kirjastoneuvottelukunta on näköalapaikka kirjaston palveluihin. Toimiessasi neuvottelukunnan jäsenenä opit tuntemaan kirjaston palvelut ja saat ajankohtaista tietoa kirjaston kehityshankkeista.

MITEN HAKEA?

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine/koulutusohjelma.

Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae Helsingin yliopiston kampuskirjastoneuvottelukuntaan (Viikki)!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Helsingin yliopiston kirjasto tarvitsee OPISKELIJANÄKÖKULMAA!

Ovatko laina-ajat liian lyhyitä? Eikö kurssikirjoja koskaan ole tarpeeksi? Meneekö kirjasto liian aikaisin kiinni? Eikö e-kirja toimi? Ei hätää, voit vaikuttaa!

Haemme nyt 3 opiskelijaedustajaa ja 1 väitöskirjatutkijoiden edustajaa Viikin kampuskirjastoneuvottelukuntaan kaudelle 1.4.2020-31.3.2022! Valittavien opiskelijoiden ja väitöskirjatutkijoiden tulee olla läsnäolevia Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoita tai väitöskirjatutkijoita.

MITÄ NEUVOTTELUKUNNASSA TEHDÄÄN?

Yhteistyö palveluiden käyttäjien kanssa ensiarvoisen tärkeää, jotta kirjasto voi tarjota ja kehittää tarkoituksenmukaisia palveluita. Kirjastolla onkin kirjastoneuvottelukunnat jokaisella yliopiston kampuksella.

Kirjaston neuvottelukuntien tehtävänä on toimia asiakkaiden ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina, välittää tietoa toimintaympäristön muutoksista sekä tehdä ehdotuksia kirjaston toiminnan kehittämiseksi. Kirjastoneuvottelukuntien jäseninä on Helsingin yliopiston tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia. Kokouksia on 3-4 kertaa vuodessa. Neuvottelukuntien kauden toiminta alkaa perehdytystilaisuudella.

Nimestään huolimatta neuvottelukunnan kokouksissa ei neuvotella vaan käsitellään kaikkea mahdollista kirjaston palveluihin liittyvää e-kirjoista lukupaikkoihin, avoimesta tieteestä altmetriikkaan. Pääset vaikuttamaan opiskelijoille tärkeisiin kirjastopalveluihin ja oppimaan uusia asioita julkaisumaailmasta. Mitään erityistä ei tarvitse osata etukäteen, tärkeintä on tuoda asioihin opiskelijoiden näkökulma. Neuvottelukunnan työkieli on suomi.

Kirjastoneuvottelukunta on näköalapaikka kirjaston palveluihin. Toimiessasi neuvottelukunnan jäsenenä opit tuntemaan kirjaston palvelut ja saat ajankohtaista tietoa kirjaston kehityshankkeista.

MITEN HAKEA?

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine/koulutusohjelma.

Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae tietotekniikkakeskuksen johtokuntaan!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus on erillinen laitos, joka huolehtii yliopiston tietotekniikkatoimialan johtamisesta, vastaa keskitetyistä tietoturvallisuuspalveluista ja tietotekniikkatoiminnan strategisesta suunnittelusta sekä tuottaa yliopistolle keskitetyt tietotekniikkapalvelut yliopiston perustehtävien tueksi.

Tietotekniikkakeskuksen johtokunnan tehtävänä on erityisesti: 1. käsitellä tietotekniikkakeskuksen tavoiteohjelma ja siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ja talousarvio; 2. päättää koko yliopistoa koskevista tietotekniikan arkkitehtuureista ja standardeista; 3. vahvistaa tietotekniikkakeskuksen toimintakertomus; 4. tehdä rehtorille esitys tietohallintojohtajan ottamisesta ja nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi; 5. päättää tietotekniikkakeskuksen työjärjestyksestä; 6. hyväksyä yliopiston tietotekniikkaa koskevat keskeiset suunnitelmat ja hankkeet; 7. linjata tietotekniikan keskeiset kehittämissuunnat; 8. valvoa ja kehittää tietotekniikkapalveluiden laatua; 9. päättää palveluiden hinnoitteluperiaatteista; 10. asettaa tietotekniikkatoimialaa koskevat toiminnan ja tuloksellisuuden mittarit ja määrälliset ja laadulliset tavoitteet; 11. käsitellä yliopiston tietotekniikan käyttösäännöt ja muut pysyväisluonteiset koko yliopiston tietotekniikkaa ja tietoturvaa koskevat määräykset, jotka rehtori vahvistaa; sekä 12. ratkaista ne asiat, jotka tietohallintojohtaja on niiden tärkeyden tai laajakantoisuuden vuoksi saattanut johtokunnan käsiteltäväksi.

Tietotekniikkakeskuksen hallintokieli on suomi, mikä tarkoittaa, että johtokunnan asiakirjat ovat suomeksi. Johtokunnan jäsen voi kuitenkin käyttää kokouksissa suomea, ruotsia tai tarvittaessa muuta kieltä.

Etsimme nyt yhtä varsinaista jäsentä edustamaan yliopiston opiskelijoita tietotekniikkakeskuksen johtokunnassa kaudella 1.4.2020-31.3.2022. Opiskelijajäsenen tulee olla Helsingin yliopiston läsnäoleva opiskelija.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus yliopiston tietotekniikka-asioita kohtaan ja näkemys tietotekniikkapalveluiden kehittämiseksi, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta, 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae yliopiston tilatoimikuntaan!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Haluatko vaikuttaa yliopiston tilaratkaisuihin eri kampuksilla? Kiinnostavatko yliopiston toimitilojen ja kiinteistöomaisuuden suuret kehityslinjat? Hae opiskelijaedustajaksi Helsingin yliopiston tilatoimikuntaan!

Tilatoimikunta on yliopiston asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on toimitilojen strategisen suunnittelun ohjaus yliopiston hallituksen ja rehtorin tukena. Se käsittelee yliopiston hallitukselle tehtävät esitykset toimitilojen kehittämisohjelmasta ja investointisuunnitelmasta, esitykset kiinteistötoimikunnassa käsiteltäviksi rakennusinvestoinneiksi sekä valmistelee tilakustannusten veloitusperusteet sekä muut merkittävät toimitiloihin ja toimitilaturvallisuuteen liittyvät käyttösäännöt ja pysyväisluonteiset määräykset. Yliopiston hallintokieli on suomi, mikä tarkoittaa, että tilatoimikunnan asiakirjat ovat suomeksi. Toimikunnan jäsenellä on kuitenkin oikeus käyttää kokouksissa suomea, ruotsia tai tarvittaessa jotain muuta kieltä.

Tilatoimikunnassa opiskelijoita edustaa yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen, joita haetaan tällä ilmoituksella. Opiskelijajäsenten toimikausi on 1.4.2020–31.3.2022.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen 2) kiinnostus yliopiston tila-asioita kohtaan ja näkemys yliopiston tilaratkaisujen kehittämiseksi 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae Luonnontieteellisen keskusmuseon johtokuntaan!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Luonnontieteellinen keskusmuseo vastaa luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja näytteillepanosta sekä näihin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi keskusmuseon tehtävänä on:

1) tehdä erityisaloihinsa liittyvää tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta 2) toimia laaja-alaisena ajoitus- ja isotooppimenetelmien osaajana 3) toimia alansa asiantuntijana yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa 4) tarjota kokoelmiaan erityisesti eläintieteen, geologian ja paleontologian sekä kasvi- ja sienitieteen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön; 5) koordinoida Suomen luonnontieteellisten museoiden ja kasvitieteellisten puutarhojen yhteistyötä

Keskusmuseolla on johtokunta, jonka tehtävänä on erityisesti:

1) käsitellä keskusmuseon toimeenpanosuunnitelma ja siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja budjetti 2) käsitellä laitoksen opetusohjelma 3) tehdä rehtorille esitys keskusmuseon johtajan ottamisesta ja nimetä varajohtaja toimikautensa ajaksi 4) päättää keskusmuseon sisäisestä rakenteesta 5) asettaa keskusmuseon kokoelmaohjausryhmä sekä tutkimus- ja opetusohjausryhmä. 6) ratkaista ne asiat, jotka johtaja on niiden tärkeyden tai laajakantoisuuden vuoksi saattanut johtokunnan käsiteltäväksi.

Johtokunta voi kuulla asiantuntijoita tehtäviä hoitaessaan.

Keskusmuseon johtokunnassa on yksi opiskelijajäsen ja hänellä yksi henkilökohtainen varajäsen. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Johtokunta kokoustaa noin 3-4 kertaa vuodessa. Johtokunnan hallintokieli on suomi, mikä tarkoittaa, että johtokunnan asiakirjat ovat suomeksi. Johtokunnan jäsenellä on kuitenkin oikeus käyttää kokouksissa suomea, ruotsia tai tarvittaessa jotain muuta kieltä.

Etsimme nyt yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä kaudelle 1.4.2020-31.3.2022. Opiskelijajäsenen tulee olla Helsingin yliopiston läsnäoleva opiskelija.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi. Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus Luonnontieteellisen keskusmuseon toimintaa kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta, 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae Tutkijakollegiumin johtokuntaan!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtokuntaan haetaan yhtä jatko-opiskelijajäsentä ja hänelle henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 1.4.2020-31.3.2022. Jatko-opiskelijajäsenten tulee olla Helsingin yliopiston läsnäoleva jatko-opiskelija.

Tutkijakollegium on Helsingin yliopiston erillinen laitos, jonka tehtävänä on: 1) harjoittaa korkeatasoista humanistis-yhteiskuntatieteellistä tutkimusta 2) harjoittaa ja edistää tieteiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä yliopiston tiedekuntien, laitosten ja muiden yksiköiden sekä muiden yliopistojen kanssa 3) kehittää ja ylläpitää edustamiensa alojen kansainvälisiä suhteita ja edistää suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä näkyvyyttä.

Tutkijakollegiumin toiminta kattaa humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet, teologian, oikeustieteen ja käyttäytymistieteet, mutta se voi tukea myös muiden alojen kysymyksenasettelultaan ihmistieteellistä tutkimusta. Tutkijakollegium edistää erityisesti tieteenalojen rajoja ylittävää sekä tieteen menetelmiä ja teoreettisia taustaoletuksia koskevaa tutkimusta.

Tutkijakollegiumin johtokunnan tehtävänä on mm. ohjata ja valvoa laitoksen toimintaa ja taloutta, päättää laitoksen tutkimusteemoista, tehdä esitys jäsenten valinnasta tutkijakollegiumin tieteelliseen neuvottelukuntaan sekä johtajan viran täyttämisestä, nimittää ja ottaa laitoksen tutkijat ja muu henkilöstö sekä asettaa tarvittaessa laitokselle johtoryhmä tai muita valmistelevia elimiä ja tarvittaessa hyväksyä laitokselle työjärjestys. Tutkijakollegiumin hallintokieli on suomi, mikä tarkoittaa, että johtokunnan asiakirjat ovat suomeksi. Johtokunnan jäsen voi kuitenkin käyttää kokouksissa suomea, ruotsia tai tarvittaessa muuta kieltä.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus Tutkijakollegiumin toimintaa kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae Aleksanteri-instituutin johtokuntaan!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Etsimme nyt yhtä varsinaista jäsentä ja yhtä varajäsentä Aleksanteri-instituutin johtokuntaan kaudelle 1.4.2020-31.3.2022! Opiskelijaedustajien tulee olla Helsingin yliopiston läsnäolevia opiskelijoita.

Aleksanteri-instituutti on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan osasto. Se kehittää, toteuttaa ja koordinoi Venäjää, Itäistä Eurooppaa ja Keski-Aasiaa koskevaa monitieteistä tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Pääpaino on yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä.

Aleksanteri-instituutin johtokunta edistää instituutin tehtävää tukevaa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Johtokunnassa opiskelijoita edustaa varsinainen jäsen ja varajäsen. Johtokunnan opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Johtokunnan kokouskieli on suomi.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus Aleksanteri-instituutin toimintaa kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.  

Hae Ruralia-instituutin johtokuntaan!

Hakuaika:

17.2.2020 - 4.3.2020

Kuvaus:

Haemme nyt yhtä varsinaista jäsentä ja yhtä varajäsentä Ruralia-instituutin johtokuntaan kaudelle 1.4.2020–31.3.2022. Varsinaisen jäsenen tulee olla läsnäoleva maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelija ja varajäsenen läsnäoleva valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelija.

Mistä on kyse?

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osasto, johon kuuluvat Mikkelin ja Seinäjoen toimipaikat. Instituutti tarkastelee kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen muuttuvaa suhdetta maaseudun näkökulmasta. Tutkimustietoa soveltavana asiantuntijakumppanina instituutti hyödyntää koko Helsingin yliopiston osaamista. Instituutti toteuttaa tehtäväänsä tekemällä tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta ja osallistumalla opetuksen antamiseen, kehittämällä ratkaisuja yrittäjyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, verkostoitumalla ja rakentamalla avoimia oppimisympäristöjä sekä edistämällä osuustoiminnan tutkimus- ja opetusalaa.

Ruralia-instituutilla on johtokunta, johon kuuluu kaksitoista (12) jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenistä kaksi edustaa kummankin toimipaikan alueita ja kaksi muita keskeisiä yhteistyötahoja. Johtokunta kehittää puheenjohtajansa johdolla ja yhteistyössä instituutin johtajan kanssa instituutin toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian, tiedekunnan toimeenpanosuunnitelman ja instituutin toimintasuunnitelman mukaisesti.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 1. käsitellä instituutin toimintasuunnitelma, henkilöstösuunnitelma ja budjetti sekä toimintakertomus, 2. edistää instituutin tehtävää tukevaa tutkimusta ja opetusta Helsingin yliopistossa sekä niiden yhteiskunnallista vuorovaikutusta, ja 3. tehdä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaanille esitys toimipaikkojen neuvottelukuntien asettamisesta.

Ruralia-instituutin hallintokieli on suomi, mikä tarkoittaa, että johtokunnan asiakirjat ovat suomeksi. Johtokunnan jäsenellä on kuitenkin oikeus käyttää kokouksissa suomea, ruotsia tai tarvittaessa jotain muuta kieltä.

Miten hakea?

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään 4.3.2020 osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus Ruralia-instituutin toimintaa kohtaan ja näkemys toiminnan kehittämiseksi, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta, ja 4) yhteys tiedekunta- tai ainejärjestöihin.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.