Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Universitetskollegiet – Humanistika fakultetenredigerad %Y-09-13 kl. 10:24

Organization

Term:

2018-01-01 - 2019-12-31

Manager :

Universitetskollegiet har till uppgift att:

  • besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid
  • utse de utomstående medlemmarna i universitets styrelse
  • fastställa valet av de styrelsemedlemmar som utses av grupperna i universitetssamfundet
  • entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan
  • välja revisorer för universitetet
  • fastställa universitetets bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn
  • besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor
  • välja kansler
  • sammanträda minst två gånger om året för att diskutera sådana viktiga frågor som gäller hela universitetet.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter