Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Bli representant för doktorander i styrgruppen för digitaliseringen av forskning!redigerad %Y-06-05 kl. 13:53

Organ

Styrgruppen för digitalisering av forskning

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2020-05-19

Ansökningstid

2020-05-19 - 2020-05-27

Verksamhetsperiod

2020-06-01 - 2022-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Vill du vara med och skapa en vision om hur forskningens öppenhet, effektivitet och övriga strategienliga mål förverkligas samt representera doktorandernas synpunkter om forskningsutveckling och följa digitaliseringen av Finlands största universitet från en utsiktspunkt? Bli representant för doktorander i universitetets nya styrgrupp Vetenskapens och kunskapens infrastrukturer - digitalisering av forskning!

Vid Helsingfors universitet bildas två nya styrgrupper för att stöda universitetets strategienliga utvecklingsåtgärder för undervisning och forskning med hjälp av digitalisering. Under de kommande åren satsar universitetet på sådana undervisnings- och forskningsutvecklingsprojekt som universitetsgemenskapsmedlemmarna upplever vara viktiga alltså vars framgång eller åstadkommande är viktiga för undervisningens och forskningens framtid.

Styrgruppen för forskningsdigitalisering har främst tre uppgifter: 1) fungera som en beredande sakkunniggrupp som ger prioriterings- och beslutsförslag för utvecklandet av undervisningsförutsättningarna på universitetsnivå (när utvecklandet av dem märkbart kräver och drar nytta av digitalisering). 2) bedömning av universitetets investeringsförmåga (så att digitaliseringen befrämjas undervisningslett, inte med datasystemen i förgrunden) 3) ta ställning till projekten i fakulteternas uppföljningsportfölj eller övriga digitaliseringsprojekt vid övriga enheter (och eventuellt utvidgande av dem till universitetsnivå)

Digitaliseringsgruppens uppgift är även att ansvara för att digivisionen som utarbetas på nationell nivå utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt vid HU.

I styrgruppen för digitalisering av forskning representeras doktoranderna av en medlem som vi söker med den här annonsen. Studentmedlemmarnas mandatperiod börjar omedelbart och utgår den 31.12.2022.

Fritt formulerade ansökningar riktade till studentkårens styrelse ska skickas senast onsdagen den 27 maj 2020 på adressen www.halloped.fi.

Studentkåren efterlyser sökande med mångsidiga bakgrunder. Meriterande för den sökande är speciellt 1) motivation för att representera doktorandernas synpunkter i styrgruppen, 2) intresse för forskningsinfrastrukturer och digitalisering, 3) erfarenhet av motsvarande representantuppdrag för studenter eller doktorander

Mer information om uppdraget och ansökningen ger HUS sakkunniga för utbildningspolitik Jenna Sorjonen, tfn 050-3255202, e-post: jenna.sorjonen(at)hyy.fi.