Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Unisports direktionredigerad %Y-11-08 kl. 15:00

Organization

Term:

2014-09-08 - 2014-12-31

Manager :

UniSport har till uppgift att:

 1. erbjuda studerande och personal vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet lättillgängliga, mångsidiga, högklassiga och förmånliga motionstjänster, så att det ska vara lätt för alla att hitta en egen motionsgren och utöva den;
 2. uppmuntra universitetsfolket till att vårda sitt välbefinnande med hjälp av motion;
 3. främja en motionsvänlig anda på universiteten;
 4. samarbeta med olika enheter vid universiteten för att motionen ska kunna användas som stöd för forskning och undervisning;
 5. erbjuda motionstjänster åt andra universitet och i begränsad omfattning även åt utomstående;
 6. göra universiteten mera attraktiva och konkurrenskraftiga vid rekryteringen av studerande och personal utomlands.

UniSport har en direktion med nio medlemmar. Direktionens mandatperiod är fyra år, dock så, att studentrepresentanterna väljs för en tvåårsperiod. Studentkåren vid Helsingfors universitet utser en representant i direktionen.

Till direktionens särskilda uppgifter hör att:

 1. styra och övervaka UniSports verksamhet och ekonomi;
 2. godkänna planer rörande UniSports verksamhet, ekonomi och personal;
 3. godkänna riktlinjerna för UniSports verksamhet och centrala projekt;
 4. godkänna UniSports avgiftsprinciper;
 5. godkänna UniSports verksamhetsberättelse;
 6. utse en biträdande chef för UniSport för mandatperioden; samt
 7. godkänna UniSports arbetsordning.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter