Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Delegationen för Åbo Akademi i Vasaredigerad %Y-04-26 kl. 11:06

Organization

Term:

Manager :

Delegationen för Vasa har en tvåårig mandatperiod som sammanfaller med fakultetsrådens. I enlighet med ÅAS valordning för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltning väljer fullmäktige representanterna. Inför förra mandatperioden föreslog ÅAS att man väljer två studentrepresentanter till gruppen för att få bred representation då tre fakulteter har verksamhet i Vasa. ÅA meddelar att det är önskvärt att fortsätta med två studerande i gruppen. Alla studerande som studerar vid en utbildning i Vasa och är intresserade av lokala frågor och att föra fram studerandes röst är välkomna att söka platserna.

I enlighet med ÅA:s ledningsinstruktion har rektor för ÅA i Vasa och delegationen följande uppgifter:

15 § Rektor för Åbo Akademi i Vasa och delegationen för Åbo Akademi i Vasa

Styrelsen utser på förslag av rektor en av professorerna vid enheterna i Vasa att fungera som rektor för Åbo Akademi i Vasa och som ordförande för delegationen för Åbo Akademis enheter i Vasa. Uppdraget som rektor för Åbo Akademi i Vasa upphör då rektor avgår. Rektor för Åbo Akademi i Vasas placeringsort är Vasa. Till rektors i Vasa uppgifter hör att utveckla samhällskontakterna för Åbo Akademi i Vasa och att sköta övriga av rektor anvisade uppgifter. Rektor tillsätter en delegation för Åbo Akademi i Vasa för en mandatperiod på två år. Delegationen har utöver ordföranden minst 6 och högst 9 medlemmar av vilka minst två är externa och minst en representant för de studerande.

De sittande studentrepresentanterna

Kajsa Karlsson

Medlem:
2016-12-31

Ej suppleanter

Jacob Storbjörk

Medlem:
2018-05-03 - 2019-07-31

Ej suppleanter

Rebecka Streng

Medlem:
2018-05-03 - 2019-07-31

Ej suppleanter

Oliver Back

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Ej suppleanter

Frans Villanen

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Ej suppleanter

Professorerna

Universitetets representanter