Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Universitetskollegietredigerad %Y-10-01 kl. 14:55

Organization

Term:

2022-01-01 - 2024-12-31

Manager :

Studentrepresentanterna till Åbo Akademis universitetskollegium för perioden 1.1.2022–31.12.2024 utses den 28.10. 2021 av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige. Åtta representanter med personliga suppleanter väljs.

Studentkårens valutskott söker personer av olika könstillhörigheter, studieinriktningar och studieskeden till uppgifterna. Det är möjligt att ställa upp fast man kommer att åka på utbyte eller bli utexaminerad före mandatperiodens slut.

UPPGIFTER OM UPPDRAGET Universitetskollegiets uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion: 1) besluta om antalet medlemmar i styrelsen och om styrelsens och dess medlemmars mandattid och arvoden, 2) utse de medlemmar till Åbo Akademis styrelse som inte är Åbo Akademis personal eller studeranden, 3) fastställa valet av de styrelsemedlemmar som utses av de grupper i Åbo Akademi som avses i universitetslagens 15 § 2 mom., 4) entlediga en styrelsemedlem från sitt uppdrag på styrelsens framställan, 5) välja revisorer för Åbo Akademi, 6) fastställa Åbo Akademis bokslut och verksamhetsberättelse samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och rektorn, 7) besluta om väckande av skadeståndstalan mot en styrelsemedlem, rektorn och revisor, 8) besluta om entledigande av en styrelsemedlem från sitt uppdrag i enlighet med universitetslagens 65 § 3 mom. 9) Vid behov samlas för att diskutera viktiga ärenden som berör hela Åbo Akademi.

Om universitetskollegiet uppgifter bestäms i 22 § universitetslagen.

I arbetsordning för universitetskollegiet beskrivs mer konkret om gruppens arbete, bland annat dialogen med Åbo Akademis styrelse. Förutom egentliga möten ordnas årligen en aftonskola med ÅA:s revisorer där bokslutet presenteras och diskuteras i större detalj.

I enlighet med valordning för val av studentrepresentanter i Åbo Akademis förvaltning, är en studentrepresentant en studerande som för studenternas talan i ÅA:s förvaltningsorgan. Studentrepresentantens uppdrag innefattar att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i sammanträden och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid ÅA.

INTRESSEANMÄLAN

Tiden för intresseanmälningar pågår 4.10.-17.10. kl. 23.59.
Intresseanmälningar skickas in elektroniskt via halloped.fi. Intresseanmälningen ska omfatta en motivering till varför du är intresserad av uppdraget och kort om vad du studerar och eventuella tidigare erfarenheter inom beslutsfattande eller intressebevakning. Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

Valutskottet intervjuar kandidaterna enskilt 19.10 och 20.10 och besluter därefter om förslag till val. De korta intervjuerna hålls via Zoom.

För mera information, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, petra@studentkaren.fi eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Oliver Back, fo@studentkaren.fi 040 1495353

De sittande studentrepresentanterna

Jens Back

Medlem:
2016-01-01 - 2018-12-31

Markus Heikkilä

Suppleant:
2016-01-01 - 2018-12-31

Mikael Leino

Medlem:
2016-01-01 - 2018-12-31

Pontus Lindroos

Suppleant:
2017-10-24 - 2018-12-31

Jonna Lindqvist

Medlem:
2016-01-01 - 2018-12-31

Julia Glantz

Suppleant:
2017-03-28 - 2018-12-31

Ida-maria Sola

Medlem:
2016-01-01 - 2018-12-31

Panda Eriksson

Suppleant:
2017-02-14 - 2018-12-31


Medlem:
Tills vidare

Alina Torbunova

Suppleant:
2018-09-26 - 2018-12-31

Felix von Renteln

Medlem:
2016-09-06 - 2018-12-31

Kati Systä

Suppleant:
2017-11-30 - 2018-12-31

Nadja Vesterinen

Medlem:
2017-10-24 - 2018-12-31

Meri Lindström

Suppleant:
2017-11-30 - 2018-12-31

Patrick Schubert

Medlem:
2017-11-30 - 2018-12-31

Richard Printz

Suppleant:
Tills vidare

Jonathan Nyström

Medlem:
2019-01-01 - 2021-12-31

Sebastian Sandström

Suppleant:
Tills vidare

Kati Systä

Medlem:
2019-01-01 - 2021-12-31

Pietari Kihlström

Suppleant:
2019-01-01 - 2021-12-31

Ina Laakso

Medlem:
2019-01-01 - 2021-12-31

Elisabeth Järnefelt

Suppleant:
2019-01-01 - 2021-12-31

Matilda Holmström

Medlem:
2019-01-01 - 2021-12-31

Kasper Kannosto

Suppleant:
2019-01-01 - 2021-12-31

Rebecka Streng

Medlem:
2019-01-01 - 2021-12-31

Emma Löfdahl

Suppleant:
2019-01-01 - 2021-12-31

Niklas Grönholm

Medlem:
2019-01-01 - 2021-12-31

Jacob Storbjörk

Suppleant:
2019-01-01 - 2021-12-31

Lina Sundell

Medlem:
2019-01-01 - 2021-12-31

Helmi Andersson

Suppleant:
2019-01-01 - 2021-12-31

John Eriksson

Medlem:
2019-01-01 - 2021-12-31

Miika Alhopuro

Suppleant:
2019-01-01 - 2021-12-31

Ej medlemmar

Sara Hagman

Suppleant:
2020-11-02 - 2021-12-31

Ej medlemmar

Alexander Kruglov

Suppleant:
2021-09-23 - 2021-12-31

Ej medlemmar

William Gräsbeck

Suppleant:
2019-10-24 - 2021-12-31

Professorerna

Universitetets representanter