Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologiredigerad %Y-02-26 kl. 11:05

Organ

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Sökes

inga ordinarie medlem, en suppleant

Datum då ansökningen öppnas

2018-01-08

Ansökningstid

2018-01-08 - 2018-02-15

Verksamhetsperiod

2018-02-16 - 2019-07-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS fullmäktiges möte

I enlighet med Åbo Akademis förvaltningsinstruktion har fakultetsråden följande uppgifter:

  • uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,

  • besluta om fakultetens strategi,

  • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

  • bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,

  • besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,

  • anta forskarstuderande,

  • utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

  • uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

  • utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.

Eventuell intervju för uppdraget i samband med ÅAS valutskotts möte måndag 12.2. kl. 15.15.