Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Delegationen för Studenthälsan (SHVS)redigerad %Y-11-14 kl. 12:01

Organization

Term:

2021-01-01 - 2022-12-31

Manager :

Sedan SHVS utvidgningars 1.1.2021 har yrkeshögskolorna och studentkårerna platser i delegationen så att ordinarie- och suppleantplatserna roterar. I följande mandatperiod 2023-24 har ÅAS en suppleantplats, då har SHS som andra svenskspråkig kår att ha en ordinarieplats.

Medlemmarna i delegationen utses för två kalenderår i taget.

Delegationen sammanträder två gånger per år, till vårmöte och höstmöte. Vid vårmötet behandlas bl.a. styrelsens verksamhetsberättelse och fastställs bokslutet. Vid höstmötet fastställs budgeten och godkänns verksamhetsplanen, väljs vid behov ordförande och vice ordförande för delegationen samt sekreterare och vissa medlemmar, och väljs vid behov ordförande och vice ordförande för styrelsen samt övriga styrelsemedlemmar.

Representanten jobbar tätt med ÅAS styrelse och anställda för att bäst kunna intressebevaka medlemmarnas vård och service i delegationen.

Finlands Studentkårs förbund väljer formellt representanterna. ÅAS ska föreslå två personer av olika könstillhörighet till delegationen, kandidaterna kan rangordnas i första och andra förslagsrum.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter