Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae yliopiston kestävyys ja vastuullisuus -toimikuntaan!

Hakuaika:

11.11.2019 - 25.11.2019

Kuvaus:

Etsimme yhtä opiskelijajäsentä ja hänelle yhtä varajäsentä Helsingin yliopiston kestävyys ja vastuullisuus -toimikuntaan kaudelle 1.1.2020–31.12.2020.

Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta johtaa yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden ohjelman linjausten valmistelua ja toteutusta. Tavoitteena on tuoda HY:n kestävyyden ja vastuullisuuden kokonaisuus tiiviimmin osaksi jo olemassa olevien toimikuntien ja muiden kokoonpanojen toimintaa – tämä on siis tilaisuus ohjata koko yliopistoa kestävään suuntaan!

Toimikunta mm. laatii pitkän aikavälin tavoitteet ohjaamaan yliopiston oman toiminnan vastuullisuutta ja kestävyyttä seuraavan strategiakauden aikana sekä luo kestävyyden ja vastuullisuuden toimintamallin ja suunnitelman toiminnan seurannasta ja raportoinnista. Kestävyys ja vastuullisuus -toimikunta tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUSin kanssa. Lisätietoa HELSUSin toiminnasta löydät osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/helsus-kestävyystieteen-instituutti.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään maanantaihin 25.11.2019 kello 12.00 mennessä osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus kestävyyden ja vastuullisuuden teemoja kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta. Toimikunnan kokouskieli on suomi.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Hae tieteellisen neuvoston jatko-opiskelijajäseneksi!

Hakuaika:

11.11.2019 - 25.11.2019

Kuvaus:

Etsimme yhtä varsinaista jatko-opiskelijajäsentä tieteellisen neuvoston jäseneksi kaudelle 2020–2021. Jatko-opiskelijajäsenen on oltava Helsingin yliopiston läsnäoleva jatko-opiskelija.

Tieteellinen neuvosto (TINE) on yliopiston sisäinen asiantuntijaelin, jonka kehittää yliopiston yhteisiä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimustoimintaan liittyviä asioita. Neuvosto seuraa tutkimusta koskevien tavoitteiden, toimenpiteiden ja tuloksellisuuden toteutumista. Se käsittelee mm. tohtorikoulutusta, tutkijanuraa, tutkimusinfrastruktuureita, strategisia tutkimusalueita, tutkimuksen arviointia sekä tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja tutkimustoimintaan pohjautuvaan yritysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

Tieteellinen neuvosto voi perustaa jaoksia ja kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Neuvosto kokoustaa kuusi kertaa lukuvuoden aikana, ja sen pääasiallisena kielenä on suomi.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään maanantaihin 25.11.2019 kello 12.00 mennessä osoitteessa www.halloped.fi. Hakemusten arviointiin osallistuu myös Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat (HYVÄT) ry.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus tieteellisen neuvoston toimintaa kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Hae Svenska verksamhetsnämndeniin (ruotsinkielisten asioiden lautakunta)!

Hakuaika:

11.11.2019 - 25.11.2019

Kuvaus:

Svenska verksamhetsnämndeniin eli ruotsinkielisten asioiden lautakuntaan haetaan kahta opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaisia varajäseniä toimikaudelle 1.1.2020–31.12.2021.

Svenska verksamhetsnämnden kehittää yliopiston ruotsinkielistä opetusta, antaa lausuntoja ruotsinkielisestä opetuksesta ja toiminnasta ja osallistuu ruotsinkielisen korkeakoulutuksen yhteensovittamiseen kansallisesti. Lautakunta myös kehittää Helsingin yliopiston ja allianssikorkeakoulujen (Svenska handelshögskolan ja Arcada) välistä yhteistyötä.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään maanantaihin 25.11.2019 kello 12.00 mennessä osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus ruotsinkielistä korkeakoulutusta kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta. Toimikunta toimii ruotsin kielellä.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Hae opiskelijaedustajaksi opintoasiainneuvostoon!

Hakuaika:

11.11.2019 - 25.11.2019

Kuvaus:

Haemme yhtä opiskelijaedustajaa yliopiston opintoasiainneuvostoon kaudelle 2020–2021.

Opintoasiainneuvosto ONE on yliopiston ylin opintosektorin toimikunta. Sen tehtävänä on erityisesti yliopiston koulutukseen liittyvien strategisten linjausten valmistelu ja seuranta sekä opetuksen ja oppimisen laadun edistäminen ja seuraaminen. Opintoasiainneuvosto kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuussa, ja sen pääasiallisena kokouskielenä on suomi.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään maanantaihin 25.11.2019 kello 12.00 mennessä osoitteessa www.halloped.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus opetuksen ja oppimisen kehittämistä ja laadunhallintaa kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Hae Helsinki Graduate School of Economicsin johtokuntaan!

Hakuaika:

11.11.2019 - 25.11.2019

Kuvaus:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Svenska Handelshögskolans Studentkår avaavat 11.11.2019 haun opiskelijaedustajiksi Helsinki Graduate School of Economicsin johtokuntaan kaudelle 2020–2021. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin taloustieteen maisteri- tai tohtorivaiheen opiskelijat. Opiskelijajäsenellä ei ole varajäsentä. Muut johtokuntaan valitut jäsenet ovat pääasiassa suomenkielisiä.

Johtokunnan tehtävinä on ohjata ja valvoa Helsinki GSE:n taloutta, sekä neuvoa tutkimuksen ja opetuksen suunnittelussa. Lisäksi se hyväksyy toimintakertomuksen, nimittää johtokunnan edustajat rekrytointiprosesseihin sekä kutsuu jäsenet kansainväliseen tieteelliseen ohjausryhmään ja kansalliseen ohjausryhmään.

Haku aukeaa 11.11.2019 klo 12.00 ja päättyy 25.11.2019 klo 12.00, mihin mennessä hakemusten tulee olla palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti oman yliopiston ylioppilaskunnan kautta. AYY:n ja HYYn hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.halloped.fi/fi oman yliopiston alta. SHS:n hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen ansokan@shs.fi.

Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Svenska Handelshögskolans Studentkårin käyttöön.

Valinnassa noudatetaan ylioppilaskuntien ohjesääntöjen lisäksi hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakia.

Valintakriteerit Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja koulutusohjelma.

Valinnan perusteena käytetään kiinnostusta tehtävään, osoitettua tietämystä toimielimen toiminnasta ja sitoutumista koko toimikaudeksi. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimimisesta, sekä yhteys opiskelijajärjestöihin tai muulla tavoin osoitettu yhteys muihin opiskelijoihin.

Lisätietoja: koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, 050-3255202, jenna.sorjonen@hyy.fi

Hae ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikuntaan!

Hakuaika:

11.11.2019 - 25.11.2019

Kuvaus:

Haemme yhtä varsinaista jäsentä ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikuntaan kaudelle 1.1.2020–31.12.2021.

Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan tehtävänä on huolehtia ihmistieteitä edustavan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä Helsingin yliopistossa, ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan ihmistieteellisen tutkimuksen eettisyyden kehittymistä esimerkiksi seuraamalla ja koordinoimalla tutkimuseettistä koulutusta. Toimikunta myös opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja auttaa tutkimuseettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista.

Hakijoilta odotetaan tutkimusetiikan hyvää tuntemusta, erinomaista suomen kielen taitoa ja mahdollisuutta sitoutua toimikunnan työhön. Toimikunta kokoontuu kerran kuussa kolmen tunnin kokoukseen, joka vaatii osallistujilta myös valmistelevaa työtä. Hakijoiden tausta voi olla mistä tahansa ei-lääketieteellisestä ihmistieteestä ja hakijan tulee olla humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun opiskelija.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään maanantaihin 25.11.2019 kello 12.00 mennessä osoitteessa www.halloped.fi. Hakemusten arviointiin osallistuu myös Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat (HYVÄT) ry.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus tutkimuseettisiä kysymyksiä kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Lisätietoja tehtävästä antavat koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi sekä toimikunnan sihteeri, tutkimushallinnon asiantuntija Riikka Palonkorpi, riikka.palonkorpi(at)helsinki.fi.

Hae ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikuntaan!

Hakuaika:

11.11.2019 - 25.11.2019

Kuvaus:

Haemme yhtä varsinaista jäsentä ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikuntaan kaudelle 1.1.2020–31.12.2021.

Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan tehtävänä on huolehtia ihmistieteitä edustavan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä Helsingin yliopistossa, ohjata lausunnoillaan ja toiminnallaan ihmistieteellisen tutkimuksen eettisyyden kehittymistä esimerkiksi seuraamalla ja koordinoimalla tutkimuseettistä koulutusta. Toimikunta myös opastaa tutkimuseettisissä kysymyksissä ja auttaa tutkimuseettisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista.

Hakijoilta odotetaan tutkimusetiikan hyvää tuntemusta, erinomaista suomen kielen taitoa ja mahdollisuutta sitoutua toimikunnan työhön. Toimikunta kokoontuu kerran kuussa kolmen tunnin kokoukseen, joka vaatii osallistujilta myös valmistelevaa työtä. Hakijoiden tausta voi olla mistä tahansa ei-lääketieteellisestä ihmistieteestä ja hakijan tulee olla humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun opiskelija.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään maanantaihin 25.11.2019 kello 12.00 mennessä osoitteessa www.halloped.fi. Hakemusten arviointiin osallistuu myös Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat (HYVÄT) ry.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus tutkimuseettisiä kysymyksiä kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Lisätietoja tehtävästä antavat koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi sekä toimikunnan sihteeri, tutkimushallinnon asiantuntija Riikka Palonkorpi, riikka.palonkorpi(at)helsinki.fi.