Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Grundutbildningsnämnden vid Åbo Akademiredigerad %Y-08-31 kl. 09:11

Organization

Term:

2015-01-01 - 2016-12-31

Manager :

Grundutbildningsnämndens uppgifter enligt ÅA:s ledningsinstruktion:

Grundutbildningsnämndens roll är rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift är att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet. Vicerektorn för utbildning fungerar som nämndens ordförande och direktören för forsknings- och utbildningsservice (FUS) ansvarar för beredningen av ärendena. Grundutbildningsnämnden består av 12 medlemmar. Nämnden utses av rektor på förslag av fakultetsråden. Varje fakultet föreslår två medlemmar med personliga suppleanter bland fakultetens utbildningslinjeansvariga. Studentkåren föreslår fyra studenter med personliga suppleanter så att varje fakultet har en studentrepresentant. Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att 1) ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten, 2) övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den, 3) uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud, 4) utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer, 5) uppgöra förslag till examensstadga, 6) ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin, 7) sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möten inkallas suppleanten.

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi.

De sittande studentrepresentanterna

Ken Snellman

Medlem:
2015-01-01 - 2016-12-31

Anna Englund

Suppleant:
2015-01-01 - 2016-12-31

Lennart Jern

Medlem:
2015-01-01 - 2016-12-31

Jennifer Lindholm

Suppleant:
2015-01-01 - 2016-12-31

Anna Nylund

Medlem:
2015-01-01 - 2016-12-31

Ellen Kackur

Suppleant:
2015-01-01 - 2016-12-31

Patrick Schubert

Medlem:
2017-01-01 - 2019-07-31

Anton Norrback

Suppleant:
2017-01-01 - 2019-07-31

Ida-maria Sola

Medlem:
2017-01-01 - 2019-07-31

Felix von Renteln

Suppleant:
2017-01-01 - 2019-07-31

Anna Nylund

Medlem:
2017-01-01 - 2019-07-31

Cecilia Björkqvist

Suppleant:
2017-01-01 - 2019-07-31

Pinja Lillrank

Medlem:
2017-01-01 - 2019-07-31

Jens Back

Suppleant:
2017-01-01 - 2019-07-31

Ej medlemmar

Alex Karlsson

Suppleant:
2015-01-01 - 2016-12-31

Ej medlemmar

Emilia Friis

Suppleant:
2018-05-03 - 2019-07-31

Ej medlemmar

Andreas Reipsar

Suppleant:
2019-02-12 - 2019-07-31

Ej medlemmar

Ann-Louise Hakalax

Suppleant:
2020-09-24 - 2021-07-31

Ej medlemmar

Måns Vikström

Suppleant:
2021-03-18 - 2021-07-31

Professorerna

Universitetets representanter