Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Styrelsen för Språkcentretredigerad %Y-11-28 kl. 13:03

Organization

Term:

2016-05-26 - 2018-03-31

Manager :

Språkcentret är en fristående institution vid Helsingfors universitet. Centret har bl.a. till uppgift att ge undervisning i språk och kommunikation, att ägna sig åt forskning i anslutning till området samt att utveckla språkundervisning, läromedel och mångsidiga inlärningsformer. Dessutom anordnar Språkcentret språkprov och utfärdar språkintyg i anslutning till studierna samt erbjuder språkundervisnings-, översättnings- och språkgranskningstjänster.

Språkcentret har en styrelse som tillsätts av rektor. Till dess uppgifter hör bl.a. att behandla målprogrammet med tillhörande personalplan och budget, att fastställa verksamhetsberättelsen, ge rektor förslag om anställning av direktör och utse en vice direktör för mandatperioden samt att godkänna Språkcentrets arbetsordning. Styrelsen har nio medlemmar, av vilka två utses bland studenterna.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter