Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Styrgruppen för undervisningens digitaliseringredigerad %Y-05-19 kl. 20:49

Organization

Term:

2020-06-01 - 2021-12-31

Manager :

Vid Helsingfors universitet bildas två nya styrgrupper för att stöda universitetets strategienliga utvecklingsåtgärder för undervisning och forskning med hjälp av digitalisering. Under de kommande åren satsar universitetet på sådana undervisnings- och forskningsutvecklingsprojekt som universitetsgemenskapsmedlemmarna upplever vara viktiga alltså vars framgång eller åstadkommande är viktiga för undervisningens och forskningens framtid.

Styrgruppen för undervisningens digitalisering har främst tre uppgifter: 1) fungera som en beredande sakkunniggrupp som ger prioriterings- och beslutsförslag för utvecklandet av undervisningsförutsättningarna på universitetsnivå (när utvecklandet av dem märkbart kräver och drar nytta av digitalisering). 2) bedömning av universitetets investeringsförmåga (så att digitaliseringen befrämjas undervisningslett, inte med datasystemen i förgrunden) 3) ta ställning till projekten i fakulteternas uppföljningsportfölj eller övriga digitaliseringsprojekt vid övriga enheter (och eventuellt utvidgande av dem till universitetsnivå)

Digitaliseringsgruppens uppgift är även att ansvara för att digivisionen som utarbetas på nationell nivå utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt vid HU.

I styrgruppen för undervisningens digitalisering representeras studenterna av en medlem.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter