Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Delegationen för Åbo Akademi i Vasaredigerad %Y-09-26 kl. 08:25

Organization

Term:

Manager :

I enlighet med ÅA:s ledningsinstruktion har rektor för ÅA i Vasa och delegationen följande uppgifter:

15 § Rektor för Åbo Akademi i Vasa och delegationen för Åbo Akademi i Vasa

Styrelsen utser på förslag av rektor en av professorerna vid enheterna i Vasa att fungera som rektor för Åbo Akademi i Vasa och som ordförande för delegationen för Åbo Akademis enheter i Vasa. Uppdraget som rektor för Åbo Akademi i Vasa upphör då rektor avgår. Rektor för Åbo Akademi i Vasas placeringsort är Vasa. Till rektors i Vasa uppgifter hör att utveckla samhällskontakterna för Åbo Akademi i Vasa och att sköta övriga av rektor anvisade uppgifter. Rektor tillsätter en delegation för Åbo Akademi i Vasa för en mandatperiod på två år. Delegationen har utöver ordföranden minst 6 och högst 9 medlemmar av vilka minst två är externa och minst en representant för de studerande.

Alla studerande som studerar vid en utbildning i Vasa och är intresserade av lokala frågor och att föra fram studerandes röst är välkomna att söka platserna.

Studenterna brukar representeras av två personer, gärna från olika fakulteter eller studieinriktningar.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter