Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudierredigerad %Y-03-26 kl. 15:20

Organization

Term:

2021-08-01 - 2023-07-31

Manager :

FAKULTETSRÅDETS UPPGIFTER:

1) ansvara för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutveckling inom fakulteten,

2) utveckla fakultetens undervisning och forskning och fakultetens åtgärdsplan utgående från Åbo Akademis strategi och styrdokument,

3) diskutera förslag till budget för fakulteten,

4) besluta om verksamhets- och personalplan,

5) besluta om utbildnings- och undervisningsplanen,

6) till rektor ge förslag för rekrytering och anställning av professor och tenure track- professorer,

7) besluta om rekrytering och anställning av akademilektor och universitetslärare,

8) utse sakkunniga för docentansökningar, bedöma behörigheten och göra framställning om docenttitel,

9) fastställa examensstrukturer och lärandemål för examina och biämnen samt andra examensbestämmelser,

10) besluta om urvalsgrunder för studentantagningen och föreslå antal studerande för rektor som föredrar ärendet för styrelsen,

11) besluta om antagning inom forskarutbildningen,

12) fastställa bedömning och besluta i ärenden som gäller omprövning av bedömning av en avhandling inom forskarutbildningen,

13) göra framställning hos rektor om utbildningslinjer, magisterprogram och doktorandprogram.

Styrelsen kan i en instruktion gällande en särskild enhet (såsom Vasa Övningsskola) fastställa att fakultetsrådet inom en fakultet har ytterligare eller avvikande uppgifter som gäller den särskilda enheten.

Fakultetsrådet har rätt att delegera sina uppgifter till dekanen.

VALBARHET

Valbar som studentrepresentant till fakultetsrådet för pedagogik och välfärdsstudier är studerande med primär studierätt på fakulteten.

INTRESSEANMÄLAN

Intresseanmälningen ska omfatta en motivering samt en för uppdraget relevant kort meritförteckning. Utifrån intresseanmälningen och intervjun bereder Åbo Akademis Studentkårs valutskott ett förslag till val till fullmäktige.

UPPDRAGET

Studentrepresentantens uppdrag består av att bekanta sig grundligt med mötesärenden på förhand, delta aktivt i mötena och representera studerandesynvinkeln i beslutsfattandet samt hålla kontakt till medstuderande, andra studentrepresentanter och studentkåren. Studentrepresentanterna representerar alla studerande vid sin fakultet. Om ordinarie medlem inte kan gå på möte inkallas suppleanten.

För mera information, kontakta gärna valutskottets sekreterare, studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 02 215 4655 eller valutskottets ordförande, fullmäktigeordförande Oliver Back, fo@studentkaren.fi, 040 1495353

De sittande studentrepresentanterna

Ellen Kackur

Medlem:
2015-01-01 - 2016-12-31

Milja Ångerman

Suppleant:
2015-01-01 - 2016-12-31

Daniela Mård

Medlem:
2018-05-03 - 2019-07-31

Julia Liewendahl

Suppleant:
2018-05-03 - 2019-07-31

Wilma Fröjdö

Medlem:
2019-03-25 - 2019-07-31

Marianna Forsell

Suppleant:
2019-03-25 - 2019-07-31

Ville Arponen

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Julia Liewendahl

Suppleant:
2019-08-01 - 2021-07-31

Wilma Fröjdö

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Ayla Östergårds

Suppleant:
2019-08-01 - 2021-07-31

Ida Torsell

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Emma Snellman

Suppleant:
2019-08-01 - 2021-07-31

Marianna Forsell

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Mikael Johansson

Suppleant:
2019-08-01 - 2021-07-31

Julia Hurskainen

Medlem:
2019-08-01 - 2021-07-31

Otto Väärä

Suppleant:
2019-08-01 - 2021-07-31

Marie Lövholm

Medlem:
2021-08-01 - 2023-07-31

Pia Enberg

Suppleant:
2021-08-01 - 2023-07-31

Julia Liewendahl

Medlem:
2021-08-01 - 2023-07-31

Alex Rautanen

Suppleant:
2021-08-01 - 2023-07-31

Jan Welroos

Medlem:
2021-08-01 - 2023-07-31

Agneta Wikman

Suppleant:
2021-08-01 - 2023-07-31

Alexandra Westerlund

Medlem:
2021-08-01 - 2023-07-31

Emma Löfdahl

Suppleant:
2021-08-01 - 2023-07-31

Emma Udd

Medlem:
2021-08-01 - 2023-07-31

Christa Borgman

Suppleant:
2021-08-01 - 2023-07-31

Ej medlemmar

Ronny Wikström

Suppleant:
2018-09-26 - 2019-07-31

Ej medlemmar

Marie Lövholm

Suppleant:
2020-09-24 - 2021-07-31

Ej medlemmar

Jesper Kivikoski

Suppleant:
2020-09-24 - 2021-07-31

Ej medlemmar

Christa Borgman

Suppleant:
2020-11-02 - 2021-07-31

Ej medlemmar

Pia Enberg

Suppleant:
2021-03-31 - 2021-07-31

Ej medlemmar

Pernilla Bagge

Suppleant:
2022-05-03 - 2023-07-31

Professorerna

Universitetets representanter