Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och logopediredigerad %Y-10-25 kl. 13:43

Organ

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Sökes

inga ordinarie medlem, en suppleant

Datum då ansökningen öppnas

2017-10-02

Ansökningstid

2017-10-02 - 2017-10-18

Verksamhetsperiod

2017-10-24 - 2019-07-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS fullmäktiges möte 24.10. 2017

I enlighet med Åbo Akademis förvaltningsinstruktion som träder i kraft 1.1.2015 har fakultetsråden följande uppgifter:

uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, besluta om fakultetens strategi, fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser, bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen, besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, anta forskarstuderande, utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina, uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor, utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel. Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.

ÅAS fullmäktiges valutskott söker personer från olika ämnen och studieskeden, oberoende av könsidentitet, åskådningar, funktionshinder och etnisk eller annan bakgrund till uppdraget som studentrepresentant i fakultetsrådet.

Eventuell intervju på valutskottets möte 20.10.