Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Direktionen för Helsingfors universitets IT-centerredigerad %Y-06-19 kl. 18:58

Organization

Term:

2016-01-01 - 2018-03-31

Manager :

Helsingfors universitets IT-center är en fristående enhet som leder universitetets IT-sektor, ansvarar för centraliserade datasäkerhetstjänster och den strategiska planeringen av IT-verksamheten samt producerar centraliserade IT-tjänster som stöder universitetets grundläggande uppgifter.

Till uppgifterna för IT-centrets direktion hör speciellt att

 1. behandla IT-centrets målprogram med tillhörande personalplan och budget;
 2. besluta om IT-arkitekturer och -standarder för hela universitetet;
 3. fastställa IT-centralens verksamhetsberättelse;
 4. göra förslag till rektor om anställning av informationsförvaltningsdirektör och utse en vice direktör för mandatperioden;
 5. besluta om IT-centralens arbetsordning;
 6. godkänna centrala planer och projekt rörande universitetets informationsteknik;
 7. dra upp de centrala riktlinjerna för informationsteknikens utveckling;
 8. övervaka och utveckla IT-tjänsternas kvalitet;
 9. besluta om principerna för prissättning av tjänster;
 10. ställa upp verksamhets- och resultatmätare samt mängd- och kvalitetsmål för IT-sektorn;
 11. behandla användarreglerna för universitetets informationsteknik och andra bestämmelser av permanent karaktär som rör informationstekniken och datasäkerheten på hela universitetet och som fastställs av rektor; samt
 12. avgöra sådana ärenden som informationsförvaltningsdirektören överfört till direktionen för behandling på grund av att de är vittsyftande eller principiellt viktiga.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter