Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Direktionen för Nationalbiblioteketredigerad %Y-01-22 kl. 20:57

Organization

Term:

2016-04-28 - 2018-03-31

Manager :

Nationalbiblioteket är en fristående institution vid Helsingfors universitet som ansvarar för att bevara och tillgängliggöra det publicerade kulturarvet, fungerar som vetenskapligt forskningsbibliotek och som nationell kulturinstitution samt som serviceenhet för de riksomfattande biblioteksnättjänsterna. Nationalbibliotekets direktion leder och främjar bibliotekets verksamhet, fastställer verksamhets- och ekonomiplaner samt beslutar i andra vittomfattande frågor som berör Nationalbiblioteket.

En ordinarie studentmedlem och hens personlig suppleant representerar universitetets studenter vid direktionen.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter