Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och logopediredigerad %Y-09-22 kl. 15:20

Organ

Fakultetsrådet för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Sökes

inga ordinarie medlem, en suppleant

Datum då ansökningen öppnas

2017-08-28

Ansökningstid

2017-08-28 - 2017-09-14

Verksamhetsperiod

2017-09-19 - 2019-07-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS fullmäktiges möte 19.9. 2017

I enlighet med Åbo Akademis förvaltningsinstruktion har fakultetsråden följande uppgifter:

  • uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan,
  • besluta om fakultetens strategi,
  • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,
  • bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,
  • besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen,
  • anta forskarstuderande,
  • utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,
  • uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,
  • utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.
Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.

ÅAS fullmäktiges valutskott söker personer från olika ämnen och studieskeden, oberoende av könsidentitet, åskådningar, funktionshinder och etnisk eller annan bakgrund till uppdraget som studentrepresentant i fakultetsrådet.

Vid val av studentrepresentanter i fakultetsråden är enbart studenter vid ifrågavarande fakultet valbara. Personer som har rätt att avlägga flera examina är enbart valbara vid den fakultet som enligt Åbo Akademis studentregister är deras primära studierätt på det datum vid vilket valbarheten räknas enligt 3 § i ÅAS valordning. Studentrepresentanten ska vara närvaroanmäld enligt ÅA:s studiematrikel vid utgången av perioden för intresseanmälningar.

Det nuvarande rådets sammansättning: http://www.abo.fi/fakultet/fhpt_fakultetsrad

Om valprocessen stadgas i ÅAS valinstruktion för val av studentrepresentanter till ÅA:s förvaltningsorgan, https://www.studentkaren.fi/org/stadgar/studrep/

Eventuell intervju på valutskottets möte 18.9. kl. 15.30.

En hälsning från studentrepresentanterna i rådet

Frågor om uppdraget riktas till högskolepolitisk expert Petra Lindblad he@studentkaren.fi 02 215 4655