Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Halloped-ansökningssystem

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoredigerad %Y-11-13 kl. 10:53

Organization

Itä-Suomen yliopisto - Filosofinen tiedekunta

Term:

2012-01-01 - 2012-12-31

Manager :

Kari Korhonen, kari.korhonen@uef.fi

Tiedekuntaneuvostoon kuuluu hallituksen päätöksen mukaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä kalenterivuotta, opiskelijajäsenet valitaan kuitenkin kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja sihteerinä tiedekunnan johtava hallintopäällikkö. Hallintojohtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. (Hallintojohtosääntö 11 §)

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

käsitellä tiedekunnan taloutta ja hallintoa koskevia kysymyksiä sekä ehdotuksia tiedekunnan talousarvioksi ja tiedekunnan strategiseksi henkilöstösuunnitelmaksi; päättää tiedekunnan sisäisestä rakenteesta siltä osin kuin tehtävä ei kuulu yliopiston hallitukselle; arvioida ja kehittää tiedekunnassa annettavaa opetusta ja tutkimusta; päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta; päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä; arvioida opetustehtävää hakeneiden opetustaitoa; määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella sekä antaa päätös tässä mainittua opintosuoritusta koskevaan oikaisupyyntöön ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä; käsitellä tiedekunnan vuosikertomus ja päättää toimenpiteistä, joihin vuosikertomus antaa aihetta; hyväksyä esitys professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä sekä päättää siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan; valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta sekä tehdä rehtorille ehdotus tehtävään valittavasta; hyväksyä tiedekunnan yli kolmevuotisen opetus- ja tutkimustehtävän tehtäväala ja tehtävämääritys; päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijoista; sekä antaa kunniatohtorin arvo.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter