Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Styrelsen för Helsingfors universitets forskarkollegiumredigerad %Y-06-19 kl. 19:11

Organization

Term:

2014-04-01 - 2015-12-31

Manager :

Till styrelsen för Helsingfors universitets forskarkollegium söks en forskarstuderande och en personlig suppleant för hen för perioden 3.4.2014–31.12.2015. Forskarkollegiet är en fristående institution vid Helsingfors universitet vars uppgifter är att:

• idka högklassig humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning • utöva och främja samarbete och tvärvetenskaplig växelverkan mellan universitetets fakulteter, institutioner och andra enheter samt med andra universitet • utveckla och upprätthålla internationella relationer inom de discipliner som kollegiet företräder och arbeta för den inhemska forskningens internationella synlighet.

Forskarkollegiets verksamhet omfattar humaniora, samhällsvetenskaper, teologi, juridik och beteendevetenskaper, men det kan även stöda forskning med humanistiska frågeställningar inom andra discipliner. Kollegiet stöder särskilt tvärvetenskaplig forskning och forskning som berör vetenskapliga metoder och teoretiska bakomliggande hypoteser.

Forskarkollegiets styrelse har bl.a. till uppgift att styra och övervaka institutionens verksamhet och ekonomi, besluta om dess forskningsteman, göra framställningar om val av medlemmar i forskarkollegiets vetenskapliga delegation och tillsättning av direktörstjänsten, utse och anställa forskare och annan personal vid institutionen samt vid behov tillsätta en ledningsgrupp eller andra beredande organ och vid behov godkänna institutionens arbetsordning.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter