Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

STYRGRUPPEN FÖR SVENSKSPRÅKIGT CENTRUMCAMPUSSAMARBETEredigerad %Y-06-19 kl. 19:04

Organization

Term:

Manager :

Styrgruppen för svenskspråkigt centrumcampussamarbete har till uppgift att utveckla och samordna den svenskspråkiga och tvåspråkiga verksamhet som fakulteterna bedriver var för sig och tillsammans. Detta kan ske exempelvis i form av informationsspridning, kurssamarbete över enhetsgränser samt genom ordnande av campusmöten och -seminarier. Varje fakultet på campus finns representerad i gruppen och fakultetsrepresentanterna ansvarar för att sprida informationen bland sina kolleger på respektive fakultet. Dessutom representeras studenterna av två medlemmar och deras suppleanter i styrgruppen. Styrgruppen sammanträder i regel två gånger per termin.

Till styrgruppen söks nu en (1) ordinarie studentrepresentant samt en (1) suppleant för slutet av styrgruppens mandatperiod, dvs. kalenderåret 2017. Studentrepresentanterna, som kan vara studerande på vilken som helst fakultet/enhet vid centrumcampus, representerar de svenskspråkiga studenterna på campus i styrgruppen.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter