Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Rådet för centret för livslångt lärande vid Åbo Akademiredigerad %Y-01-23 kl. 12:36

Organization

Term:

2023-01-01 - 2025-12-31

Manager :

Centret för livslångt lärande (CLL) vid ÅA ansvarar för livslångt och kontinuerligt lärande samt för samverkan med samhället. Till CLL:s område hör ÅA:s öppna universitet.

Om enheten och dess beslutsfattande skrivs det så här i ÅA:s instruktion för CLL: CLL är en särskild enhet vid Åbo Akademi med verksamhet i Åbo och Vasa.

CLL:s uppgift är att ansvara för och utveckla det livslånga och kontinuerliga lärandet vid Åbo Akademi samt främja samverkan gentemot det övriga samhället, inbegripet:

1)planera och anordna öppen universitetsundervisning,

2)planera och anordna fortbildning och specialiseringsutbildning,

3)främja och stöda Åbo Akademis insatser för livslångt och kontinuerligt lärande internt, nationellt och internationellt,

4)ta initiativ till utvecklingsprojekt knutna till kontinuerligt lärande, särskilt rörande regional utveckling,

5)delta i, av fakulteterna ledda, forskningsprojekt, samt

6)handha övriga uppgifter som faller inom dess uppgiftsområde.

CLL:s administration handhas av ett ledningsorgan (Rådet för livslångt lärande, härefter Rådet) samt en direktör och en eller flera vicedirektörer.

Rådet utses av rektor för Åbo Akademi på förslag av direktören för CLL. Rådet leds av prorektor för utbildning. Dess medlemmar inbegriper utöver prorektor för utbildning åtminstone direktören och en av vicedirektörerna för CLL, en representant för CLL:s personal, en dekan, en representant för Universitetsservice, en studerande samt två externa medlemmar som företräder branscher och områden av central betydelse för CLL:s verksamhet.

Samtliga medlemmar har en personlig suppleant. Rådets mandatperiod är tre år och det har en rådgivande och koordinerande funktion.

Dess uppgift är att:

1)stöda Åbo Akademis och CLL:s strategiska arbete gällande kontinuerligt lärande,

2)främja ÅA-internt och externt samarbete kring kontinuerligt lärande samt ta initiativ därtill, och

3)stöda CLL:s kvalitetsarbete.

ÅAS lediganslår nu platsen som medlem och som suppleant i rådet och hoppas att studerande från olika utbildningar och från båda orterna söker platserna.

Rådet kommer att träffas i zoom 4-5 gånger per år för kortare möten och därtill ha en seminariedag på plats en gång per år. Ämnen som kommer att behandlas är bland annat digitaliseringen av öppna universitetets och fortbildningens utbud, MOOC-kurser, CLL:s framtid och hur enheten bäst kan stöda ÅA-studerande också då de utexaminerats.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi.

De sittande studentrepresentanterna

Rita Hollsten

Medlem:
2023-02-01 - 2025-12-31

Jan Welroos

Suppleant:
2023-02-01 - 2025-12-31

Professorerna

Universitetets representanter