Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Jämställdhetskommitténredigerad %Y-02-19 kl. 15:10

Organ

Jämställdhetskommittén

Sökes

inga ordinarie medlem, 2 suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2019-01-07

Ansökningstid

2019-01-07 - 2019-02-12

Verksamhetsperiod

2019-01-17 - 2021-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS styrelses möte 15.2.2019

Jämställdhetskommittén vid Åbo Akademi har till uppgift att ta initiativ till och kontinuerligt utveckla jämställdheten och likabehandlingen vid akademin, informera om jämställdhetsfrågor samt avge utlåtanden om förfaranden och beslut vid Åbo Akademi ur jämställdhetsperspektiv. Till kommitténs uppgifter hör ytterligare att ansvara för uppdateringen och uppföljningen av Åbo Akademis jämställdhetsplan och plan för likabehandling.

Jämställdhetskommittén förfogar över 10 000 euro/år av akademins allmänna medel. Medlen är ämnade för utbildning i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor för kommitténs medlemmar, jämställdhetsfrämjande arbete på campus och evenemang som engagerar hela eller delar av akademis personal och studerande. Verksamheten sker i samråd med Åbo Akademis personalservice och kommunikationsenheten. Som en särskild uppgift har kommittén att utveckla och uppfölja arbetet med att anpassa den fysiska miljön till de behov som finns bland studenter och personal med nedsatt fysisk funktionsförmåga.

Jämställdhetskommitténs sammansättning ska representera akademins bredd och mångfald med representanter från professorskategorin, undervisande, forskande och administrativ personal, övrig personal och studerande från akademins fakulteter och enheter. Studentkåren inkommer med förslag på kommitténs studentrepresentanter.

Ledningens assistent Helena Lindström fungerar som kommitténs sekreterare och jurist Kaj Grönqvist som juridisk expert.

Jämställdhetskommittén kan vid behov kompletteras senare. Kommittén kan kalla sak­kunniga. Som ständig sakkunnig med rätt att delta i jämställdhetskommitténs möten utses Studentkårens studentombud Petra Lindblad.