Helsingin yliopisto

Halloped-ansökningssystem

Bli studentrepresentant i styrgruppen för undervisningens digitalisering!redigerad %Y-06-05 kl. 13:53

Organ

Styrgruppen för undervisningens digitalisering

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2020-05-19

Ansökningstid

2020-05-19 - 2020-05-27

Verksamhetsperiod

2020-06-01 - 2022-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Vill du vara med och skapa en vision om hur undervisningens öppenhet, forskningsbasering och övriga strategienliga mål förverkligas samt representera medstudenternas synpunkter om undervisningsutveckling och följa digitaliseringen av Finlands största universitet från en utsiktspunkt? Bli studentrepresentant i universitetets nya Datoriserad utbildning- undervisningens digitalisering-styrgruppen!

Vid Helsingfors universitet bildas två nya styrgrupper för att stöda universitetets strategienliga utvecklingsåtgärder för undervisning och forskning med hjälp av digitalisering. Under de kommande åren satsar universitetet på sådana undervisnings- och forskningsutvecklingsprojekt som universitetsgemenskapsmedlemmarna upplever vara viktiga alltså vars framgång eller åstadkommande är viktiga för undervisningens och forskningens framtid.

Styrgruppen för undervisningens digitalisering har främst tre uppgifter: 1) fungera som en beredande sakkunniggrupp som ger prioriterings- och beslutsförslag för utvecklandet av undervisningsförutsättningarna på universitetsnivå (när utvecklandet av dem märkbart kräver och drar nytta av digitalisering). 2) bedömning av universitetets investeringsförmåga (så att digitaliseringen befrämjas undervisningslett, inte med datasystemen i förgrunden) 3) ta ställning till projekten i fakulteternas uppföljningsportfölj eller övriga digitaliseringsprojekt vid övriga enheter (och eventuellt utvidgande av dem till universitetsnivå)

Digitaliseringsgruppens uppgift är även att ansvara för att digivisionen som utarbetas på nationell nivå utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt vid HU.

I styrgruppen för undervisningens digitalisering representeras studenterna av en medlem som vi söker med den här annonsen. Studentrepresentanternas mandatperiod börjar omedelbart och utgår den 31.12.2022.

Fritt formulerade ansökningar riktade till studentkårens styrelse ska skickas senast onsdagen den 27 maj 2020 på adressen www.halloped.fi.

Studentkåren efterlyser sökande med mångsidiga bakgrunder. Särskilt meriterande för den sökande är: 1) motivation för att representera studenternas synpunkter i styrgruppen, 2) intresse för undervisningens digitalisering, 3) erfarenhet av studentrepresentantskap, att vara studieansvarig eller övrig studentintressebevakning 4) kontakt till fakultets- eller ämnesföreningar.

Mer information om uppdraget ger HUS sakkunniga för utbildningspolitik Jenna Sorjonen, tfn 050-3255202, e-post: jenna.sorjonen(at)hyy.fi.